Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.
 


Категория: Закони [Актуални текстове на закони в помощ на счетоводителя] (28)

Категория: Закони (28)
Актуални текстове на закони в помощ на счетоводителя
Посещения:
Закон за ограничаване на плащанията в брой
Закон за ограничаване на плащанията в брой
289
Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
104
Закон за бюджета на ЗОК за 2014 г.
Закон за бюджета на ЗОК за 2014 г.
80
Закон за бюджета на ДОО за 2014 г.
Закон за бюджета на ДОО за 2014 г.
133
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г.
231
Закон за бюджета на ДОО за 2013 г.
Закон за бюджета на ДОО за 2013 г.
357
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
2256
ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
1808
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
9526
ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
1136
ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
867
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
525
Закон за националната агенция за приходите
Закон за националната агенция за приходите
456
Закон за местните данъци и такси
Закон за местните данъци и такси
1750
Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания
Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания
566
Закон за корпоративното подоходно облагане
Закон за корпоративното подоходно облагане
5978
Закон за инспектиране на труда
Закон за инспектиране на труда
699
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
761
Закон за здравното осигуряване
Закон за здравното осигуряване
2128
Закон за защита на поребителите
Закон за защита на поребителите
370
Закон за защита на личните данни
Закон за защита на личните данни
549
Закон за задълженията и договорите
Закон за задълженията и договорите
886
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
6854
Закон за данък върху добавената стойност
Закон за данък върху добавената стойност
10163
Закон за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Закон за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
407
Закон за акцизите и данъчните складове
Закон за акцизите и данъчните складове
450
Закон за административните нарушения и наказания
Закон за административните нарушения и наказания
534
Валутен закон
Валутен закон
395