Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.
 


НКПД - КЛАС 8 - ОПЕРАТОРИ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И РАБОТНИЦИ ПО МОНТАЖ НА ИЗДЕЛИЯ

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ

ПРИЕТА СЪС ЗАПОВЕД № 742 ОТ 27.12.2005 Г. НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НЕОБНАРОДВАНАИзменена със заповед на МТСП изх. № 01-1144 от 30.12.2008 г. и заповед изх. № РД 01-1082 от 30.12.2009 г.КЛАС 8 - ОПЕРАТОРИ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И РАБОТНИЦИ ПО МОНТАЖ НА ИЗДЕЛИЯ

Операторите на машини и съоръжения, и работници по монтаж на изделия управляват и контролират промишлени и селскостопански машини и съоръжения на място или чрез дистанционно управление; управляват влакове, моторни превозни средства и други машини и съоръжения или монтират изделия при спазване на стриктни спецификации и процедури.Работата изисква главно опит и познания за използваните производствени и селскостопански машини и оборудване, притежаване на умения за изпълнение на машинните операции, както и способност за приспособяване към технологически нововъведения. Повечето от професиите в тази клас изискват знания и умения, отговарящи на изискванията за второ образователно и квалификационно ниво.

Операторите на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия обикновено изпълняват задачи по: работа и контрол на минни и други производствени машини и съоръжения за обработка на метал, минерали, стъкло, керамика, дърво, хартия, химикали, както и управление на съоръжения за обработка на вода и генериране на електрическа енергия и други подобни съоръжения; управление на машини и съоръжения за производство на изделия от метал, минерали, химикали, гума, пластмаса, дърво, хартия, текстил, кожа и обработка на хранителни продукти; управление на печатарски и книговезки машини; управление на влакове и моторни превозни средства; управление и контрол на подвижни индустриални, строителни и селскостопански машини и съоръжения; монтиране на изделия в съответствие с точно определени спецификации и процедури. В някои случаи към изпълняваните функции се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Този клас включва следните подкласове:


Подклас 81 - Оператори на съоръжения в предприятия и сродни на тях


Операторите на съоръжения в предприятия и сродните на тях работници управляват на място или контролират от непосредствена близост производствени процеси или работа на автомати, полуавтомати и промишлени роботи в индустриални предприятия за добив или за производство на метали, стъкло, керамика, изделия от дърво, хартия, химикали или обработка на вода, електропроизводство и други продукти. Работата изисква главно опит и ползнаване на технологията на производството, което се управлява и контролира. Често е нужна способност за справяне с пакет от машинни операции и познаване и адаптиране на новости в техниката и съоръженията. Задачите, изпълнявани от работещите в този подклас, обикновено включват: управление и контролиране на процеси и съоръжения в миннодобива или в производството на метал, стъкло, керамика, дърво, хартия, химикали или обработката на вода, електропроизводството и други; управление и контролиране на автоматични и полуавтоматични поточни линии, както и промишлени работи. В някои случаи към изпълняваните функции се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Професиите в този подклас се класифицират в следните групи:


Група 811 - Оператори в минодобива и добива на минерали


Тази група обхваща работниците, които: управляват съоръжения за прокопаване на тунели в мини, за обработка на руди и камък, или за сондиране и прокопаване на кладенци.

Задачите им обикновено включват: управление на машини и оборудване, използвани за продължителни минни работи или за сондиране на дупки или прокарване на тунели в мина или кариера; управление на машини и оборудване използвани за обработка на руди и камък, както и за сондиране и прокопаване на кладенци. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(8111) Единична група 8111 - Оператори в минодобива


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8111-2001 Машинен оператор, дълбаене (мина) 8112
8111-2002 Машинен оператор, копаене в мина 8112
  (непрекъснато производство)  
8111-2003 Машинен оператор, пробиване на 8112
  дупки (мина)  
8111-2004 Машинен оператор, прокарване на 8112
  тунели (мина)  
8111-2005 Оператор, пулт за управление и 8112
  свръзка  
8111-2006 Машинен оператор, транспортно - 8111
  технологична машина (мини)  


(8112) Единична група 8112 - Оператори в добива на руди и минерали


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8112-2001 Машинен оператор, инсталации и 8113
  съоръжения за обогатяване на нерудни  
  суровини  
8112-2002 Машинен оператор, инсталации и 8113
  съоръжения за обогатяване на руди  
8112-2003 Машинен оператор, флотационни 8113
  инсталации и съоръжения  
8112-2004 Машинен оператор, обработка на 7119
  камъни  
8112-2005 Машинен оператор, обработка на руда 7119
8112-2006 Машинен оператор, обработка на 7119
  минерали  
8112-2007 Оператор, машина за рязане на скални 7119
  материали  
8112-2008 Оператор, мелница в обогатителна 7119
  фабрика  
8112-2009 Оператор, гравитационно оборудване 7119
  (мина)  
8112-2010 Оператор, обогатителна фабрика 7119
8112-2011 Оператор, обработка на камъни 7119
  (каменоделна)  
8112-2012 Оператор, обработка на минерали 7119


(8113) Единична група 8113 - Оператори сондажно оборудване и сродни на тях работници


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8113-2001 Машинен оператор, сондажно 8111
  оборудване (сондьор)  
8113-2002 Оператор, кран (нефтени и газови 8111
  кладенци)  
8113-2003 Оператор, оборудване за изтегляне 8111
  (нефтени и газови кладенци)  
8113-2004 Оператор, оборудване за пускане на 8111
  сонди за кладенци  
8113-2005 Оператор, пускане на сонди на кабелен 8111
  принцип (нефтени и газови кладенци)  
8113-2006 Оператор, пускане на сонди на 8111
  ротационен принцип (нефтени и газови  
  кладенци)  
8113-2007 Оператор, сондажно оборудване 8111
  (кладенци)  
8113-2008 Оператор, черпещи сонди и киселинни 8111
  магистрали  


Група 812 - Оператори в металургичното производство


Тази група обхваща работници, които управляват и контролират съоръжения за топене на рудите, конвертирането на метала, валцмашините, топлинната обработка на метала или екструдирането на метала.

Задачите им обикновено включват: управление и контрол на пещи за топене на руди, рафиниране, конвертиране или повторно нагряване на метала, както и съоръжения за валцуване, екструдиране или оформяне на метала. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(8121) Единична група 8121 - Оператори на металургични пещи


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8121-2001 Апаратчик, петрургия 8121
8121-2002 Апаратчик, производство на редки 8121
  метали  
8121-2003 Апаратчик, хидрометалургия 8121
8121-2004 Апаратчик, цветна металургия 8121
8121-2005 Апаратчик, черна металургия 8121
8121-2006 Оператор, електродъгова пещ за 8121
  облагородяване  
8121-2007 Оператор, конвертор 8121
8121-2008 Оператор, пещ за облагородяване 8121
8121-2009 Оператор, пещи - бъркане на топено 8121
  желязо  
8121-2010 Оператор, машина за коксосортировка 8121
8121-2011 Апаратчик, електролиза 8121


(8122) Единична група 8122 - Оператори на съоръжения за топене и леене на метали


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8122-2001 Манипулатор, валцова машина 8123
8122-2002 Машинен оператор, машина за леене 7212
8122-2003 Оператор - галтовчик 7212
8122-2004 Оператор, валцова машина 8123
8122-2005 Оператор, линия за елуксация 8123
8122-2006 Оператор, машина за леене 8123
8122-2007 Оператор, машина за нарязване на  
  прокат  
8122-2008 Оператор, машина за обработка на 7212
  фолио  
8122-2009 Оператор, пещи за повторно загряване  
  (метал)  
8122-2010 Оператор, пещи за топене на метал 7212
8122-2011 Оператор, полир-машина 8121
8122-2012 Травилчик 8121


(8123) Единична група 8123 - Оператори на съоръжения за гореща обработка на метали


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8123-2001 Машинен оператор, машини и 8122
  съоръжения в металургията  
8123-2002 Машинен оператор, закаляване на 8124
  метал  
8123-2003 Машинен оператор, смесване на метал 8121
8123-2004 Оператор, пещи - термична обработка 8121
  на метал  
8123-2005 Оператор, пещи - циментация на метал 8122
8123-2006 Оператор, инсталация за гранулиране  
  на шлака  
8123-2007 Оператор, оборудване за карбонизация 8122
  на метал  
8123-2008 Оператор, отвръщач на изделия от  
  благородни и цветни неблагородни  
  метали  


(8124) Единична група 8124 - Оператори на машини и съоръжения за изтегляне и пресоване на метал


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8124-2001 Машинен оператор, горещо пресоване 8126
  на метал  
8124-2002 Машинен оператор, изтегляне на 8126
  безшевни тръби  
8124-2003 Машинен оператор, изтегляне на жица 8126
  и тел  
8124-2004 Машинен оператор, изтегляне на метал 8126
8124-2005 Машинен оператор, студено пресоване 8126
  на метал  


Група 813 - Оператори в стъкларското и керамичното производство и сродни на тях


Тази група обхваща работници, които управляват пещи, топилни и други машини и оборудване, използвани в производството на стъкло и керамични продукти.

Задачите им обикновено включват: управление на пещи, топилни и други машини и оборудване, използвани в производството на стъкло и керамични продукти. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(8131) Единична група 8131 - Оператори в стъкларското и керамичното производство и сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8131-1001 Машинен оператор, валцуване на 8131
  листово стъкло  
8131-1002 Машинен оператор, гравиране на 8131
  стъкло  
8131-1003 Машинен оператор, духане на стъкло 8131
8131-1004 Машинен оператор, ецване на стъкло 8131
8131-1005 Машинен оператор, закаляване на 8131
  стъкло  
8131-1006 Машинен оператор, извиване на стъкло 8131
8131-1007 Машинен оператор, изтегляне на стъкло 8131
8131-1008 Машинен оператор, леене на керамика 8131
  и порцелан  
8131-1009 Машинен оператор, матиране 8131
  /гланциране/ на стъкло  
8131-1010 Машинен оператор, отливане по калъп 8131
  за оформяне на стъкло  
8131-1011 Машинен оператор, оцветяване на 8131
  керамика  
8131-1012 Машинен оператор, оцветяване на 8131
  стъкло  
8131-1013 Машинен оператор, полиране на стъкло 8131
8131-1014 Машинен оператор, пресоване на 8131
  стъкло  
8131-1015 Машинен оператор, производство на 8131
  бутилки  
8131-1016 Машинен оператор, производство на 8131
  керамика и порцелан  
8131-1017 Машинен оператор, производство на 8131
  керамични изделия  
8131-1018 Машинен оператор, производство на 8131
  стъклени изделия  
8131-1019 Машинен оператор, производство на 8131
  стъкло  
8131-1020 Машинен оператор, рязане на стъкло 8131
8131-1021 Машинен оператор, шлифоване на 8131
  стъкло  
8131-1022 Оператор, лакировач/емайльор на 8131
  преходни детайли и възли  
8131-1023 Оператор, пещи за 8131
  закаляване/темпериране на стъкло  
8131-1024 Оператор, пещи за изпичане 8131
8131-1025 Оператор, пещи за изпичане на тухли и 8131
  керемиди  
8131-1026 Оператор, пещи за производство на 8131
  стъкло  
8131-1027 Оператор, оборудване за почистване 8131
  на стъкло  
8131-1028 Работник, приготвяне на шамот 8131
8131-1029 Работник, рязане и шлифоване на 8131
  кварцови тръби и тигли  


(8139) Единична група 8139 - Оператори в стъкларското и керамичното производство, некласифицирани другаде


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8139-2001 Машинен оператор, емайлиране на 7322
  порцеланови и керамични изделия  
8139-2002 Машинен оператор, изглаждане на 7322
  глина  
8139-2003 Машинен оператор, производство на 7322
  глазиран порцелан или керамични  
  изделия  
8139-2004 Машинен оператор, производство на 8132
  стъклени влакна  
8139-2005 Машинен оператор, смесване на 8132
  глазиран порцелан или керамични  
  изделия  
8139-2006 Машинен оператор, смесване на глина 8132
8139-2007 Машинен оператор, смесване на 7322
  материал за изтриване, шлифоване  
8139-2008 Машинен оператор, смесване на стъкло  
8139-2009 Оператор, пещи за изпичане на фрита 8132
8139-2010 Оператор, преса 8132
8139-2011 Оператор, хидродинамично пресоване 8132
  на металокерамични изделия  
8139-2012 Оператор, обдухване на 8132
  електропорцеланови изделия  
8139-2013 Оператор, мелница за тухларска глина 8132
8139-2014 Оператор, отпечатване на щанца 8134
  (матрица) за керамика и порцелан  


Група 814- Оператори в дърводобива, дървообработващото и хартиеното производство и сродни на тях


Тази група обхваща работници, които: управляват машини и оборудване; режат, секат или шлифоват дървото в подготовка за по-нататъшна употреба, преобразуват дърво и други материали в пулп и произвеждат хартия. Задачите им обикновено включват: опериране и управление на машини и оборудване, които обработват дърво за по-нататъшна употреба, преобразуват дърво и други материали в пулп, и правят дървесни плоскости и хартия. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(8141) Единична група 8141 - Оператори в дърводобива и дървообработващото производство


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8141-2001 Машинен оператор, агрегат 8141
8141-2002 Машинен оператор, банциг 8141
8141-2003 Машинен оператор, циркуляр 8141
8141-2004 Машинен оператор, дърводобив 8141
8141-2005 Машинен оператор, дървообработване 8141
8141-2006 Машинен оператор, производство на 8141
  шперплат  
8141-2007 Машинен оператор, рендосване на 8141
  дървен материал  
8141-2008 Машинен оператор, рязане 8141
8141-2009 Машинен оператор, сушене на дървен 8141
  материал  
8141-2010 Машинен оператор, фрезоване на 8141
  дървен материал  
8141-2011 Оператор, отрязващ трион за трупи 8141
8141-2012 Оператор, дъскорезница 8141
8141-2013 Оператор, лентов трион 8141
8141-2014 Пресьор, фурнир 8141
8141-2015 Пресьор, шперплат 8141
8141-2016 Резач 8141


(8142) Единична група 8142 - Оператори на съоръжения за изработване на хартиена каша /пулп/


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8142-2001 Машинен оператор, довеждане на 8143
  дървото до кашаво състояние  
8142-2002 Машинен оператор, дялане на дървен 8144
  материал  
8142-2003 Оператор, изготвител на разтвори и 8144
  целулозна каша за мембрани и  
  трептилки  
8142-2004 Оператор, дялане/дълбаене (хартиена 8143
  каша)  
8142-2005 Оператор, избелване на хартия  
8142-2006 Оператор, нагряване на хартиена каша 8144
8142-2007 Оператор, пречистване на хартиена 8144
  каша  
8142-2008 Оператор, разтваряне на хартиена каша 8144
8142-2009 Оператор, сортиране на хартиена каша 8144
8142-2010 Оператор, тупане на хартиена каша 8144
8142-2011 Старши оператор производство на 8142
  целулоза  
8142-2012 Машинист транспортни съоръжения 8142
8142-2013 Работник зареждане корообелващ 8142
  барабан  
8142-2014 Машинист спомагателни съоръжения 8142
8142-2015 Оператор производство на целулоза 8142
8142-2016 Оператор производство на листова 8142
  целулоза  
8142-2017 Оператор сушене и балиране 8142
8142-2018 Оператор обезводняване, мерсеризация 8142
  и балиране  
8142-2019 Оператор eтерификация 8142


(8143) Единична група 8143 - Оператори на съоръжения за производство на хартия


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8143-2001 Машинен оператор, гланциране на 8145
  хартия  
8143-2002 Машинен оператор, производство на 8145
  картонени изделия  
8143-2003 Машинен оператор, производство на 8145
  хартия  
8143-2004 Оператор, преса за картонени изделия 8145
8143-2005 Оператор, производство на хартия 8145
8143-2006 Оператор, рязане на картон (велпапе) 8145
8143-2007 Оператор, съединяване на хартия 8145
8143-2008 Оператор, фино сатиниране 8145


Група 815- Оператори в химическото производство


Тази група обхваща работници, които управляват машини и оборудване, с които обработват химикали и сродни материали за получаване на продукти с желаните свойства.

Задачите им обикновено включват: управление и контролиране на машини и оборудване за обработка на химикали чрез разтрошаване, нагряване, смесване, дeстилиране или филтриране за получаване на продукти с желаните свойства, или съоръжения за третиране на петрол и петролни продукти. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(8151) Единична група 8151 - Оператори на машини за смилане и смесване на химически материали


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8151-2001 Апаратчик, химически процеси 8151
8151-2002 Заготвител, активна маса (химически 8151
  процеси)  
8151-2003 Изготвител, бои/лакове/ 8151
  багрила/флюсове и лустра  
8151-2004 Лепилоприготвител 8151
8151-2005 Машинен оператор, експандерист 8151
8151-2006 Машинен оператор, изготвител и 8151
  разфасовчик на туш  
8151-2007 Машинен оператор, изготвител на 8151
  фирниси, фиксативи и маслен пастел  
8151-2008 Машинен оператор, мелене (химически 8151
  и други сродни на тях процеси)  
8151-2009 Машинен оператор, пулверизиране ( 8151
  химически и други сродни на тях  
  процеси)  
8151-2010 Машинен оператор, разбиване ( 8151
  химически други сродни на тях процеси  
  )  
8151-2011 Машинен оператор, размесване ( 8151
  химически и други сродни на тях  
  процеси)  
8151-2012 Машинен оператор, смесване ( 8151
  химически и други сродни на тях  
  процеси)  
8151-2013 Машинен оператор, смеси и разтвори за 8151
  бои за рисуване  
8151-2014 Машинен оператор, стриване ( 8151
  химически и други сродни на тях  
  процеси)  
8151-2015 Машинен оператор, сух пастел и 8151
  моделин  
8151-2016 Машинен оператор, съединяване ( 8151
  химически и други сродни на тях  
  процеси)  
8151-2017 Машинен оператор, таблетираща 8151
  машина за акварел  
8151-2018 Оператор, електродчик 8151
8151-2019 Оператор, пастировчик на плочи 8151
8151-2020 Оператор, приготвител на смеси 8151
8151-2021 Оператор, компаудировчик 8151
8151-2022 Оператор, чукова мелница (химически и 8151
  други сродни на тях процеси)  


(8152) Единична група 8152 - Оператори на съоръжения за топла обработка на химически материали


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8152-2001 Лепиловар 8152
8152-2002 Оператор, пещи (химически и други 8152
  сродни на тях процеси)  
8152-2003 Оператор на пещи за изпичане ( 8152
  химически и други сродни на тях  
  производства)  
8152-2004 Оператор, пещи за производство на 8152
  цимент  
8152-2005 Оператор, автоклав (химически и други 8152
  срод ни на тях процеси)  
8152-2006 Оператор, горелка (химически и други 8152
  сродни на тях процеси)  
8152-2007 Оператор, калцинатор (химически и 8152
  други сродни на тях процеси)  
8152-2008 Оператор, контрол на температурата и 8152
  степента на изтегляне  
8152-2009 Оператор, котел (химически и други 8152
  сродни на тях процеси)  
8152-2010 Оператор, нагревател/бойлер ( 8152
  химически и други сродни на тях  
  процеси)  
8152-2011 Оператор, синтеруване/спичане 8152
  (химически и сродни на тях процеси)  
8152-2012 Оператор, понополиурстанчик 8152
8152-2013 Оператор, производство на цимент 8152
8152-2014 Оператор, термична обработка ( 8152
  химически и други сродни на тях  
  процеси)  
8152-2015 Оператор, реторта (химически и други 8152
  сродни на тях процеси)  
8152-2016 Оператор, сушилня (химически и други 8152
  сродни на тях процеси)  
8152-2017 Смоловар 8152


(8153) Единична група 8153 - Оператори на съоръжения за филтриране и отделяне на химически материали


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8153-2001 Оператор, пречиствателна станция 8153
8153-2002 Оператор на филтърна преса ( 8153
  химически и други сродни на тях  
  процеси)  
8153-2003 Оператор, флотация на кварцов прах 8153
8153-2004 Оператор, дехидратор (петролни 8153
  залежи)  
8153-2005 Оператор, екстрактор (химически и 8153
  други сродни на тях материали)  
8153-2006 Оператор, инструмент за изхвърляне ( 8153
  химически и други сродни на тях  
  материали)  
8153-2007 Оператор, оборудване за обработка, 8153
  манипулация на суров петрол  
8153-2008 Оператор, пресяване, прецеждане на 8153
  химически и сродни на тях материали  
8153-2009 Оператор, сепаратор (химически и 8153
  други сродни на тях процеси)  
8153-2010 Оператор, филтър (ротационен барабан 8153
  )  
8153-2011 Оператор, филтър (химически и други 8153
  сродни на тях процеси)  
8153-2012 Оператор, центрофугиращ сепаратор ( 8153
  химически и други сродни на тях  
  процеси)  


(8154) Единична група 8154 - Оператори на химически реактори / с изключение на съоръжения за преработка на нефт и природен газ/


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8154-2001 Вакуумоператор 8154
8154-2002 Вакуумимпрегнатор 8154
8154-2003 Оператор, вакуумна вана в химически и 8154
  сродни на тях процеси (без нефт и  
  природен газ)  
8154-2004 Оператор, дестилатор/еднократно 8154
  (химически процеси - без нефт и  
  природен газ)  
8154-2005 Оператор, дестилатор/непрекъснато 8154
  (химически процеси - без нефт и  
  природен газ)  
8154-2006 Оператор, екстрактор (дестилация на 8154
  дървен материал)  
8154-2007 Оператор, изпарител (химически 8154
  процеси - без нефт и природен газ)  
8154-2008 Оператор, конвертор (химически 8154
  процеси - без нефт и природен газ)  
8154-2009 Оператор, реактор - конвертор 8154
  (химически процеси - без нефт и  
  природен газ)  
8154-2010 Оператор, реактор (химически процеси - 8154
  без нефт и природен газ)  
8154-2011 Оператор избелителни разтвори 8154


(8155) Единична група 8155 - Оператори на съоръжения за рафиниране на нефт и природен газ


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8155-2001 Оператор, дестилатор (рафиниране на 8155
  нефт и природен газ)  
8155-2002 Оператор, контролно табло ( 8155
  рафиниране на нефт и природен газ)  
8155-2003 Оператор, помпена станция (нефт и 8155
  природен газ)  
8155-2004 Оператор, производство на парафин 8155
8155-2005 Оператор, рафинерия (нефт и природен 8155
  газ)  
8155-2006 Оператор, уред за обработка и 8155
  манипулация (рафиниране на нефт и  
  природен газ)  
8155-2007 Оператор, уред за обезсеряване 8155
  (рафиниране на нефт и природен газ)  
8155-2008 Оператор, уред за размесване ( 8155
  рафиниране на нефт и природен газ /  
  етил)  
8155-2009 Оператор, уред за съединяване и 8155
  смесване (рафиниране на нефт и  
  природен газ)  


(8159) Единична група 8159 - Оператори в химическото производство, некласифицирани другаде


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8159-2001 Кислородчик 8159
8159-2002 Машинен оператор, гореща камера 8159
8159-2003 Машинен оператор, производство на 8159
  дървени въглища  
8159-2004 Машинен оператор, производство на 8159
  изкуствени торове  
8159-2005 Машинен оператор, производство на 8159
  светилен газ  
8159-2006 Машинен оператор, производство на 8159
  синтетични влакна  
8159-2007 Машинен оператор, филерист 8159
8159-2008 Оператор, пещ (производство на кокс) 8159
8159-2009 Оператор, преработка на фенол 8159
8159-2010 Оператор, производство на изкуствени 8159
  торове  
8159-2011 Оператор, производство на кокс 8159
8159-2012 Оператор, уред за избелване ( 8159
  химическа промишленост)  
8159-2013 Оператор, уред за обработване ( 8159
  радиоактивни отпадъци)  
8159-2014 Работник, производство на 8159
  индикаторни тръби  
8159-2015 Апаратчик, сярна киселина 8159
8159-2016 Контрольор, качество 8159


Група 816- Оператори в енергийното производство и сродни на тях


Тази група обхваща работници, които управляват машини и оборудване в електрогенериращи предприятия, както и такива, третиращи вода, отпадъци и подобни, управляват и поддържат корабни и други парни машини, както и бойлери.Задачите им обикновено включват: управление и контрол на машини и оборудване за производство на електрическа енергия; управление и контрол на парни машини и бойлери и други неподвижни машини и оборудване, като пещи за изгаряне на отпадъци, помпени или водопречиствателни станции. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(8161) Единична група 8161 - Оператори в енергийното производство


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8161-2001 Диспечер, електроцентрала 8161
8161-2002 Оператор, блок в електроцентрала 8161
8161-2003 Оператор, водна турбина 8161
8161-2004 Оператор, газгенератор ( 8161
  газгенераторчик)  
8161-2005 Оператор, генератор 8161
8161-2006 Оператор, мрежова топлофикационна 8161
  станция  
8161-2007 Оператор, парна турбина 8161
8161-2008 Оператор, сушилни пещи и барабани 8161
8161-2009 Оператор, технологичен пулт в 8161
  електроцентрала  
8161-2010 Оператор, химически контрол 8161
8161-2011 Оператор, водоподготвителни и 8161
  кондензационни инсталации  
8161-2012 Оператор, възлова станция 8161
8161-2013 Оператор, газова електроцентрала 8161
8161-2014 Оператор, геотермална централа 8161
8161-2015 Оператор, главно електротабло ( 8161
  електроцентрала)  
8161-2016 Оператор, електрическа подстанция 8161
8161-2017 Оператор, парогенератор ( 8161
  производство на електроенергия)  
8161-2018 Оператор, слънчева електроцентрала 8161
8161-2019 Оператор, спомагателни съоръжения в 8161
  електроцентрала  
8161-2020 Оператор, токоизправителна станция 8161
8161-2021 Оператор, топлоелектроцентрала 8161
8161-2022 Оператор, хидроелектроцентрала 8161
8161-3023 Оператор, ядрен реактор 8161
8161-3024 Оператор, ядрена централа 8161
8161-2025 Помощник-оператор, генератор 8161
8161-2026 Помощник-оператор, парна турбина 8161
8161-2027 Помощник-оператор, парогенератор 8161


(8162) Единична група 8162 - Оператори на парни машини и котли


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8162-2001 Корабен моторист (машинист) 8342
8162-2002 Корабен огняр 8162
8162-2003 Корабен помпиер 8342
8162-2004 Огняр 8162
8162-2005 Оператор, парни и водогрейни 8162
  съоръжения  
8162-2006 Оператор, парна машина 8162


(8163) Единична група 8163 - Оператори на пречиствателни и водни инсталации и сродни на тях работници


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8163-2001 Машинен оператор, производство на 8164
  лед  
8163-2002 Оператор, съоръжения на бент 8165
8163-2003 Оператор, вентилационно оборудване 8164
8163-2004 Оператор, воднопреработвателна 8165
  станция  
8163-2005 Оператор, воднопречиствателна станция 8165
8163-2006 Оператор, компресор 8163
8163-2007 Оператор, пещ за горене на отпадъци 8165
  (изхвърляне на отпадъчни материали)  
8163-2008 Оператор, помпена станция 8163
8163-2009 Оператор, пречиствателна инсталация 8155
8163-2010 Оператор, хладилна система 8164
8163-2011 Оператор на дезинфекционна рамка 8163


Група 817- Оператори на автоматизирани монтажни линии и промишлени роботи


Тази група обхваща работници, които управляват и контролират автоматизирани или полу-автоматизирани линии, както и индустриални роботи.

Задачите им обикновено включват: управление и контрол на автоматизирани или полуавтоматизирани линии, както и индустриални роботи.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(8171) Единична група 8171- Оператори на автоматизирани монтажни линии


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8171-2001 Машинен оператор, автоматизирана 8171
  монтажна линия  
8171-2002 Оператор, монтажен конвейер 8171


(8172) Единична група 8172 - Оператори на промишлени роботи и манипулатори


Код длъжност Наименование Код НКП 96
8172-2001 Оператор, манипулатор 8172
8172-2002 Оператор, робот 8172


Подклас 82 - Машинни оператори и работници по монтаж на изделия


Машинните оператори и работниците по монтаж на изделия , управляват и контролират промишлени машини на място или от непосредствена близост, или монтират изделия според строги спецификации и процедури.

Работата изисква главно опит и познаване на промишлените машини и съоръжения, които се управляват и контролират. Често е нужна способност за справяне с пакет от машинни операции и за адаптиране на новости в техниката и технологията.

Задачите, изпълнявани от работниците в този подклас, обикновено включват: управление и контрол на машини, които произвеждат изделия от метали, минерали, химикали, гума и каучук, пластмаса, дърво, хартия, текстил, кожа и други материали; управление на процеси, свързани с хранително-вкусовата промишленост; управление на печатарски и книговезки машини; управление на опаковъчни и етикет-машини; монтиране на изделия според строги спецификации и процедури. В някои случаи към изпълняваните функции се включват задачи по осъществяване на контрол на други работещи.


Професиите в този подклас се класифицират в следните групи:


Група 821- Машинни оператори в металообработващото производство и добива на материали


Тази група обхваща работници, които управляват и контролират машини за обработка на метал или произвеждат продукти, съставени основно от неметални материали.

Задачите им обикновено включват: управление и контрол на машини за обработка на метал като стругове, инструменти за рязане, пробиване, полиране, или машини за екструдиране, оформяне, смесване на цимент, бетон и каменни продукти. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(8211) Единична група 8211 - Машинни оператори на инструментални машини и сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8211-2001 Боргвергист 8211
8211-2002 Затиловчик 8211
8211-2003 Машинен оператор, обработка на 8211
  метал/метални изделия  
8211-2004 Машинен оператор, 8211
  маталообработващи машини  
8211-2005 Машинен оператор, металорежещи 8211
  машини  
8211-2006 Машинен оператор, производство на 8211
  арматурно желязо  
8211-2007 Машинен оператор, производство на 8211
  бергманови изделия  
8211-2008 Машинен оператор, производство на 8211
  бижута  
8211-2009 Машинен оператор, производство на 8211
  гайки (метал)  
8211-2010 Машинен оператор, производство на 8211
  играчки (метал)  
8211-2011 Машинен оператор, производство на 8211
  инструменти  
8211-2012 Машинен оператор, производство на 8211
  кабели  
8211-2013 Машинен оператор, производство на 8211
  комутатори (превключватели)  
8211-2014 Машинен оператор, производство на 8211
  миканитни изделия  
8211-2015 Машинен оператор, производство на 8211
  нитове  
8211-2016 Машинен оператор, производство на 8211
  парни котли  
8211-2017 Машинен оператор, производство на 8211
  телени/кабелни изделия  
8211-2018 Машинен оператор, производство на 8211
  тръби  
8211-2019 Машинен оператор, производство на 8211
  часовници  
8211-2020 Оператор, преса за метал 8211
8211-2021 Оператор, гилотина за разкрояване 8211
  (метал)  
8211-2022 Оператор, изработване на печатни 8211
  платки  
8211-2023 Оператор, производство на силови, 8211
  полупроводникови изделия  
8211-2024 Оператор, режещи инструменти 8211
8211-2025 Оператор, съпротивление на 8211
  отместване, срязване  
8211-1026 Стругар 8211
8211-2027 Фрезист 8211
8211-2028 Шлайфист 8211


(8212) Единична група 8212 - Машинни оператори в производството на цимент и други минерални продукти


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8212-2001 Машинен оператор, азбесто-циментови 8137
  изделия  
8212-2002 Машинен оператор, гравиране (каменни 8219
  изделия)  
8212-2003 Машинен оператор, зареждач на 8136
  абразиви  
8212-2004 Машинен оператор, 8219
  изглаждане/оглаждане  
8212-2005 Машинен оператор, изготвител на 8136
  свръзки (абразивни и диамантни  
  изделия)  
8212-2006 Машинен оператор, изделия от камък 8219
8212-2007 Машинен оператор, изделия от бетон 7125
8212-2008 Машинен оператор, минерални изделия 8137
8212-2009 Машинен оператор, произведения от  
  изкуствени камъни  
8212-2010 Машинен оператор, производство на 8136
  абразионни покрития  
8212-2011 Машинен оператор, производство на 8136
  промишлени диаманти  
8212-2012 Машинен оператор, рязане 8219
8212-2013 Машинен оператор, циментови продукти  
8212-2014 Машинен оператор, шлифоване 8219
8212-2015 Оператор, залепвач на детайли  
8212-2016 Оператор, инсталация за размесване на 8218
  бетон  
8212-2017 Оператор, лепач на главички ( 8136
  шлайфграфери)  


Група 822 - Машинни оператори в химическото производство


Тази група обхваща работници, които: управляват и контролират машини, които произвеждат разнообразие от химикали и други съставки за производството на фармацевтични и козметични продукти, експлозиви, фотографски или други химически продукти; управляват и контролират машини за полиране на метал, галванизиране и полагане на повърхностни покрития.

Задачите им обикновено включват: управление и контрол на машини, които оформят, филтрират, ферментират, миксират и правят други обработки на химикали и други материали, за да им придадат желаните свойства за по-нататъшно индустриално производство или за да завършат един продукт; управление и контрол на машини, които полират метал, галванизират и полагат повърхностни покрития. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:

(8221) Единична група 8221- Машинни оператори в производството на фармацевтични и тоалетни продукти


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8221-2001 Машинен оператор, производство на 8221
  етерични масла и конкрети  
8221-2002 Машинен оператор, производство на 8221
  памук, тампони, марли и други  
8221-2003 Машинен оператор, производство на 8221
  перилни средства  
8221-2004 Машинен оператор, производство на 8221
  тоалетни препарати  
8221-2005 Машинен оператор, фармацевтични 8221
  продукти  
8221-2006 Оператор, гранулиращо оборудване 8221
  (фармацевтични продукти и тоалетни  
  препарати)  
8221-2007 Оператор, дестилатор (парфюми) 8221
8221-2008 Оператор, дестилаторно оборудване ( 8221
  парфюми)  
8221-2009 Оператор, оборудване за моделиране ( 8221
  тоалетни принадлежности)  


(8222) Единична група 8222- Машинни оператори в производството на амуниции и експлозиви


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8222-2001 Машинен оператор, амуниции 8223
8222-2002 Машинен оператор, производство на 8223
  експлозивни вещества  
8222-2003 Машинен оператор, производство на 8223
  кибрит  
8222-2004 Машинен оператор, производство на 8223
  феритни и магнитни изделия  
8222-2005 Машинен оператор, производство на 8223
  фойерверки  


(8223) Единична група 8223 - машинни оператори по обработка на метални повърхности


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8223-2001 Възстановител-металист 8224
8223-2002 Галванизатор 8224
8223-2003 Електровакуумист 8224
8223-2004 Електроерозист 8224
8223-2005 Електролизьор, апаратчик на метални 8224
  прахове  
8223-2006 Електролитчик 8224
8223-2007 Електрофорезчик 8224
8223-2008 Машинен оператор, вакуумапаратчик 8224
8223-2009 Машинен оператор, галванизиране на 8224
  метал  
8223-2010 Машинен оператор, излъскване на 8224
  метал  
8223-2011 Машинен оператор, метализатор 8224
8223-2012 Машинен оператор, направа на 8224
  покритие  
8223-2013 Машинен оператор, оцветяване на 8224
  метал  
8223-2014 Машинен оператор, поцинковане на 8224
  метал  
8223-2015 Машинен оператор, рафиниране на 8224
  метал  
8223-2016 Машинен оператор, регенериране на 8224
  платинови мрежи  
8223-2017 Машинен оператор, точене на листове ( 8224
  метал)  
8223-2018 Машинен оператор, шлифоване на 8224
  метал  
8223-2019 Оператор, оборудване за почистване 8224
  на метал  
8223-2020 Оператор, регулироовчик на 8224
  електролизни вани  
8223-2021 Работник, покриване метални 8224
  повърхности  
8223-2022 Химикалист, производство на 8224
  стоманени профили  


(8224) Единична група 8224 - Машинни оператори по производство на фотографски материали


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8224-2001 Машинен оператор, вадене на копия от 8226
  снимки  
8224-2002 Машинен оператор, производство на 8226
  фотографска хартия  
8224-2003 Машинен оператор, производство на 8226
  фотографски плаки  
8224-2004 Машинен оператор, производство на 8226
  фотографски филми  
8224-2005 Машинен оператор, проявяване на 8226
  фотографски материали  
8224-2006 Машинен оператор, специализирано 8226
  устройство за микрофилмова техника  
8224-2007 Машинен оператор, фотографски 8226
  изделия  


(8229) Единична група 8229 - Машинни оператори в производството на химически продукти, некласифицирани другаде


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8229-2001 Газголдерчик 8156
8229-2002 Захранвач  
8229-2003 Изпитател, акумулатори 8216
8229-1004 Леяр, детайли от олово за акумулатори 7212
8229-2005 Машинен оператор, заварчик на 8215
  кондензатори  
8229-2006 Машинен оператор, производство на 8225
  бои, лакове и багрила  
8229-2007 Машинен оператор, производство на  
  водороден газ  
8229-2008 Машинен оператор, производство на 8227
  линолеум  
8229-2009 Машинен оператор, производство на 7212
  олово  
8229-2010 Машинен оператор, производство на  
  смоли  
8229-2011 Машинен оператор, производство на  
  хлорен газ  
8229-2012 Машинен оператор, производство на  
  халогенен газ  
8229-2013 Машинен оператор, промиване (  
  химически и други сродни на тях  
  материали)  
8229-2014 Монтьор на оловни акумулатори 8216
8229-2015 Оператор, подготвител на смеси, 8214
  разтвори и полуфабрикати за  
  електронни елементи  
8229-2016 Оператор, производство на акумулатори 8216
8229-2017 Приготвител, оловни сплави за метални 8216
  херметизиращи обвивки и акумулатори  
8229-2018 Работник, добив на оловен прах  
8229-2019 Работник, производство на акумулатори  
8229-2020 Работник по зареждане на акумулатори 8216
8229-2021 Работник, пастировка 8216
8229-2022 Работник, приготвяне на изолационни 8135
  материали и смеси  
8229-2023 Работник, приготвяне на оловни сплави 7212
8229-2024 Работник, производство на асфалтови  
  смеси  
8229-2025 Работник, производство на химически 8216
  токоизточници  


Група 823- Машинни оператори в производството на каучук и пластмаси


Тази група обхваща работници, които управляват и контролират машини за обработване и смесване на гума и гумени съединения и се произвеждат различни компоненти и продукти от естествена и синтетична гума и пластмаси. Задачите им обикновено включват: управление и контрол на машини, които обработват и смесват гума и гумени съединения и произвеждат различни компоненти и продукти от естествена и синтетична гума и пластмаси. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(8231) Единична група 8231 - Машинни оператори в производството на каучук и каучукови изделия


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8231-2001 Заготовчик, изолационни платове 8231
8231-2002 Изготвител, болкит 8231
8231-2003 Импрегнатор 8231
8231-2004 Машинен оператор, биене на каучук 8231
8231-2005 Машинен оператор, вулканизиране на 8231
  автомобилни гуми и др.  
8231-2006 Машинен оператор, вулканизиране на 8231
  каучукови изделия  
8231-2007 Машинен оператор, възстановяване на 8231
  автомобилни гуми  
8231-2008 Машинен оператор, направа на 8231
  покритие от кучук  
8231-2009 Машинен оператор, обработка на 8231
  каучук  
8231-2010 Машинен оператор, производство на 8231
  гуми  
8231-2011 Машинен оператор, производство на 8231
  каучукови изделия  
8231-2012 Машинен оператор, производство на 8231
  щемпели  
8231-2013 Машинен оператор, фасониране на 8231
  каучук  
8231-2014 Машинен оператор, щанцоване на 8231
  каучук  
8231-2015 Оператор, каучуково производство 8231
8231-2016 Оператор, каландър (каучук) 8231
8231-2017 Работник, импрегнация 8231


(8232) Единична група 8232 - Машинни оператори в производството на пластмаси и пластмасови изделия


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8232-1001 Бласьор 8232
8232-1002 Изцепвач, дунапрен 8232
8232-1003 Машинен оператор, ецване на 8232
  пластмаса  
8232-1004 Машинен оператор, изработване на 8232
  пластмасови антени  
8232-1005 Машинен оператор, изработване на 8232
  плексигласови изделия  
8232-1006 Машинен оператор, леене на 8232
  пластмасови изделия  
8232-1007 Машинен оператор, моделиране / 8232
  фасониране на пластмаса  
8232-1008 Машинен оператор, направа на 8232
  пластове, листове  
8232-1009 Машинен оператор, направа на резба 8232
  (пластмаса)  
8232-1010 Машинен оператор, оглаждане / 8232
  довършване на пластмаса  
8232-1011 Машинен оператор, пресоване на 8232
  пластмаса  
8232-1012 Машинен оператор, пробиване на 8232
  пластмаса  
8232-1013 Машинен оператор, производство на 8232
  пластмаса  
8232-1014 Машинен оператор, производство на 8232
  пластмасови изделия  
8232-1015 Машинен оператор, рязане на 8232
  пластмаса  
8232-1016 Машинен оператор, спойване на 8232
  пластмасови изделия  
8232-1017 Хладилен мебелист 8232


Група 824 - Машинни оператори в дървообработващото производство


Тази група обхваща работници, които управляват и контролират автоматични и полуавтоматични дървообработващи машини, изпълняващи повтарящи се действия и винаги се настройват от настройчици на дървообработващи машини.

Задачите им обикновено включват: управление и контрол на дървообработващи машини за рязане, оформяне, пробиване и други обработки на дърво. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(8240) Единична група 8240 - Машинни оператори в дървообработващото производство


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8240-2001 Машинен оператор, 8241
  белязане/маркиране на дървен  
  материал  
8240-2002 Машинен оператор, гравиране на 8241
  дървен материал  
8240-2003 Машинен оператор, дърводелство 8241
8240-2004 Машинен оператор, ецване на дървен 8241
  материал  
8240-2005 Машинен оператор, извиване на 8241
  дървен материал  
8240-2006 Машинен оператор, 8241
  изглаждане/довършване на дървен  
  материал  
8240-2007 Машинен оператор, изделия от дърво 8241
8240-2008 Машинен оператор, направа на резба 8241
8240-2009 Машинен оператор, 8241
  оцветяване/боядисване на дърво  
8240-2010 Машинен оператор, полиране на 8241
  дървен материал  
8240-2011 Машинен оператор, производство на 8241
  мебели  
8240-2012 Машинен оператор, спортно 8241
  оборудване от дърво  


Група 825 - Машинни оператори в полиграфическото, книговезкото и хартиеното производство


Тази група обхваща работници, които управляват и контролират различни видове печатарски и копирни машини, машини за подвързване на книги и поставяне на релефни изображения, или които произвеждат хартиени изделия.

Задачите им обикновено включват: управление и контрол на различни видове копирни и печатарски машини или машини, които подвързват книги или им поставят релефни изображения, или които произвеждат различни артикули от хартия, картон или подобни материали. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(8251) Единична група 8251 - Машинни оператори в печатарството


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8251-2001 Бронзировач 8252
8251-2002 Машинен оператор, изработване на 8252
  радиоскали  
8251-2003 Машинен оператор, изработване на 8252
  хомографски изделия  
8251-2004 Машинен оператор, леене на 8252
  печатарски шрифт  
8251-2005 Машинен оператор, печатарство 8252
8251-2006 Машинен оператор, фото - набор 8252
8251-2007 Машинен оператор, щамповане на 8252
  текстил  
8251-2008 Оператор, преса за печатане 8252
8251-2009 Оператор, ръчна преса 8252
8251-2010 Оператор, зареждач на роли 8252
8251-2011 Ситопечатар 8252


(8252) Единична група 8252 - Машинни оператори в книговезкото производство


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8252-2001 Машинен оператор, 8253
  зареждане/събиране на книги  
  (картонаж)  
8252-2002 Машинен оператор, изработване в 8253
  релеф (книги)  
8252-2003 Машинен оператор, подвързване на 8253
  книги  
8252-2004 Оператор, електроерозист 8253


(8253) Единична група 8253 - Машинни оператори в производството на хартиени изделия


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8253-2001 Машинен оператор, изделия от хартия 8145
8253-2002 Машинен оператор, изделия, 8253
  подвързани с картон  
8253-2003 Машинен оператор, изработване в 7342
  релеф (хартия)  
8253-2004 Машинен оператор, картонени изделия 8145
8253-2005 Машинен оператор, производство на 8145
  пликове и хартиени торбички  
8253-2006 Машинен оператор, производство на 8145
  целофанени торбички  


Група 826 - Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство


Тази група обхваща работници, които: управляват и контролират машини, подготвящи влакна и прежди, различни кожи, произвеждат или почистват химически текстил, или изделия от кожа.

Задачите им обикновено включват: управление и контрол на машини, които подготвят влакна и предат прежди и конци; плетат и тъкат; произвеждат облекла от различни материали; избелват, боядисват и чистят текстил; подготвят различните видове кожа за производство на гладка кожа или правят обувки и подобни продукти. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(8261) Единична група 8261 - Машинни оператори в предачното производство


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8261-2001 Машинен оператор, изпридане на 8261
  конци и прежди  
8261-2002 Машинен оператор, изпридане на 8261
  синтетични влакна  
8261-2003 Машинен оператор, комбиниране на 8261
  текстилни влакна  
8261-2004 Машинен оператор, метриране на плат 8261
8261-2005 Машинен оператор, навиване на конци 8261
  и прежди  
8261-2006 Машинен оператор, навиване на плат 8261
8261-2007 Машинен оператор, намотаване (конци 8261
  и прежди)  
8261-2008 Машинен оператор, подготовка на 8261
  влакната  
8261-2009 Машинен оператор, пресукване на 8261
  конци и прежди  
8261-2010 Машинен оператор, размесване на 8261
  текстилни влакна  
8261-2011 Машинен оператор, удвояване на 8261
  конци и прежди  
8261-2012 Машинен оператор, усукване на конци 8261
  и прежди  
8261-2013 Машинен оператор, флаеровъчен стан ( 8261
  текстилни влакна)  
8261-2014 Машинен оператор, чертожен стан ( 8261
  текстилни влакна)  


(8262) Единична група 8262 - Машинни оператори в тъкачното производство


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8262-2001 Машинен оператор, бродерия 8226
8262-2002 Машинен оператор, вдяване (тъкачен 8264
  стан)  
8262-2003 Машинен оператор, вплитане (тъкане на 8264
  текстил)  
8262-2004 Машинен оператор, изготвяне на 8264
  кордони  
8262-2005 Машинен оператор, насноваване на 8263
  основата/кросно (тъкане на текстил)  
8262-2006 Машинен оператор, плетене 8265
8262-2007 Машинен оператор, производство на 8265
  мрежи  
8262-2008 Машинен оператор, рязане на текстил 8265
8262-2009 Машинен оператор, тъкане 8264
8262-2010 Машинен оператор, тъкане на килими 8264
8262-2011 Машинен оператор, тъкане на платове 8264
8262-2012 Оператор, тъкачен стан 8264
8262-2013 Работник по низане на жакардови карти 8264
8262-2014 Работник по рязане на жакардови карти 8264


(8263) Единична група 8263 - Машинни оператори в шивашкото производство


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8263-2001 Машинен оператор, кроене 7441
8263-2002 Машинен оператор, кроене с 7441
  електронна машина  
8263-2003 Машинен оператор, преса за гладене 8267
8263-2004 Машинен оператор, шиене 8266
8263-2005 Машинен оператор, шиене на бродерия 8266
8263-2006 Машинен оператор, шиене на кожени 8263
  изделия  
8263-2007 Машинен оператор, шиене на облекла 7442
8263-2008 Машинен оператор, шиене на обувки 7454
8263-2009 Машинен оператор, шиене на 7445
  тапицерия  
8263-2010 Машинен оператор, шиене на текстилни 7442
  изделия  
8263-2011 Машинен оператор, шиене на шапки 7443


(8264) Единична група 8264 - Машинни оператори по избелване, боядисване, импрегниране, печатане и почистване


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8264-2001 Машинен оператор, белене (избелване) 8267
  на влакна, текстил и текстилни изделия  
8264-2002 Машинен оператор, боядисване на 8267
  влакна, текстил и текстилни изделия  
8264-2003 Машинен оператор, гладене в пералня 8267
8264-2004 Машинен оператор, импрегниране на 8267
  влакна, текстил и текстилни изделия  
8264-2005 Машинен оператор, кадриране на плат 8267
8264-2006 Машинен оператор, пералня / перачница 8267
8264-2007 Машинен оператор, свиване на текстил 8267
8264-2008 Машинен оператор, сушене на влакна, 8267
  текстил и текстилни изделия  
8264-2009 Машинен оператор, химическо (сухо) 8267
  чистене  
8264-2010 Оператор, парна преса 8267
8264-2011 Оператор, каландър (текстил) 8267
8264-2012 Оператор, оборудване за почистване на 8267
  влакна, текстил и текстилни изделия  
8264-2013 Оператор, тепавица 8267


(8265) Единична група 8265 - Машинни оператори в кожарското производство


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8265-2001 Машинен оператор, 8268
  боядисване/оцветяване на кожи  
8265-2002 Машинен оператор, обработка на кожи 8268
8265-2003 Машинен оператор, подготовка на кожи 8268
8265-2004 Машинен оператор, пране на кожи 8268
8265-2005 Машинен оператор, рязане на кожи 8268
8265-2006 Машинен оператор, смесване на 8268
  кожени влакна  
8265-2007 Машинен оператор, щавене 8265


(8266) Единична група 8266 - Машинни оператори в обувното производство и сродни на тях работници


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8266-2001 Машинен оператор, обувно 8269
  производство  
8266-2002 Машинен оператор, производство на 8269
  ортопедични обувки  
8266-2003 Машинен оператор, производство на 8269
  спортни обувки  


(8269) Единична група 8269 - Машинни оператори в текстилното и кожарското производство, некласифицирани другаде


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8269-2001 Машинен оператор, десениране на 7437
  текстил  
8269-2002 Машинен оператор, производство на 7446
  дюшеци  
8269-2003 Машинен оператор, производство на 7434
  ширити, сърма и др.  
8269-2004 Машинен оператор, шаблониране на 7447
  кожи  
8269-2005 Машинен оператор, шапкарство 7443
8269-2006 Машинен оператор, производство на 8269
  нетъкан текстил и изкуствени кожи  


Група 827 - Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост


Тази група обхваща работници, които: управляват и контролират машини, обработват хранителни продукти и произвеждат храни и фуражи.

Задачите им обикновено включват: управление и контрол на машини транжиране на животни и нарязване за съхранение или продажба; произвеждане на месни и рибни продукти; обработка на мляко и производство на млечни продукти; обработка на подправки и зърнени храни; производство на хляб, макаронени изделия и сродни продукти; обработка на плодове, ядки и зеленчуци; обработка и рафиниране на захар; обработка на чай, кафе и какао; произвеждане на бира, вино, алкохол и други напитки или тютюневи изделия. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(8271) Единична група 8271- Машинни оператори в обработката на месо и риба


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8271-2001 Машинен оператор, бланширане на 8271
  риба/месо  
8271-2002 Машинен оператор, затваряне на 8271
  консерви в метална кутия  
8271-2003 Машинен оператор, измиване на 8271
  консерви (стерилни в метални кутии)  
8271-2004 Машинен оператор, размразяване на 8271
  месо/риба  
8271-2005 Машинен оператор, замразяване на 8271
  месо/риба  
8271-2006 Машинен оператор, консервиране на 8271
  месо/риба  
8271-2007 Машинен оператор, месни 8271
  произведения  
8271-2008 Машинен оператор, обработване на 8271
  месо/риба  
8271-2009 Машинен оператор, рибни продукти 8271
8271-2010 Машинен оператор, стерилизиране на 8271
  месо/риба  
8271-2011 Машинен оператор, сушене на месо 8271
8271-2012 Оператор, автоклав (месо и риба) 8271


(8272) Единична група 8272 - Машинни оператори в обработката на мляко и производството на млечни произведения


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8272-2001 Машинен оператор, миячна машина 8272
8272-2002 Машинен оператор, разфасовъчна 8272
  машина  
8272-2003 Машинен оператор, млечни 8272
  произведения  
8272-2004 Машинен оператор, пастьоризиране на 8272
  млечни произведения  
8272-2005 Машинен оператор, преработване на 8272
  мляко  
8272-2006 Машинен оператор, производство на 8272
  мляко на прах  
8272-2007 Оператор, стифир машина 8272
8272-2008 Оператор, вакуумен съд за 8272
  кондензирано мляко  


(8273) Единична група 8273 - Машинни оператори в обработката на зърнени храни и подправки


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8273-2001 Машинен оператор, пресевна машина 8273
8273-2002 Машинен оператор, силози 8273
8273-2003 Машинен оператор, белене/чистене на 8273
  зърно  
8273-3004 Машинен оператор, мелене на зърно 8273
8273-2005 Машинен оператор, мелене на 8273
  подправки  
8273-2006 Машинен оператор, обработка на зърно 8273
8273-2007 Оператор, мелница за зърно 8273
8273-2008 Оператор, мелница за подправки 8273


(8274) Единична група 8274 - Машинни оператори в производството на хлебни, тестени, захарни и шоколадови изделия


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8274-2001 Машинен оператор, преработка на 8274
  пчелен мед  
8274-2002 Машинен оператор, производство на 8274
  тестени изделия  
8274-2003 Машинен оператор, производство на 8274
  захарни изделия  
8274-2004 Машинен оператор, производство на 8274
  хляб  
8274-2005 Машинен оператор, производство на 8274
  шоколад и шоколадови изделия  
8274-2006 Машинен оператор, хлебни изделия 8274(8275) Единична група 8275 - Машинни оператори в обработката на плодове и зеленчуци


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8275-2001 Машинен оператор, замразяване на 8171
  плодове/зеленчуци  
8275-2002 Машинен оператор, консервиране на 8171
  плодове/зеленчуци  
8275-2003 Машинен оператор, обработка на 8171
  плодове/зеленчуци  
8275-2004 Машинен оператор, обработка на ядки 8171
8275-2005 Машинен оператор, производство на 8171
  плодови/зеленчукови сокове  
8275-2006 Машинен оператор, производство на 8171
  растителни масла  
8275-2007 Машинен оператор, стерилизиране на 8171
  плодове/зеленчуци  
8275-2008 Машинен оператор, сушене на 8171
  хранителни продукти  
8275-2009 Оператор, преса за плодове/зеленчуци 8171
8275-2010 Оператор, автоклав 8171
8275-2011 Оператор, вакуумен съд (хранителни 8171
  есенции)  
8275-2012 Оператор, вакуум-изпарителна 8171
  инсталация с ароматоуловител  
8275-2013 Оператор, вакуумна пещ (хранителни 8171
  продукти)  
8275-2014 Оператор, оборудване за 8171
  хидрогениране (масла и мазнини)  
8275-2015 Регулировчик, хранителни уредби и 8171
  горивни апаратури  


(8276) Единична група 8276 - Машинни оператори в производството на захар


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8276-2001 Дестилатор 8276
8276-2002 Машинен оператор, производство на 8276
  захар  
8276-2003 Машинен оператор, рафиниране на 8276
  захар  
8276-2004 Оператор, оборудване за рафиниране 8276
  на захар  
8276-2005 Оператор, уред за разтоварване 8276
  (дифундиране на захарно цвекло)  


(8277) Единична група 8277 - Машинни оператори в обработката на кафе, чай и какао


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8277-2001 Машинен оператор, обработване на 8279
  кафе/какао/чай  
8277-2002 Машинен оператор, смесване на 8279
  различни сортове кафе  
8277-2003 Машинен оператор, смесване на 8279
  различни сортове чай  
8277-2004 Оператор, оборудване за печене на 8279
  кафе/какао  


(8278) Единична група 8278 - Машинни оператори в производството на бира, вино и други напитки


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8278-2001 Машинен оператор, варене на спиртни 8277
  напитки  
8278-2002 Машинен оператор, дестилиране на 8277
  спиртни напитки  
8278-2003 Машинен оператор, пивоварство / 8277
  спиртни напитки /  
8278-2004 Машинен оператор, производство на 8277
  безалкохолни напитки  
8278-2005 Оператор на инсталация за изваряване 8277
  на пиво / алкохолни напитки/  
8278-2006 Оператор, дестилиране на спиртни 8277
  напитки  
8278-2007 Оператор, оборудване за отлежаване / 8277
  пивоварство / на спиртни напитки  
8278-2008 Оператор, оборудване за приготвяне на 8277
  малц  
8278-2009 Оператор, оборудване за ферментация 8277
  на спиртни напитки и пиво  
8278-2010 Пивовар 8277
8278-2011 Производител на малц 8277


(8279) Единична група 8279 - Машинни оператори в тютюневото производство


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8279-2001 Машинен оператор, бране на тютюневи 8278
  листа  
8279-2002 Машинен оператор, обработка на тютюн 8278
8279-2003 Машинен оператор, производство на 8278
  пури  
8279-2004 Машинен оператор, производство на 8278
  цигари  
8279-2005 Машинен оператор, рязане на тютюневи 8278
  листа  
8279-2006 Машинен оператор, смесване различни 8278
  сортове тютюн  
8279-2007 Машинен оператор, тютюневи изделия 8278
8279-2008 Машинист, агрегат тютюневи бали 8278
8279-2009 Оператор, автоматична поточна линия 8278
8279-2010 Оператор, вакуумен апарат за 8278
  поддържане на влажността при  
  обработка на тютюн  
8279-2011 Оператор, вибро навлажнителнен тунел 8278
8279-2012 Оператор, смесител тютюнева линия 8278


Група 828 - Работници по монтаж на изделияТази група обхваща работници, които монтират компоненти в продукти според стриктно определени процедури. Продуктите, които се изработват, могат да се предават от един работник на друг по производствена линия.

Задачите им обикновено включват: монтиране на компоненти в различни видове продукти според стриктно заложени процедури.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(8281) Единична група 8281 - Работници по монтаж на машини


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8281-2001 Машинен оператор, монтаж на 8281
  превозни средства  
8281-2002 Машинен оператор, монтажен конвейер 8281
8281-2003 Монтажник, двигател на кораб 8281
8281-2004 Монтажник, двигател на моторни 8281
  превозни средства  
8281-2005 Монтажник, двигател на самолети и 8281
  летателни апарати  
8281-2005 Монтажник, дограма 8281
8281-2006 Монтажник, дърводелски машини 8281
8281-2008 Монтажник, електрически машини 8281
8281-2009 Монтажник, механични машини 8281
8281-2010 Монтажник, металорежещи машини 8281
8281-2011 Монтажник, парен двигател 8281
8281-2012 Монтажник, печатарски машини 8281
8281-2013 Монтажник, подкопни машини 8281
8281-2014 Монтажник, превозни средства 8281
8281-2015 Монтажник, промишлено оборудване 8281
8281-2016 Монтажник, самолети 8281
8281-2017 Монтажник, селскостопански машини 8281
8281-2018 Монтажник, текстилни машини 8281
8281-2019 Монтажник, турбини 8281


(8282) Единична група 8282- Работници по монтаж на електрически съоръжения


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8282-2001 Машинен оператор, навиване на 8282
  арматура  
8282-2002 Машинен оператор, навиване на 8282
  бобина  
8282-2003 Монтажник, електрически елементи 8282
8282-2004 Монтажник, електрооборудване 8282
8282-2005 Монтажник, кабели 8282
8282-2006 Оператор, производство на колектори 8282


(8283) Единична група 8283 - Работници по монтаж на електронни съоръжения


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8283-2001 Монтажник, аудио-визуално 8283
  оборудване  
8283-2002 Монтажник, електронни елементи 8283
8283-2003 Монтажник, електронни корпуси 8283
8283-2004 Монтажник, електронно оборудване 8283
8283-2005 Монтажник, канцеларски машини 8283
8283-2006 Монтажник, микроелектронно 8283
  оборудване  
8283-2007 Монтажник, навиване на кабели и 8283
  проводници  
8283-2008 Монтажник, производство на 8283
  слаботокови предпазители  
8283-2009 Монтажник, радио 8283
8283-2010 Монтажник, слухови апарати 8283
8283-2011 Монтажник, телевизионни приемници и 8283
  монитори  
8283-2012 Монтажник, точни / прецизни / 8283
  инструменти  
8283-2013 Монтажник, часовници 8283
8283-2014 Шевмонтажникq електронни и 8283
  технически средства и системи  
8283-2015 Шевмонтажникq хидро- и 8283
  пневмосистеми  


(8284) Единична група 8284- Работници по монтажа на изделия от метал, каучук и пластмаса


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8284-2001 Монтажник, изделия от метал 8284
8284-2002 Монтажник, изделия от пластмаса 8284
8284-2003 Монтажник, каучукови изделия 8284
8284-2004 Монтажник, мебели от листов метал 8284
8284-2005 Монтажник, дограма 8284
8284-2006 Монтажник, окачени тавани 8284


(8285) Единична група 8285 - Работници по монтаж на изделия от дърво и други подобни материали


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8285-2001 Монтажник, изделия от дърво 8285
8285-2002 Монтажник, мебели от дърво и други 8285
  подобни материали  


(8286) Единична група 8286 - Работници по монтажа на изделия от картон, текстил, кожа и други подобни материали


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8286-2001 Монтажник, изделия от кожа 8286
8286-2002 Монтажник, изделия, подплатени с 8286
  картон  
8286-2003 Монтажник, текстилни изделия 8286


Група 829 - Други машинни оператори


Тази група обхваща работници, които управляват и контролират машини, които пакетират, етикетират и ако е необходимо поставят гербови марки на продукти, пакети и контейнери или монтират, според стриктно определени процедури, продукти, чиито компонентни части са направени от много материали.

Задачите им обикновено включват: управление и контрол на машини, които пакетират, етикетират и ако е необходимо поставят гербови марки на продукти, пакети и контейнери или монтиране, според стриктно определени процедури, на продукти, чиито компонентни части са направени от много материали. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следната единична група:


(8290) Единична група 8290 - Други машинни оператори


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8290-2001 Машинен оператор, бутилиране 8291
8290-2002 Машинен оператор, дренажна система, 8291
  канализация  
8290-2003 Машинен оператор, електрическа 8291
  инсталация  
8290-2004 Машинен оператор, етикетиране 8291
8290-2005 Машинен оператор, запечатване 8291
8290-2006 Машинен оператор, зонно пречистване 8291
  и изготвяне на монокристали  
8290-2007 Машинен оператор, изготвяне на 8291
  селенови клетки  
8290-2008 Машинен оператор, изолация 8291
8290-2009 Машинен оператор, изработване на 8291
  печатни платки  
8290-2010 Машинен оператор, кабелна инсталация 8291
8290-2011 Машинен оператор, маркиране на стоки 8291
8290-2012 Машинен оператор, машини за 8291
  намагнитване  
8290-2013 Машинен оператор, обработка на слюда 8291
  за кондензатори  
8290-2014 Машинен оператор, опаковане / увиване 8291
  /  
8290-2015 Машинен оператор, пломбиране на 8291
  контейнери  
8290-2016 Машинен оператор, подготвяне на 8291
  смоли за термообработка  
8290-2017 Машинен оператор, подготовка на 8291
  заваръчни детайли  
8290-2018 Машинен оператор, поставяне на капсул 8291
8290-2019 Машинен оператор, производство на ел. 8291
  инсталации  
8290-2020 Машинен оператор, производство на 8291
  металокерамични изделия /вкл.  
  въгленови/  
8290-2021 Машинен оператор, производство на 8291
  пиезокварцови изделия  
8290-2022 Машинен оператор, производство на 8291
  силиконови чипове  
8290-2023 Машинен оператор, разпрашител на 8291
  метални прахове от метали и сплави  
8290-2024 Машинен оператор, сеяч на метални 8291
  прахове и смеси  
8290-2025 Машинен оператор, тръбна инсталация 8291
8290-2026 Машинен оператор, хидродинамично 8291
  пресоване на металокерамични изделия  
8290-2027 Монтажник, сложни, комбинирани 8291
  изделия  
8290-2028 Машинен оператор, изпитателна 8290
  станция  
8290-2029 Машинен оператор, екарисаж 8290
8290-2030 Машинен оператор, преработка на 8290
  дунапрен  
8290-2031 Машинен оператор, производство на 8290
  яйчни продукти  
8290-2032 Машинен оператор, бетон помпа 8290
8290-2033 Машинен оператор 8290
8290-2034 Оператор, зареждане с гориво  


Подклас 83 - Водачи на транспортни средства и машини


Водачите на транспортни средства и машини управляват и обслужват влакове и моторни превозни средства; управляват и контролират промишлени, строителни и селскостопански машини и съоръжения; изпълняват палубни задължения на кораби и самолети.

Работата изисква главно опит и познаване на машините и съоръженията, които се управляват и контролират. Често е нужна способност за справяне с поредица от машинни операции и за адаптиране на новости в техниката и технологията.

Задачите, изпълнявани от работещите в този подклас, обикновено включват: управление и обслужване на влакове и други моторни превозни средства; управление и контролиране на промишлени, строителни и селскостопански машини и съоръжения; носене на палубни задължения в корабоплаването и други задължения във въздухоплаването. В някои случаи към изпълняваните функции се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.


Професиите в този подклас се класифицират в следните групи:


Група 831 - Локомотивни машинисти и сродни на тях


Тази група обхваща лица, които управляват локомотиви за транспортиране на товари или пътници, маневрират пътнически вагони или управляват железопътната сигнализация.

Задачите им обикновено включват: управление на локомотиви; управление на жп сигнали; подменяне на вагонния парк и ремонт на влакове в жп гаражи. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(8311) Единична група 8311 - Локомотивни машинисти


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8311-2001 Депомайстор 8311
8311-2002 Машинист - инструктор, локомотивен 8311
8311-2003 Машинист, железопътна мотриса в мини 8311
8311-2004 Машинист, железопътна мотриса на 8311
  пристан/кей  
8311-2005 Машинист, железопътна мотриса, 8311
  дрезина  
8311-2006 Машинист, локомотив в мини 8311
8311-2007 Машинист, локомотив на пристан/кей 8311
8311-2008 Машинист, локомотивен 8311
8311-2009 Машинист, подземна железница, метро 8311
8311-2010 Машинист, рукмашина 8311
8311-2011 Машинист, спомагателна ж.п. 8311
  механизация  
8311-2012 Машинист, тежка ж.п. механизация 8311
8311-2013 Машинист, универсална 8311
  траверсоподбивна машина  
8311-2014 Помощник-машинист 8311
8311-2015 Помощник-машинист, железопътна 8311
  мотриса  
8311-2016 Помощник-машинист, локомотивен 8311


(8312) Единична група 8312 - Железопътни спирачи, сигналисти


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8312-2001 Дефектоскопист 8312
8312-2002 Кантонер, железопътна линия 8312
8312-2003 Маневрист 8312
8312-2004 Сигналист 8312
8312-2005 Сигналист-маневрист 8312
8312-2006 Спирач, железници 8312
8312-2007 Стрелочник 8312
8312-1008 Везнар 8312
8312-1009 Прикачвач 8312


Група 832 - Водачи на моторни превозни средства


Тази група обхваща лица, които управляват и обслужват моторни превозни средства за транспортиране на материали, стоки и пътници.

Задачите им обикновено включват: управление и обслужване на мотоциклети, коли, таксита, трамваи и автобуси, тежки автомобили, камиони и фургони за транспортиране на материали, стоки и пътници. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(8321) Единична група 8321- Водачи на мотоциклети


Код длъжност Наименование Код НКП 96
8321-2001 Водач, мотоциклет 8324


(8322) Единична група 8322 - Шофьори на леки автомобили, таксита и покрити коли / фургони/


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8322-2001 Шофьор, лек автомобил до 9 места 8323
8322-2002 Шофьор, линейка 8323
8322-2003 Шофьор, пощенски автомобил 8323
8322-2004 Шофьор, такси 8323
8322-2005 Шофьор, товарен автомобил 8323


(8323) Единична група 8323 - Шофьори на автобуси и ватмани


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8323-2001 Ватман, трамвай 8323
8323-2002 Шофьор, автобус 8323
8323-2003 Шофьор, съчленен автобус 8323
8323-2004 Шофьор, съчленен тролейбус 8323
8323-2005 Шофьор, тролейбус 8323
8323-2006 Шофьор-инструктор 8323
8323-3007 Шофьор, самолетообслужваща техника  


(8324) Единична група 8324 - Шофьори на тежкотоварни автомобили


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8324-2001 Шофьор, противопожарен автомобил 8321
8324-2002 Шофьор, платформа 8321
8324-2003 Шофьор, самосвал 8321
8324-2004 Шофьор, специален автомобил 8321
8324-2005 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и 8321
  повече тона  
8324-2006 Шофьор, товарен автомобил 8321
  (международни превози)  
8324-2007 Шофьор, цистерна 8321
8324-2008 Шофьор, тежкотоварен самосвал - 12 и 8321
  повече тона  


Група 833 - Водачи и оператори на селскостопански и други специализирани транспортни машини


Тази група обхваща лица, които: управляват, обслужват и контролират селскостопански и други машини и оборудване за работа с материали и тежки предмети.

Задачите им обикновено включват: управляване, обслужване и контрол на трактори и други специализирани машини със селскостопанска употреба, или земекопни, повдигащи и подобни. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(8331) Единична група 8331 - Водачи и оператори на транспортни машини в селското и горското стопанство


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8331-2001 Водач, селскостопански машини 8331
8331-2002 Водач, машини за горското стопанство 8331
8331-2003 Оператор, селскостопански машини 8331
8331-2004 Оператор, машини за горското 8331
  стопанство  
8331-2005 Оператор, моторизирани съоръжения в 8331
  земеделието  
8331-2006 Оператор, моторизирано оборудване за 8331
  горското стопанство  
8331-2007 Оператор, 8331
  разкройваща-разтрупваща-сортираща  
  машина  
8331-2008 Оператор, семе- и плодосъбирачна 8331
  машина  
8331-2009 Оператор, сеялна, лесопосадъчна и 8331
  лесомелиоративна машина  
8331-2010 Помпиер 8331
8331-2011 Шофьор, автокран 8331(8332) Единична група 8332 - Водачи и оператори на земекопни, пътностроителни и други подобни машини


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8332-2001 Машинен оператор, 8331
  драга/земекопачка/ескаватор  
8332-2002 Машинен оператор, товарачни машини ( 8335
  мини и кариери)  
8332-2003 Машинист, еднокофов багер 8335
8332-2004 Машинист, многокофов багер 8335
8332-2005 Машинист, булдозер 8334
8332-2006 Машинист, валяк 8336
8332-2007 Машинист, ескаватор 8334
8332-2008 Машинист, пътно-строителни машини 8336
8332-2009 Оператор, 8334
  драга/земекопачка/ескаватор  
8332-2010 Оператор, пътно-строителни машини 8336
8332-2011 Оператор, автогрудонатор 8336
8332-2012 Оператор, сонетка, пилотонабивачка 8336
8332-2013 Оператор, съоръжение за пробиване на 8334
  дупки  
8332-2014 Оператор, съоръжения за прокарване 8334
  на тунели (строителство)  
8332-2015 Машинист на разтоварна стрела на 8332
  многокофов багер  
8332-2016 Машинист на насипообразувател 8332
8332-2017 Машинист на разтоварно устройство на 8332
  насипообразувател  
8332-2018 Машинист на претоварач 8332


(8333) Единична група 8333 - Кранисти, оператори на повдигащи машини и сродни на тях работници


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8333-2001 Водач, клетка за асансьор, кабина 8337
  (мини)  
8333-2002 Кранист 8337
8333-2003 Кранист (подвижен) 8337
8333-2004 Машинен оператор, въжена 8337
  транспортна машина  
8333-2006 Машинист, автовишка 8337
8333-2007 Минен надзирател, надземна работа, 8337
  мини  
8333-2008 Оператор, бент(док) 8337
8333-2009 Оператор, вдигачка (лебедка, хаспел) 8337
8333-2010 Оператор, въжена железница 8337
8333-2011 Оператор, въжена линия (влак) 8337
8333-2012 Оператор, въжена линия (седалкова), 8337
  лифт  
8333-2013 Оператор, елеватор 8337
8333-2014 Оператор, конвейер 8337
8333-2015 Оператор, мост 8337
8333-2016 Оператор, шлюз (канал или 8337
  пристанище)  
8333-2017 Работник, шлюз/док 8337
8333-2018 Работник, работещ със скипа (голяма 8337
  кофа) за издигане на руда  
8333-2019 Оператор, краново - фартова техника 8337
8333-2020 Машинист, руднична подемна машина 8337


(8334) Единична група 8334 - Водачи и оператори на открити товарни платформи с повдигащи устройства


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8334-2001 Водач /оператор/, открита платформа с 8225
  повдигащо устройство  
8334-2002 Водач /оператор/, платформа - 8225
  промишлен транспорт  
8334-2003 Водач, електрокар 8225
8334-2004 Водач, мотокар 8225


Група 834 - Палубни моряци и сродни на тях


Тази група обхваща работници, които извършват палубни задължения на борда на кораби и подобни задължения на борда на други плавателни съдове.

Задачите им обикновено включват: вахта по море и в пристанище; управление на кораба според инструкциите; почистване, боядисване и поддръжка на кораба и палубното оборудване. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следната единична група:


(8340) Единична група 8340 - Палубни моряци и сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
8340-2001 Боцман, палубен 8341
8340-2002 Кормчия, спасителна лодка 8341
8340-2003 Кормчия, корабен 8341
8340-2004 Лодкар 8341
8340-2005 Машинен боцман 8341
8340-2006 Моряк 8341
8340-2007 Оператор, шлеп 8341
8340-2008 Пазач, фар 8341
8340-2009 Рулеви  
8340-2010 Старши моряк  
8340-2011 Моряк-моторист