Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.

Категория: Формуляри по закона за данък върху добавената стойност и правилника за прилагането на закона [Формуляри по ЗДДС] (5)

Категория: Формуляри по закона за данък върху добавената стойност и правилника за прилагането на закона (5)
Формуляри по ЗДДС
Посещения:
Приложение № 2 към чл. 61, ал. 1
Опис на наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството и на получените услуги преди датата на регистрацията по ЗДДС, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 74 ЗДДС
513
Протокол по чл. 117 от ЗДДС
Протокол по чл. 117 от ЗДДС
1714
Справка за извършено приспадане на ДДС по чл. 68 ал. 4 от ЗДДС
Справка за извършено приспадане на ДДС по чл. 68 ал. 4 от ЗДДС
901
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
527
Заявление за регистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
893