Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.
 


Категория: Закони [Актуални текстове на закони в помощ на счетоводителя] (28)

Категория: Закони (28)
Актуални текстове на закони в помощ на счетоводителя
Посещения:
Закон за ограничаване на плащанията в брой
Закон за ограничаване на плащанията в брой
293
Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
104
Закон за бюджета на ЗОК за 2014 г.
Закон за бюджета на ЗОК за 2014 г.
80
Закон за бюджета на ДОО за 2014 г.
Закон за бюджета на ДОО за 2014 г.
134
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г.
232
Закон за бюджета на ДОО за 2013 г.
Закон за бюджета на ДОО за 2013 г.
360
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
2259
ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
1815
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
9533
ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
1136
ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
872
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
526
Закон за националната агенция за приходите
Закон за националната агенция за приходите
460
Закон за местните данъци и такси
Закон за местните данъци и такси
1750
Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания
Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания
567
Закон за корпоративното подоходно облагане
Закон за корпоративното подоходно облагане
5988
Закон за инспектиране на труда
Закон за инспектиране на труда
699
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
761
Закон за здравното осигуряване
Закон за здравното осигуряване
2135
Закон за защита на поребителите
Закон за защита на поребителите
370
Закон за защита на личните данни
Закон за защита на личните данни
554
Закон за задълженията и договорите
Закон за задълженията и договорите
887
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
6854
Закон за данък върху добавената стойност
Закон за данък върху добавената стойност
10172
Закон за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Закон за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
410
Закон за акцизите и данъчните складове
Закон за акцизите и данъчните складове
451
Закон за административните нарушения и наказания
Закон за административните нарушения и наказания
534
Валутен закон
Валутен закон
397