Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.

Категория: Закони [Актуални текстове на закони в помощ на счетоводителя] (28)

Категория: Закони (28)
Актуални текстове на закони в помощ на счетоводителя
Посещения:
Закон за ограничаване на плащанията в брой
Закон за ограничаване на плащанията в брой
318
Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
108
Закон за бюджета на ЗОК за 2014 г.
Закон за бюджета на ЗОК за 2014 г.
84
Закон за бюджета на ДОО за 2014 г.
Закон за бюджета на ДОО за 2014 г.
141
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г.
236
Закон за бюджета на ДОО за 2013 г.
Закон за бюджета на ДОО за 2013 г.
363
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
2267
ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
1820
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
9600
ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
1143
ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
889
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
528
Закон за националната агенция за приходите
Закон за националната агенция за приходите
462
Закон за местните данъци и такси
Закон за местните данъци и такси
1759
Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания
Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания
571
Закон за корпоративното подоходно облагане
Закон за корпоративното подоходно облагане
6013
Закон за инспектиране на труда
Закон за инспектиране на труда
706
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
767
Закон за здравното осигуряване
Закон за здравното осигуряване
2142
Закон за защита на поребителите
Закон за защита на поребителите
373
Закон за защита на личните данни
Закон за защита на личните данни
578
Закон за задълженията и договорите
Закон за задълженията и договорите
894
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
6869
Закон за данък върху добавената стойност
Закон за данък върху добавената стойност
10239
Закон за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Закон за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
412
Закон за акцизите и данъчните складове
Закон за акцизите и данъчните складове
454
Закон за административните нарушения и наказания
Закон за административните нарушения и наказания
538
Валутен закон
Валутен закон
402