Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.
 


Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ“ 2012

Приложение № 2 към чл. 13
Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ“ 2012

Код КИД 2008
Наименование на икономическа дейност КИД2008
Осигурителна вноска (%)
05
Добив на въглища
1,1
07
Добив на метални руди
1,1
08
Добив на неметални материали и суровини
1,1
09
Спомагателни дейности в добива
1,1
13
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
1,1
16
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
1,1
20
Производство на химични продукти
1,1
22
Производство на изделия от каучук и пластмаси
1,1
24
Производство на основни метали
1,1
30
Производство на превозни средства, без автомобили
1,1
33
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
1,1
35
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
1,1
42
Строителство на съоръжения
1,1
50
Воден транспорт
1,1
17
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
0,9
19
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
0,9
23
Производство на изделия от други неметални минерални суровини
0,9
25
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
0,9
28
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
0,9
36
Събиране, пречистване и доставяне на води
0,9
38
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
0,9
41
Строителство на сгради
0,9
43
Специализирани строителни дейности
0,9
49
Сухопътен транспорт
0,9
01
Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
0,7
02
Горско стопанство
0,7
10
Производство на хранителни продукти
0,7
11
Производство на напитки
0,7
12
Производство на тютюневи изделия
0,7
18
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
0,7
21
Производство на лекарствени вещества и продукти
0,7
27
Производство на електрически съоръжения
0,7
29
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
0,7
31
Производство на мебели
0,7
32
Производство, некласифицирано другаде
0,7
39
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
0,7
51
Въздушен транспорт
0,7
52
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
0,7
53
Пощенски и куриерски дейности
0,7
61
Далекосъобщения
0,7
70
Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
0,7
74
Други професионални дейности
0,7
77
Даване под наем и оперативен лизинг
0,7
79
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
0,7
81
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
0,7
82
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
0,7
84
Държавно управление
0,7
96
Други персонални услуги
0,7
06
Добив на нефт и природен газ
0,5
15
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
0,5
26
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
0,5
37
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
0,5
46
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
0,5
58
Издателска дейност
0,5
60
Радио- и телевизионна дейност
0,5
68
Операции с недвижими имоти
0,5
71
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
0,5
72
Научноизследователска и развойна дейност
0,5
75
Ветеринарномедицинска дейност
0,5
78
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
0,5
80
Дейности по охрана и разследване
0,5
86
Хуманно здравеопазване
0,5
87
Медико-социални грижи с настаняване
0,5
88
Социална работа без настаняване
0,5
90
Артистична и творческа дейност
0,5
93
Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
0,5
95
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
0,5
99
Дейности на екстериториални организации и служби
0,5
03
Рибно стопанство
0,4
14
Производство на облекло
0,4
45
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
0,4
47
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
0,4
55
Хотелиерство
0,4
56
Ресторантьорство
0,4
59
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
0,4
62
Дейности в областта на информационните технологии
0,4
63
Информационни услуги
0,4
64
Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
0,4
65
Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване
0,4
66
Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането
0,4
69
Юридически и счетоводни дейности
0,4
73
Рекламна дейност и проучване на пазари
0,4
85
Образование
0,4
91
Други дейности в областта на културата
0,4
92
Организиране на хазартни игри
0,4
94
Дейности на организации с нестопанска цел
0,4
97
Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал
0,4
98
Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление
0,4