Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.
 


НКПД - КЛАС 7 - КВАЛИФИЦИРАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ ЗАНАЯТЧИИ

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ

ПРИЕТА СЪС ЗАПОВЕД № 742 ОТ 27.12.2005 Г. НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НЕОБНАРОДВАНАИзменена със заповед на МТСП изх. № 01-1144 от 30.12.2008 г. и заповед изх. № РД 01-1082 от 30.12.2009 г.КЛАС 7 - КВАЛИФИЦИРАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ ЗАНАЯТЧИИ

Квалифицираните производствени работници и сродните на тях занаятчии прилагат специфичните си знания и умения в областта на: минодобива и строителството; металургията и металолеенето; изработването на метални конструкции; инсталирането на машини и инструменти; производството, настройката, поддръжката и ремонта на машини, съоръжения и инструменти; печатарството; производството и преработката на хранителни продукти; изработката на изделия от текстил, дърво, метал и други материали, включително ръчна изработка на изделия.

Работата се изпълнява на ръка или с помощта на ръчни или други инструменти, които се използват, за да намалят количеството на прилаганите физически усилия и времето за изпълнението на специфични работи, както и за да подобрят качеството на продукцията. Работата изисква познаване на всички етапи на производствения процес, на използваните материали и инструменти и на естеството и предназначението на крайната продукция. Повечето от професиите в този клас изискват знания и умения, отговарящи на изискванията за второ образователно и квалификационно ниво.

Квалифицираните производствени работници, занаятчиите и сродните на тях обикновено изпълняват задачи по: добив и обработка на минерали; строителство, поддържане и ремонт на сгради и други конструкции; изтегляне, леене и формоване на метал; производство на машини, инструменти, оборудване и други метални изделия; инсталиране, настройване за работа, поддържане и ремонт на производствени машини, двигатели, преводни устройства, включително на електрически и електронни инструменти и друго оборудване; производство на точни инструменти, бижутерия, домакински и други изделия от скъпоценни метали, керамика, стъкло и други, включитено ръчна изработка; производство и преработка на хранителни продукти и различни изделия от дърво, текстил, кожа и други материали. В някои случаи към изпълняваните функции се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.


Този клас включва следните подкласове:


Подклас 71 - Работници в добивната промишленост и строителството


Работниците в добивната промишленост и строителството извличат и разработват твърди минерали /руди/ от подземни или надземни рудници или кариери, добиват и оформят камък за сгради и други цели или строят, поддържат и ремонтират сгради и други конструкции.


Работата се изпълнява на ръка или с помощта на ръчни или други инструменти, които се ползуват, за да намалят физическите усилия и времето за изпълнение на специфични работи, както и за подобряване качеството на продукцията.

Работниците от тази подгрупа обикновено извършват задачи по: добив и обработка на минерали от подземни или надземни рудници или кариери; изработване и оформяне на камък за сгради и други цели; строителство, поддържане и ремонт на сгради и рудници, конструкции; боядисване на сгради и други конструкции, както и на превозни средства или различни промишлени продукти или покрития на вътрешни стени с тапети или плат; почистване на комини и външни повърхности на сгради и други конструкции. В някои случаи към изпълняваните функции се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.


Професиите и длъжностите в тази подклас се класифицират в следните групи:


Група 711 - Миньори, бомбаджии и работници в каменодобива


Тази група обхваща работници, които: добиват твърди минерали под земната повърхност или в мини или кариери на повърхността на земята, зареждат и детонират експлозиви или режат и оформят камъни за сгради и други цели.

Задачите им обикновено включват: добив на твърди минерали под земната повърхност или в мини или кариери на земната повърхност; зареждане и детониране на експлозиви в мини, кариери, строителни обекти и други места; рязане и оформяне на камък за сгради и други цели. Контрол над други работници може да бъде включен.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(7111) Единична група 7111 - Миньори и работници в кариери


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7111-2001 Басейнчик в солодобива 7113
7111-2002 Бункерист 7111
7111-2003 Газоспасител 7111
7111-2004 Геофизичен оператор 7111
7111-2005 Дозиметрист 7111
7111-2006 Замервач, отчетник 7111
7111-2007 Крепач /поставяч/, подпори 7111
7111-2008 Майстор миньор 7111
7111-2009 Минен работник 7111
7111-2010 Минен спасител 7111
7111-2011 Миньор 7111
7111-2012 Обрушвач, бордове в открити рудници 7111
7111-2013 Плакировач, пясък 7111
7111-2014 Премахвач, подпори 7111
7111-2015 Работник , кариера 7111
7111-2016 Работник, лампистерна 7111
7111-2017 Работник, валиране 7111
7111-2018 Работник, вентилационни и газови 7111
  измервания  
7111-2019 Работник, зареждане на перфоратари, 7111
  торпеда грудоноси  
7111-2020 Работник, извозване и доставка 7111
7111-2021 Работник, крепежни конструкции в мини 7111
7111-2022 Работник, обогатяване на полезни 7111
  изкопаеми  
7111-2023 Работник, отводняване на работните 7111
  места и подготовка на смес за  
  хидрозапълване  
7111-2024 Работник, подготовка на филтърни 7111
  платна  
7111-2025 Работник, поддържане на лични 7111
  предпазни средства и защитно облекло  
7111-2026 Работник, производство и екстрахиране 7111
  на диамантов режещ инструмент  
7111-2027 Работник, противопожарна и газова 7111
  профилактика в мини  
7111-2028 Работник, руднични железопътни линии 7111
  и автопътища  
7111-2029 Работник, промиване на благородни 7111
  метали  
7111-2030 Реагентчик 7114
7111-2031 Сигналист - маневрист, мина 7111
7111-2032 Солодобивчик 7113
7111-2033 Сондьор 7111
7111-2034 Табелчик, минодобива 7111
7111-2035 Торкретист 7111
7111-2036 Филтърджия 7111
7111-2037 Флотационен работник 7114
7111-2038 Флотиер 7114
7111-2039 Шинар 7111


(7112) Единична група 7112 - Бомбаджии, взривачи и сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7112-2001 Бомбаджия /работник по взривяване/ 7117
7112-2002 Отговорник, взривен склад 7117
7112-2003 Пиротехник 7117
7112-2004 Работник, пробиване на взривни дупки 7117


(7113) Единична група 7113 - Каменоцепачи, каменорезачи, каменодълбачи


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7113-2001 Дооформител, камъни и плочи 7119
7113-2002 Зидар, каменоделец на паметници 7119
7113-2003 Каменар 7119
7113-2004 Каменар, каменна зидария 7119
7113-2005 Каменодълбач 7119
7113-2006 Каменоредач (оформител) 7119
7113-2007 Каменотрошач 7119
7113-2008 Настройчик-оператор, струг /машина за 7119
  обработка на камъни  
7113-2009 Полировач, камъни 7119
7113-2010 Работник, обработване и художествено 7119
  оформяне на каменни изделия  
7113-2011 Работник, производство на плочи 7119
7113-2012 Резач, камъни 7119
7113-2013 Резач, скални материали за 7119
  художествена мозайка  
7113-2014 Сортировач, камъни 7119
7113-2015 Трошач, камъни (чрез взривяване) 7119
7113-2016 Цепач, камъни 7119
7113-2017 Шлифовчик 7119


Група 712 - Строители на сгради и сродни на тях


Тази група обхваща работници, които: строят, поддържат и ремонтират вътрешно и външно основи, стени и други части на сгради или други конструкции.

Задачите им обикновено включват: строителство и ремонт на сгради или части от сгради, използвайки традиционни строителни материали и техники; строителство и ремонт на основи, стени и други части от сгради от тухли, камъни и подоби материали; монтаж на строителни скелета; монтаж и ремонт на различни видове дървени конструкции; изпълнение на различни задачи свързани със строежа и поддръжката на сградите. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(7121) Единична група 7121 - Строители с традиционни материали


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7121-2001 Строител, жилища с традиционни  
  материали (дърво, тръстика, и др.)  


(7122) Единична група 7122 - Зидари и каменоделци


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7122-2001 Зидар 7121
7122-2002 Зидар, комини 7121
7122-2003 Монтажник, панели /формовани 7121
  блокове  
7122-2004 Зидар, пещи 7121
7122-2005 Зидар, сгради (конструкции) 7121
7122-2006 Зидар, облицовка на пещи 7121
7122-2007 Зидар при горещ ремонт на 7121
  металургични пещи и съоръжения  
7122-2008 Зидаромазач 7121
7122-2009 Каменоделец 7121
7122-2010 Каменоделец, зидар на облицовки 7121
7122-2011 Каменоделец, зидар на сгради 7121
7122-2012 Работник, полагане на паваж (павьор) 7121
7122-2013 Редач, огнеупорни тухли 7121
7122-2014 Строител, комини 7121


(7123) Единична група 7123 - Бетонджии и сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7123-2001 Арматурист 7124
7123-2002 Асфалтаджия 7124
7123-2003 Бетонджия 7125
7123-2004 Кофражист, бетонни отливки 7124
7123-2005 Работник, бетонобъркачка 7125
7123-2006 Формовчик, бетонни изделия 7125


(7124) Единична група 7124 - Дърводелци и дограмаджии


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7124-2001 Дограмаджия, 7123
  дърво/пластмаса/алуминий  
7124-2002 Дърводелец 7123
7124-2003 Дърводелец, мина 7123
7124-2004 Дърводелец, дървени конструкции 7123
7124-2005 Дърводелец, мостови конструкции 7123
7124-2006 Дърводелец, поддръжка 7123
7124-2007 Дърводелец, корабен 7123
7124-2008 Дърводелец, лодкостроител 7123
7124-2009 Дърводелец, строителен 7123
7124-2010 Корабен кофражист 7123
7124-2011 Кофражист 7123
7124-2012 Строител, дървени шлепове 7123


(7129) Единична група 7129 - Строители и сродни на тях, некласифицирани другаде


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7129-2001 Монтажник, скеле 7129
7129-2002 Монтажник, стоманобетонни 7129
  конструкции и изделия  
7129-2003 Монтажник, строителни подпори 7129
7129-2004 Работник, поддръжка на сгради 7129
7129-2005 Работник, полагане на дренаж 7129
7129-2006 Работник, полагане на пътни настилки 7129
7129-2007 Работник, разрушаване на сгради 7129
7129-2008 Работник, ремонт на комини 7129
7129-2009 Работник, специално фугиране 7129
7129-2010 Работник, строителни подпори 7129
7129-2011 Работник, строителство и ремонт на кули 7129
7129-2012 Строител, жилища 7129
7129-2013 Строител, лодки/ катери/ корабни 7129
  корпуси и други от стъклопласти  
7129-2014 Строител, релсови пътища 7129
7129-2015 Строител, сгради от сглобяеми елементи 7129
7129-2016 Строител, стоманобетонни промишлени 7129
  комини  
7129-2017 Строител, пътища 7129
7129-2018 Работник, стоманобетонни конструкции и 7129
  изделия  
7129-2019 Строител, алпинист  


Група 713 - Работници по довършителни работи в строителството на сгради и сродни на тях


В тази група са включени работници, които: извършват довършителни работи в строителството на сгради и други конструкции, като монтират, поддържат и ремонтират покриви, подове, стени, изолационни системи, стъкла на прозорци или други рамки; инсталират водопроводи, канализация, електричество.

Задачите им обикновено включват: покриване на сградата с един или повече видове материали; полагане на паркет или друг вид подово покритие или редене на плочки или мозайка по подовете и стените; измазване на стени и тавани; поставяне на изолационен материал на стените, подовете и таваните; рязане и поставяне на стъкло на прозорци; инсталиране на тръби, канализация, електричество и подобно оборудване. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите им.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(7131) Единична група 7131 - Работници по изграждане, поддръжка и ремонт на покриви


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7131-2001 Работник, изграждане и ремонт на 7131
  покривни покрития  
7131-2002 Тенекеджия, довършителни работи в 7131
  строителството  


(7132) Единична група 7132 - Работници по поставяне на подови настилки и облицовки


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7132-2001 Мозайкаджия 7132
7132-2002 Работник, облицовки и настилкии 7132
7132-2003 Паркетчия 7132


(7133) Единична група 7133 - Гипсаджии


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7133-2001 Гипсаджия 7139
7133-2002 Гипсаджия, орнаменти 7139
7133-2003 Гипсаджия, мазач 7139
7133-2004 Шпакловчик 7139


(7134) Единична група 7134 - Работници по изолации


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7134-2001 Корабен изолировач 7133
7134-2002 Работник, акустична изолация 7133
7134-2003 Работник, изолация 7133
7134-2004 Работник, изолация на хладилни и 7133
  климатични инсталации  
7134-2005 Работник, ремонт на топлинна изолация 7133
7134-2006 Работник, строителна изолация 7133
7134-2007 Строителен импрегнатор 7133
7134-2008 Хидроизолаторчик 7133


(7135) Единична група 7135 - Работници по стъклопоставяне


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7135-2001 Монтажник, стъкла в сгради 7136
7135-2002 Монтажник, художествено стъкло 7136
7135-2003 Стъклар 7136
7135-2004 Стъклар, двойно остъкляване 7136
7135-2005 Стъклар, остъкляване на покриви 7136
7135-2006 Стъклар, остъкляване на транспортни 7136
  средства  


(7136) Единична група 7136 - Водопроводчици, тръбопроводчици и сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7136-2001 Водопроводчик (външно 7134
  водоснабдяване и канализация)  
7136-2002 Водопроводчик (вътрешно 7134
  водоснабдяване и канализация)  
7136-2003 Водопроводчик, химическата 7134
  промишленост  
7136-2004 Водопроводчик, кораб 7134
7136-2005 Изготвител, корабни тръбни инсталации 7134
7136-2006 Изготвител, монтажник на корабни 7134
  вентилационни системи и обшивки  
7136-2007 Каналджия 7134
7136-2008 Монтьор, вентилационни тръби 7134
7136-2009 Монтьор, водопроводни тръби 7134
7136-2010 Монтьор, газопроводни тръби 7134
7136-2011 Монтьор, морски тръбопроводи 7134
7136-2012 Монтьор, паропроводни тръби 7134
7136-2013 Монтьор, тръби в самолети 7134
7136-2014 Монтьор, тръби за продуктоводи 7134
7136-2015 Пробивач, кладенци 7134
7136-2016 Работник , ремонт и поддръжка на 7134
  линейни газопроводи  
7136-2017 Водопроводчици по поддръжка на 7136
  водопроводните съоръжения в  
  метрополитен  


(7137) Единична група 7137 - Строителни електромонтьори и сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7137-2001 Електромонтьор, мина 7242
7137-2002 Електромонтьор, неоново осветление 7242
7137-2003 Електромонтьор, промишлено 7242
  предприятие  
7137-2004 Електромонтьор, поддръжка на сгради 7242
7137-2005 Електромонтьор, строителен 7242
7137-2006 Електромонтьор, сценичен и студиен 7242Група 714 - Бояджии, коминочистачи, работници по почистване на фасади и сродни на тях


Тази група обхваща работници, които: подготвят повърхности, поставят боя и подобни материали на сгради и други конструкции, превозни средства или различни произведени артикули; покриват вътрешни стени и тавани с тапети; почистват комини и външни площи на сгради и други конструкции.

Задачите им обикновено включват: подготовка на повърхности и поставяне на боя и подобни материали на сгради и други конструкции; боядисване или лакиране на превозни средства или различни произведени артикули, обикновено с ръчен пръскащ уред (спрей); покриване на вътрешни стени и тавани с тапети или други материали; почистване на комини, почистване на външни площи на сгради и други конструкции. В задачите може да бъде включен контрол над други работници.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(7141) Единична група 7141 - Строителни бояджии и сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7141-1001 Бояджия, корабни корпуси 7141
7141-1002 Бояджия, сгради 7141
7141-1003 Бояджия, сценични декори 7141
7141-1004 Бояджия, декоратор на сгради 7141
7141-1005 Бояджия, декоратор на стенни пана 7141
7141-1006 Варосвач, баданосвач 7141
7141-1007 Тапетаджия 7141


(7142) Единична група 7142 - Бояджии с лакови бои и сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7142-1001 Бояджия, стоманени конструкции 7142
7142-1002 Бояджия, превозни средства 7142
7142-1003 Бояджия, промишлени изделия 7142
7142-1004 Бояджия, корабен 7142
7142-1005 Грундировач 7142
7142-1006 Лакировач, метал 7142
7142-1007 Лакировач, превозни средства 7142
7142-1008 Лакировач, промишлени изделия 7142


(7143) Единична група 7143 - Работници по почистване на строителни конструкции


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7143-1001 Коминочистач 7143
7143-1002 Чистач, строителни фасади 7143
Подклас 72 - Металурзи, машиностроители и сродни на тях производствени работници и занаятчии


Металурзите, машиностроителите и сродните на тях работници и занаятчии отливат, спояват, коват метали или ги обработват чрез други методи от металургията, изграждат, поддържат и възстановяват метални конструкции; изработват и монтират инструментална екипировка; извършват работи по монтиране, поддържане и ремонтиране на апарати, машини, превозни средства, електрически и електронни съоръжения или произвеждат инструменти и различни изделия от неблагородни метали.

Работата се изпълнява на ръка и с помощта на ръчни и други инструменти, които се използуват за да намалят физическите усилия и времето за изпълняването на специфични работи, както и за да подобрят качеството на продукцията. Работата изисква познаване на организацията на труда, използуваните материали и инструменти и естеството на предназначението на крайния продукт.

Задачите изпълнявани от работниците в този подклас обикновенно включват: правене на форми и сърцевини за отливане на метали; отливане, спояване и оформяне на метал; построяване, инсталиране, поддържане и възстановяване на метални конструкции, инструменти и свързващи съоръжения; коване и оформяне на детайли от стомана и други неблагородни метали за производство и ремонт на машини, инструменти, съоръжения и други изделия; изработване, настройка и управление на различни инструменти; монтиране, поддържане и демонтиране на промишлени машини, съоръжения и други изделия, превозни средства, както и електрически и електронни инструменти и други съоръжения. В някои случаи към изпълняваните функции се включват и задачи по осъществяването на контрол на други работещи.


Професиите в тази подклас се класифицират в следните групи:


Група 721 - Леяри, заварчици,тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях


Тази група обхваща работниците, които: правят калъпи за леене на метал, заваряват и режат метални части; правят и ремонтират артикули от метали; инсталират, издигат, поддържат и ремонтират метални конструкции, оборудване, въжени железници и подобни; извършват подобна работа под вода.

Задачите им обикновено включват: правене на калъпи за леене на метал; леене; заваряване и оформяне на метални части; правене и ремонт на артикули от стомана, мед, ламарина, месинг или други метали и сплави; инсталиране, поддържане и ремонт на метални конструкции, както и оборудване, въжени железници и подобни; извършване на подобни задачи под вода. Контрол над други работници може да бъде включен.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(7211) Единична група 7211 - Металурзи, леяри на метали, сърцари и сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7211-2001 Агломератчик, металургия 7211
7211-2002 Арматурист, леярски форми и сърца 7211
7211-2003 Асфалтьор, метални изделия 7211
7211-2004 Бисмутчик 7211
7211-2005 Водопроводчик - мазутчик, 7211
  металургична пещ  
7211-2006 Газовчик 7211
7211-2007 Галванотехник 7211
7211-2008 Галтовчик 7211
7211-2009 Дозировач 7211
7211-2010 Електродчик 7211
7211-2011 Заливач, форми 7211
7211-2012 Изтегляч, метал 7211
7211-2013 Изтърсвач, форми и отливки 7211
7211-2014 Калибровчик, валци 7211
7211-2015 Катодчик 7211
7211-2016 Коксосортировач 7211
7211-2017 Конверторчик 7211
7211-2018 Кофаджия 7211
7211-2019 Леяр 7212
7211-2020 Миксеровач 7211
7211-2021 Моделчик 7211
7211-2022 Наливач, метални спирали 7211
7211-2023 Наплавчик 7211
7211-2024 Парографик и термографик 7211
7211-1025 Пещар 7211
7211-2026 Почиствач, метални отливки /изделия 7211
7211-2027 Приемчик - разпределител, 7211
  металургията  
7211-2028 Противопригарчик 7211
7211-2029 Прочиствач - шмиргелист, отливки 7211
7211-2030 Пясъкоструйчик 7211
7211-2031 Работник, силози и въглищна кула 7211
7211-2032 Работник, зареждане и сплавяне 7211
7211-2033 Работник, нитрация 7211
7211-2034 Работник, обработка на маринг 7211
7211-2035 Работник , подготовка на състави за 7211
  разливане на стомана  
7211-2036 Работник, поддържане на съоръжения в 7211
  тунели на коксова батерия  
7211-2037 Работник, събличане на блокова 7211
  стомана  
7211-2038 Работник, формовъчни смеси 7211
7211-2039 Работник, каляване на метали 7211
7211-2040 Разливач, метал 7211
7211-2041 Рафиньор, метал 7211
7211-2042 Смесоприготвител 7211
7211-2043 Сортировач-опаковчик, металургична 7211
  продукция  
7211-2044 Стомановар 7211
7211-2045 Сушилчик 7211
7211-2046 Сърцар, метал 7211
7211-2047 Сърцар - формовчик 7211
7211-2048 Темперовчик, отливки 7211
7211-2049 Термист 7211
7211-2050 Топилчик 7212
7211-2051 Феросплавчик 7211
7211-2052 Флюсовар 7211
7211-2053 Флюсодобивчик 7211
7211-2054 Формовчик 7211
7211-2055 Чугунодобивчик 7211
7211-2056 Шихтовчик 7211
7211-2057 Шлаковчик 7211
7211-1058 Електропещар 7211
7211-1059 Зачиствач на люкове и врати 7211
7211-1060 Работник по преработка на чугун 7211


(7212) Единична група 7212 - Заварчици и резачи на метал


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7212-2001 Аргончик 7213
7212-2002 Газорезчик 7213
7212-2003 Електрозаварчик 7213
7212-1004 Заварчик 7213
7212-2005 Заварчик, затворени съдове 7213
7212-2006 Запойчик 7213
7212-2007 Корабен електрозаварчик, двойни дъна 7213
  и затворени съдове  
7212-2008 Оксиженист 7213
7212-2009 Оксиженист, газозаварчик 7213
7212-2010 Пилозъбчик 7213
7212-2011 Плазморезчик 7213
7212-2012 Плазовчик 7213
7212-2013 Пресовчик, лагери 7213
7212-2014 Припойчик 7213
7212-2015 Протиргчик 7213
7212-2016 Работник, кислородна станция 7213
7212-2017 Работник, производство на горивни 7213
  газове  
7212-2018 Работник, ацетиленов генератор 7213
7212-2019 Работник, пропан - бутанова станция 7213
7212-2020 Работник, подготовка на заваръчни 7213
  детайли  
7212-2021 Резач, метал 7213
7212-2022 Резбошлифовчик 7213
7212-2023 Стъргалчик 7213
7212-2024 Трасировчик 7213
7212-2025 Шлосер - електрозаварчик 7213


(7213) Единична група 7213 - Тенекеджии и сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7213-1001 Автотенекеджия 7214
7213-1002 Бакърджия 7214
7213-1003 Ковач, котли/казани 7214
7213-1004 Ковач, мед 7214
7213-1005 Работник, производство на 7214
  котли/казани  
7213-1006 Тенекеджия 7214
7213-1007 Тенекеджия, самолетостроенето 7214
7213-1008 Тенекеджия, медни листове 7214
7213-1009 Тенекеджия, орнаменти 7214
7213-1010 Тенекеджия, корабен 7214
7213-1011 Тенекеджия, мебелист 7214


(7214) Единична група 7214 - Изготвители и монтажници на метални конструкции


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7214-2001 Галванотехник, кораб 7215
7214-2002 Занитвач 7215
7214-2003 Извивач, метални плаки 7215
7214-2004 Корпусник, корабостроене и 7215
  кораборемонт  
7214-2005 Мачтовик 7215
7214-2006 Монтажник, корабни греди и рамки 7215
7214-2007 Монтажник, метални конструкции 7215
7214-2008 Подготвител, метални конструкции 7214
7214-2009 Работник, производство на метални 7215
  конструкции  
7214-2010 Работник, ремонт на контейнери 7215
7214-2011 Разкройчик, метал 7214
7214-2012 Рамаджия 7215
7214-2013 Ресораджия 7215
7214-2014 Хелингист, корабостроене и 7214
  кораборемонт  
7214-2015 Корабен ремонтчик 7214


(7215) Единична група 7215 - Производители и монтажници на кабели, въжета, тръбни конструкции и други


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7215-2001 Бемберист 7216
7215-2002 Гранульор 7216
7215-2003 Екструдерист 7216
7215-2004 Изготвител, телени изделия 7216
7215-2005 Каландрист 7216
7215-2006 Калибровчик, телове и проводници 7216
7215-2007 Монтажник, жп кабели 7216
7215-2008 Монтажник, кабели и въжета в 7216
  корабостроенето и кораборемонта  
7215-2009 Монтажник , корабни тръбни 7216
  конструкции и инсталации  
7215-2010 Монтажник, петролни и газови кладенци 7216
7215-2011 Монтажник, подемни съоръжения 7216
7215-2012 Монтажник, тръбни конструкции в 7216
  самолетостроенето  
7215-2013 Монтажник, такелажник 7216
7215-2014 Надзорник, газопроводни магистрали 7216
7215-2015 Огъвач, кабели и метални въжета 7216
7215-1016 Работник, броаиране на кабели 7216
7215-1017 Работник, импрегнация и лакиране на 7216
  кабели и проводници  
7215-1018 Работник, мостови метални въжета 7216
7215-1019 Работник, обвиване и оплитане на 7216
  кабели и проводници  
7215-1020 Работник, плетене и почистване на 7216
  кабелни форми  
7215-1021 Работник, производство на шнурове 7216
7215-1022 Работник, студено гумиране на кабели 7216
7215-1023 Работник, усукване на проводници 7216
7215-1024 Съединител, кабели и метални въжета 7216
7215-1025 Тръбар, корабен 7216
7215-2026 Работник производство, монтаж и 7215
  ремонт на газови съоръжения и  
  оборудване  


(7216) Единична група 7216 - Работници, работещи под вода


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7216-2001 Водолаз 7218
7216-2002 Гмуркач, изваждане на потънали 7218
  съдове  
7216-2003 Кесонен работник 7218


Група 722 - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях


Тези работници монтират, инсталират, поддържат и ремонтират двигатели, превозни средства, земеделски или индустриални машини и механично оборудване.

Задачите им обикновено включват: монтиране, инсталиране, поддържане и ремонтиране на двигатели, превозни средства, земеделски и промишлени машини и механично оборудване. Контрол над други работници може да бъде включен в техните задачи.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(7221) Единична група 7221 - Ковачи с чукове и преси


Код Наименование Код НКП
длъжност   96
7221-1001 Ковач 7222
7221-2002 Ковач, инструменти 7222
7221-1003 Ковач, подковаване на животни 7222
7221-1004 Нагревач, метални заготовки 7222
7221-1005 Работник, ковашка преса 7222
7221-1006 Работник, механичен ковашки 7222
  чук  
7221-1007 Работник, изработване на скоби 7222
  за траверси  
7221-1008 Работник, приготвяне на 7222
  стоманени блокове за пресоване  


(7222) Единична група 7222 - Производители на инструменти и сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7222-3001 Инструменталчик 7224
7222-3002 Майстор, оръжия 7224
7222-3003 Матричар 7224
7222-3004 Матричар, катодни основи 7224
7222-3005 Моделчик, метални отливки 7224
7222-1006 Плетач на синджири 7224
7222-1007 Производител, измервателни уреди 7224
7222-1008 Производител, инструменти 7224
7222-1009 Сапанджия 7224
7222-3010 Шлосер 7224
7222-1011 Шлосер, корабен 7224
7222-3012 Гравьор, метал 7222


(7223) Единична група 7223 - Настройчици на машини и сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7223-3001 Настройчик, винтово - нарезни машини 7221
7223-3002 Настройчик, машинни инструменти 7221
7223-3003 Настройчик, металообработващи 7221
  машини  
7223-3004 Настройчик, металообработващи 7221
  машини с цифрово управление  
7223-3005 Настройчик, металургични линии 7221
7223-3006 Настройчик, пресови 7221
  металообработващи машини  
7223-3007 Настройчик, пробивни 7221
  металообработващи машини  
7223-3008 Настройчик, режещи 7221
  металообработващи машини  
7223-3009 Настройчик, фрезмашини 7221
7223-3010 Настройчик, хонинг машини 7221
7223-3011 Настройчик, шлайфмашини 7221
7223-3012 Настройчик-оператор, хобелмашини 7221


(7224) Единична група 7224 - Шлифовчици, полировачи на метали и точилари на инструменти


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7224-1001 Байцвач, метал 7222
7224-1002 Балансьор - коректор, абразиви  
7224-1003 Дооформител, метал 7222
7224-1004 Излъсквач, метал 7225
7224-1005 Полировач, метал 7225
7224-1006 Работник, шлайфколело 7225
7224-1007 Точилар 7225
7224-2008 Шлифовчик, инструменти 7225
7224-2009 Шлифовчик, машинни инструменти 7225
7224-2010 Шлифовчик, метал 7225
7224-1011 Шмиргелист 7225


Група 723 - Машинни механици и монтьори


Тези работници монтират, инсталират, поддържат и ремонтират двигатели, превозни средства, земеделски или индустриални машини и механично оборудване.

Задачите им обикновено включват: монтиране, инсталиране, поддържане и ремонтиране на двигатели, превозни средства, земеделски и промишлени машини и механично оборудване. Контрол над други работници може да бъде включен в техните задачи.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7231-3001 Автомеханик 7231
7231-2002 Автомонтьор 7231
7231-2003 Гресировач 7231
7231-3004 Диагностик, моторно превозно средство 7231
7231-3005 Изпитател на МПС 7231
7231-2006 Механик, гараж за транспортни 7231
  средства  
7231-2007 Монтьор, двигатели на МПС 7231
7231-3008 Настройчик, двигатели на транспортни 7231
  средства  
7231-1009 Работник, поправка на велосипеди 7231
7231-1010 Работник, поправка на джанти и гуми 7231
7231-2011 Работник, строителство/ремонт и 7231
  поддържане на ПЖПС, съоръжения и  
  контейнери  
7231-2012 Радиаторджия 7231
7231-3013 Сдатъчен механик 7231
7231-3014 Тахографик и термографик 7231
7231-2015 Механик по жп механизация 7231
7231-3016 Изпитател на въоръжение, военни  
  техники и имущества  
7231-3017 Изпитател на бойни припаси и  
  специални пиротехнически средства  


(7232) Единична група 7232 - Механици и монтьори на авиационни двигатели


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7232-3001 Монтажник, самолетни конструкции 7232
7232-2002 Монтьор, самолетни двигатели 7232
7232-2003 Монтьор, сглобяване на самолети 7232
7232-2004 Работник, ремонт на самолетни 7232
  двигатели  


(7233) Единична група 7233 - Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7233-2001 Експериментатор, модели - корабни и 7232
  плавателни съдове  
7233-2002 Изпитател, хидравлично налягане 7232
7233-2003 Котлочистач 7232
7233-2004 Котляр, ремонт на енергийни агрегати и 7232
  съоръжения  
7233-2005 Механик, горскостопански машини 7232
7233-2006 Механик, земеделски машини 7232
7233-2007 Механик, машинни инструменти 7232
7233-2008 Механик, минни машини 7232
7233-2009 Механик, промишлено оборудване 7232
7233-2010 Механошлосер 7232
7233-2011 Монтажник, хладилни и климатични 7232
  инсталации  
7233-2012 Монтажник, инсталиране на 7232
  промишлено оборудване  
7233-2013 Монтьор, верижни и колесни машини 7232
7233-2014 Монтьор, вътрешноотоплителни 7232
  инсталации  
7233-2015 Монтьор, гориво - транспортно 7232
  оборудване в електоцентрала  
7233-2016 Монтьор, дървообработващи машини 7232
7233-2017 Монтьор, земеделски машини 7232
7233-2018 Монтьор, земекопни машини 7232
7233-2019 Монтьор, канцеларско (офис) 7232
  оборудване  
7233-2020 Монтьор, корабни двигатели 7232
7233-2021 Монтьор, корабно оборудване 7232
7233-2022 Монтьор, котелно оборудване (котляр) 7235
7233-2023 Монтьор, машинни инструменти 7232
7233-2024 Монтьор, металообработващи машини 7232
7233-2025 Монтьор, минни съорьжения 7232
7233-2026 Монтьор, парни двигатели 7232
7233-2027 Монтьор, печатарско оборудване 7232
7233-2028 Монтьор, промишлено оборудване 7232
7233-2029 Монтьор, текстилно оборудване 7232
7233-2030 Монтьор, топлофикационни съоръжения 7235
7233-2031 Монтьор, турбини /турбинно 7235
  оборудване  
7233-2032 Монтьор, хидроенергийно оборудване 7235
7233-2033 Монтьор, поддръжка на инсталации и 7232
  оборудване  
7233-2034 Монтьор, ремонт на машини и 7232
  оборудване  
7233-2035 Моторист - изпитател, корабни силови 7232
  уредби  
7233-2036 Работник, режимни настройки на 7232
  енергийно оборудване  
7233-2037 Шлосер - монтьор 7232


Група 724- Механици и монтьори на електрически и електронни съоръжения


Тази група обхваща работници, които: монтират, приспособяват, инсталират и ремонтират електрическо и електронно оборудване, като компютърен хардуер, аудио- и видео- записваща техника и телекомуникационни системи; инсталират и ремонтират електрически линии и свързани кабели.

Задачите им обикновено включват: монтиране, приспособяване и ремонт на електрически машини и оборудване; монтиране, приспособяване, обслужване и ремонтиране на компютърен хардуер и други електронни продукти; обслужване и ремонт на радио-, телевизионно- и звуково оборудване; инсталиране, обслужване и ремонтиране на телеграфско и телефонно оборудване, инсталиране и ремонт на електрически линии и свързани кабели. В задачите може да бъде включен контрол над други работници.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(7241) Единична група 7241 - Електомеханици и електромонтьори


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7241-2001 Балансьор, ротори 7241
7241-2002 Бандажьор, бобини, секции и ротори на 7241
  електрически машини  
7241-2003 Бобиньор, електрически машини 7241
7241-2004 Динамомеханик 7241
7241-2005 Електромеханик 7241
7241-2006 Електромеханошлосер 7241
7241-2007 Електромонтьор 7241
7241-2008 Електрошлосер 7241
7241-2009 Мехатроник 7241
7241-2010 Монтьор, електрооборудване 7241
7241-1011 Работник, набиране на магнитопроводи 7241
7241-1012 Работник, научна апаратура 7241
7241-1013 Работник, обработка на неонови тръби 7241
7241-1014 Работник, обслужване и ремонт на 7241
  електроапаратура  
7241-1015 Работник, приготвяне на детайли и 7241
  възли на кондензатори  
7241-1016 Работник, производство на колектори 7241
7241-1017 Работник, производство на слаботокови 7241
  предпазители  
7241-1018 Смазочник 7241
7241-1019 Формовчик, фолио 7241


(7242) Единична група 7242 - Монтьори на електронно оборудване


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7242-2001 Електромонтьор, електронна апаратура 7243
7242-2002 Електроник 7243
7242-2003 Изготвител - монтьор, корабна 7243
  електроника  
7242-2004 Монтьор, електронни прототипи 7243
7242-2005 Монтьор, електронна метереологична 7243
  апаратура  
7242-2006 Монтьор, електронни инструменти 7243
7242-2007 Монтьор, електронни радари 7243
7242-2008 Монтьор, електронни сигнални 7243
  апаратури  
7242-2009 Монтьор, електроннно производствено 7243
  оборудване  
7242-2010 Монтьор, електроннно 7243
  телекомуникационно оборудване  
7242-2011 Монтьор, компютърна апаратура 7243
7242-2012 Монтьор, микроелектроника 7243
7242-2013 Монтьор, радиоапаратура 7243
7242-2014 Монтьор, сигнални системи 7243
7242-2015 Монтьор, телевизори 7243
7242-2016 Монтьор, апаратура за обработка на 7243
  данни  
7242-2017 Монтьор, аудиовизуална апаратура 7243
7242-1018 Плетач, шелф 7243


(7243) Единична група 7243 - Механици по обслужване и ремонт на радио-, телевизионна и друга аудиовизуална техника


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7243-2001 Електромонтьор,мачтови 7243
  радиотелевизионни антени  
7243-2002 Корабен радиомонтьор 7243
7243-2003 Механик, канцеларски машини 7243
7243-2004 Механик, търговски машини и 7243
  апаратура  
7243-2005 Механик, eлектроник 7243
7243-2006 Механик, електроник на аудиовизуална 7243
  апаратура  
7243-2007 Механик, електроник на компютри 7243
7243-2008 Механик, електроник по ремонт на 7243
  радиоприемници  
7243-2009 Механик, електроник по ремонт на 7243
  телевизори  
7243-2010 Механик, поддържащ телевизионна 7243
  електронна апаратура  
7243-2011 Механик, радиоелектроник 7243
7243-2012 Механик. поддържащ електронна 7243
  апаратура  
7243-2013 Монтьор на радиотелевизионни антени 7243
7243-2014 Работник, монтиране на 7243
  радиосъоръжения  


(7244) Единична група 7244 - Работници по монтиране, обслужване и ремонт на телеграфна и телефонна техника


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7244-2001 Монтьор, поддържане на телефонни и 7243
  телеграфни съобщения  
7244-2002 Монтьор, инсталиращ телеграф 7243
7244-2003 Телеграфен техник, обслужване и 7243
  ремонт  
7244-2004 Телефонен техник, обслужване и 7243
  ремонт  


(7245) Единична група 7245 - Работници по монтиране на електрически линии, ремонт и свързване на кабели


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7245-2001 Електромонтьор по изграждане, 7216
  поддържане и ремонт на  
  електропроводни линии и мрежи  
7245-2002 Електромонтьор по полагане и 7216
  сваряване подземни кабели  
7245-2003 Електромонтьор, подстанции 7216
7245-2004 Електромонтьор, трафопостове и 7216
  възлови станции  
7245-2005 Кабелен муфаджия 7216
7245-2006 Монтьор по изпитване на 7216
  електросъоръжения  
7245-2007 Монтьор по релейна защита 7216
7245-2008 Монтьор, свързване на електромери и 7216
  часовникови превключватели  
7245-2009 Монтьор, свързване на кабели 7216
7245-2010 Монтьор, силови електрически 7216
  кабели(надземни)  
7245-2011 Монтьор, силови електрически 7216
  кабели(подземни)  
7245-2012 Монтьор, силови електрически 7216
  проводници(надземни)  
7245-2013 Монтьор по телеграфни кабели/линии 7216
7245-2014 Монтьор, телефонни кабели/линии 7216
7245-2015 Монтьор, транспортни електрически 7216
  кабели(надземни)  
7245-2016 Монтьор, транспортни електрически 7216
  линии  
7245-2017 Работник, релейна защита 7242
7245-2018 Работник, хидротехнически съоръжения 7235
7245-2019 Разкройчик, кабели в корабостроенето 7216
7245-2020 Релейчик 7242


Подклас 73 - Работници по прецизна обработка на материали, печатари и сродни на тях производствени работници и занаятчии


Работниците по прецизна обработка на материали, печатарите и сродните на тях работници и занаятчии изработват и ремонтират прецизни инструменти, музикални инструменти и други предмети като бижута, изделия от благородни метали, керамика, порцелан и произведения от стъкло, както и ръчно изработени предмети от дърво, текстил, кожа или други подобни материали, изпълняват печатарска или книговезка работа.

Работата се изпълнява на ръка или с помощта на ръчни или други инструменти, които се използват, за да намалят физическите усилия и времето за изпълнението на специфични работи, както и за да се подобри качеството на продукцията. Работата изисква познаване на организацията на труда, използуваните материали и инструменти и естеството и предназначението на крайния продукт.

Задачите, изпълнявани от работниците в този подклас, обикновено включват: изработване и ремонтиране на метеорологични, оптически и други прецизни инструменти, уреди и съоръжения; изработване и ремонтиране на музикални инструменти; изработване на бижута и предмети от благородни метали и други материали; изработване на грънчарски изделия; порцеланови изделия, керамика и стъклени изделия; печатане и декориране на различни артикули; производство на ръчно изработени предмети от дърво, текстил, кожа или други материали; изпълняване на печатарски или книговезки работи. В някои случаи към изпълняваните задачи се включват и задължения по осъществяването на контрол на други работещи.


Професиите в този подклас се класифицират в следните групи:


Група 731- Работници по прецизна обработка на метали и други материали


Тази група обхваща работници, които изработват и ремонтират фини инструменти, музикални инструменти, бижута и други артикули от метали и други материали.

Задачите им обикновено включват: производство и ремонт на часовници, морски, метеороложки, оптически, хирургични, стоматологични и други фини инструменти и оборудване; изработване и ремонт на музикални инструменти; рязане или поставяне на скъпоценни камъни и изработване и ремонт на бижута и ценни вещи от метал. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(7311) Единична група 7311 - Работници по производство и ремонт на инструменти за обработка с голяма точност


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7311-2001 Балансьор, скали 7311
7311-2002 Градуировач, точни инструменти 7311
7311-2003 Механик, фина механика 7311
7311-2004 Настройчик, часовници 7311
7311-2005 Производител, барометри 7311
7311-2006 Производител, зъби и зъбни протези 7311
7311-2007 Производител, зъботехнически 7311
  инструменти  
7311-2008 Производител на изкуствени крайници 7311
  (протези)  
7311-2009 Производител, метеорологични уреди 7311
7311-2010 Производител, научни инструменти 7311
7311-2011 Производител, оптически уреди 7311
7311-2012 Производител, ортопедически 7311
  приспособления  
7311-2013 Производител, точни инструменти 7311
7311-2014 Производител, точни уреди 7311
7311-2015 Производител, фотографска апаратура 7311
7311-2016 Производител, хирургически 7311
  инструменти/приспособления  
7311-2017 Производител, часовници 7311
7311-2018 Работник, поправка на камери 7311
7311-2019 Работник, ремонт на научни уреди 7311
7311-2020 Работник, ремонт на оптични уреди 7311
7311-2021 Работник, ремонт на ортопедични 7311
  приспособления  
7311-2022 Работник, ремонт на стоматологични 7311
  инструменти  
7311-2023 Работник, ремонт на точни уреди 7311
7311-2024 Работник, ремонт на фотографска 7311
  апаратура  
7311-2025 Работник, ремонт на хирургични 7311
  инструменти/приспособления  
7311-2026 Работник, ремонт на часовници 7311


(7312) Единична група 7312 - Производители и акордьори на музикални инструменти


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7312-2001 Акордьор 7313
7312-2002 Лютиер 7313
7312-2003 Моделиер-конструктор, музикални 7313
  инструменти  
7312-2004 Монтьор, орган 7313
7312-2005 Производител, акордеони 7313
7312-2006 Производител, барабани и други 7313
  ударни музикални инструменти  
7312-2007 Производител, духови музикални 7313
  инструменти (без медни и дървени)  
7312-2008 Производител, дървени духови 7313
  музикални инструменти  
7312-2009 Производител, звукови части на пиано 7313
7312-2010 Производител, клавиши за пиано 7313
7312-2011 Производител, ксилофони 7313
7312-2012 Производител, медни духови 7313
  музикални инструменти  
7312-2014 Производител, народни музикални 7313
  инструменти  
7312-2015 Производител, орган 7313
7312-2016 Производител, пиана 7313
7312-2017 Производител, струнни музикални 7313
  инструменти  
7312-2018 Работник, производство на арматурни 7313
  части за музикални инструменти  
7312-2019 Тонрегулатор, музикални инструменти 7313
7312-2019 Работник, поправка на музикални 7313
  инструменти  


(7313) Единична група 7313 - Бижутери и работници по обработка на скъпоценни камъни


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7313-2001 Бижутер 7312
7313-2002 Валцовчик, скъпоценни метали 7312
7313-2003 Гравьор, бижутерия 7312
7313-2004 Емайлировач, бижутерия 7312
7313-2005 Златар 7312
7313-2006 Ковач, златна бижутерия 7312
7313-1007 Леяр, бижутерия 7312
7313-2008 Майстор, сребърни изделия 7312
7313-2009 Монтьор, бижутерия 7312
7313-2010 Производител, бижутерия 7312
7313-2011 Производител, пластини от скъпоценни 7312
  метали  
7313-2012 Работник, изработка на 7313
  керамични/стъклени/ахатни камъни  
7313-2013 Работник, монтиране на камъни, 7312
  инкрустиране  
7313-2014 Работник, производство на платинени 7312
  изделия за медицински цели  
7313-2015 Работник, производство на сребърни и 7312
  златни изделия за медицински и  
  технически цели  
7313-2016 Работник, производство на филигранна 7312
  бижутерия  
7313-2017 Работник, художествена изработка на 7312
  кована мед и сребро  
7313-2018 Рафиньор, благородни метали 7312
7313-2019 Резач - полировач 7312
7313-2020 Резач, промишлени диаманти 7312
7313-2021 Резач, скъпоценни метали 7312
7313-2022 Стругар, скъпоценни метали 7312
7313-2023 Шлифовчик, бижутерия 7312
7313-2024 Шлифовчик, промишлени диаманти 7312
7313-2025 Шлифовчик, скъпоценни камъни 7312
7313-2026 Работник, производство на луксозни 7313
  значки, медали, държавни и военни  
  отличия  


Група 732- Грънчари, стъклари и сродни на тях


Тази група обхваща работници, които: изработват тухли, плочки, грънци, порцеланови изделия, гравират и изработват дизайн на стъклени изделия, боядисват или декорират стъкло, керамика и подобни изделия.

Задачите им обикновено включват: изработване на абразивни дискове, грънци, порцеланови изделия, тухли, плочки; изработване на стъклени изделия; гравиране върху стъкло; декориране на стъклени и керамични изделия; полагане на декоративни бои и подобни материали върху различни изделия или на букви и символи. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(7321) Единична група 7321 - Производители на грънчарски, порцеланови, керамични изделия и абразивни колела


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7321-2001 Армировчик, на порцеланови и 7321
  керамични изделия  
7321-2002 Грънчар 7321
7321-2003 Дозировчик, абразиви 7321
7321-2004 Моделиер, керамични и порцеланови 7321
  изделия  
7321-2005 Настройчик, керамични машини 7321
7321-2006 Отливач, керамични изделия 7321
7321-2007 Пирометрист 7321
7321-2008 Полировач, керамични изделия 7321
7321-2009 Производител, глина/порцелан и 7321
  гипсови смеси  
7321-2010 Производител, керамични тръби 7321
7321-2011 Работник, преса за керамични и 7321
  порцеланови изделия  
7321-1012 Работник, преса за пресоване на глина 7321
7321-1013 Работник, емайлиране на порцеланови 7321
  и керамични изделия  
7321-1014 Работник, изпробване на керамични и 7321
  порцеланови изделия  
7321-1015 Работник, оцветяване на керамични 7321
  изделия чрез потапяне  
7321-1016 Стругар, керамични изделия 7321
7321-1017 Формовчик, абразивно колело 7321
7321-1018 Формовчик, керамични изделия 7321


(7322) Единична група 7322 - Производители, резачи, шлифовчици и работници по допълнителна обработка на стъкло


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7322-2001 Духач, стъкло 7321
7322-2002 Закалител, стъкло 8132
7322-2003 Корабен формовчик, стъклопластови 7321
  конструкции  
7322-2004 Крояч/резач, плоско стъкло 8132
7322-2005 Майстор, плоско стъкло 7321
7322-2006 Материалчик (заготовчик), 7321
  стъклопроизводството  
7322-2007 Наливач, стъкло(отливач) 8132
7322-2008 Настройчик, формоващи апарати 8132
7322-2009 Обгорвач, стъкло 8132
7322-2010 Пирометрист, стъкло 8132
7322-2011 Полировач, стъкло 7321
7322-2012 Помощник-майстор, плоско стъкло 8132
7322-2013 Помощник-топитьор 8132
7322-2014 Просветлител, оптични елементи  
7322-2015 Пълнач, изолационно въже  
7322-1016 Работник, допълнителна обработка на 7321
  стъкло  
7322-1017 Работник, изработка на стъклошайби 8132
7322-1018 Работник, огъване/извиване на стъкло 7321
7322-1019 Работник, пробиване на стъкло 7321
7322-1020 Раздробвач, ивици от стъкло  
7322-1021 Резач, оптично стъкло 7321
7322-1022 Резач-очуквач, стъкло 7321
7322-1023 Събирач, стъкло  
7322-1024 Темперист, закалител на стъкло 8132
7322-1025 Топитьор  
7322-2026 Формовчик, стъклени изделия 7321
7322-2027 Формовчик, стъклени лещи 7321
7322-2028 Фускаджия  
7322-2029 Циментатор, стъклени изделия 8132
7322-2030 Шлифовчик, стъкло 7321


(7323) Единична група 7323 - Гравьори и офористи на стъкло

Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7323-2001 Гравьор, стъкло 7322
7323-2002 Обработка, стъкло 7322
7323-2003 Офортист, стъкло 7322
7323-2004 Производител, гравирано стъкло 7322
7323-2005 Резач, стъкло 7322


(7324) Единична група 7324 - Декоратори на стъкло, керамика и сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7324-2001 Амалгамчик, стъкло 7322
7324-2002 Глазировач, ел.порцеланови изделия 7322
7324-2003 Глазировач, електронни елементи 7322
7324-2004 Глазировач, керамични изделия 7322
7324-2005 Глазировач(емайлировач), метални 7322
  елементи  
7324-2006 Глазировач, стъкло 7322
7324-2007 Гравьор 7322
7324-2008 Декоратор, грънчарски/керамични 7322
  изделия  
7324-2009 Декоратор, ретушьор на керамични 7322
  изделия  
7324-2010 Декоратор, ретушьор на стъклени 7322
  изделия  
7324-2011 Колорист, стъкло и керамика 7322
7324-2012 Копист, стъкло и керамика 7322
7324-2013 Матировач, стъкло 7322
7324-2014 Надписвач 7322
7324-2015 Печатар върху керамика 7322
7324-2016 Фирмописец 7322
7324-3017 Художник -оцветител, разпръскване 7322
  /без строителните/  
7324-3018 Художник -оцветител, с четка (без 7322
  строителни)  
7324-3019 Художник-декоратор 7322


Група 733 - Работници по ръчна обработка на дърво, текстил, кожа и други подобни материали


Тази група обхваща работници, които прилагат традиционни техники за производството на различни изделия на декоративното и приложното изкуство от дърво, текстил, кожа и други подобни материали.

Задачите им обикновено включват: подготовка на дърво, текстил, кожа, слама, ратан, тръстика, кост, камък, миди и други материали; дялане, формиране, сглобяване, боядисване и декориране на различни артикули; тъкане, плетене, бродиране, правене на дантели; производство на обувки; производство на ръчни чанти, колани и други аксесоари. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(7331) Единична група 7331 - Работници по ръчна обработка на дърво и други подобни материали


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7331-1001 Работник, преработка на восъчни 7331
  суровини (извличане на восък)  
7331-1002 Работник, производство на кутии за 7331
  музикални инструменти  
7331-1003 Работник, ръчна изработка на изделия 7331
  от дърво  
7331-1004 Работник, ръчна изработка на изделия 7331
  от слама/тръстика  
7331-1005 Работник, ръчна изработка на модели 7331
  (корабомоделист)  
7331-1006 Работник, ръчна изработка на свещи 7331
7331-1007 Работник, ръчна изработка на хартиени 7331
  изделия  
7331-1008 Формовчик, восъчни основи (пчелни 7331
  пити)  


(7332) Единична група 7332 - Работници по ръчна обработка на текстил, кожа и други подобни материали


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7332-1001 Работник, производство на пана и 7434
  текстилна декорация  
7332-1002 Работник, ръчна изработка на гоблени 7435
7332-1003 Работник, ръчна изработка на 7436
  етнографски и фолклорни изделия  
7332-1004 Работник, ръчна изработка на килими 7435
7332-1005 Работник, ръчна изработка на кожени 7453
  изделия/аксесоари  
7332-1006 Работник, ръчна изработка на облекла 7442
7332-1007 Работник, ръчна изработка на текстилни 7442
  изделия  
7332-1007 Работник, ръчна изработка на плетени 7436
  облекла  


Група 734 - Печатари и сродни на тях


Тази група обхваща работници, които: подготвят и аранжират печатарски шрифт или образец ръчно или чрез електронно набиране или други машини, правят печатни платки от типографски или електронно определени шрифтове или образци, гравират литографски камъни, печатни платки и валяци, правят и печатат с копринени екрани, печатат на хартия и други материали, или подвързват и завършват книги.

Задачите им обикновено включват: подготвяне и аранжиране на печатарски шрифт или образец ръчно или чрез електронно набиране или други машини; правене на печатни платки от типографски или електронно определени шрифтове или образци; гравиране на литографски камъни, печатни платки и валяци; изработване и печатане с копринени екрани; печатане на хартия и други материали; подвързване на книги. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(7341) Единична група 7341 - Наборчици, словослагатели и други подобни


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7341-2001 Въвеждащ на печатарска преса 7341
7341-2002 Вътрешен коректор 7341
7341-2003 Клавиатурист на релефноноборна 7341
  машина  
7341-2004 Корнировач 7341
7341-2005 Макетист 7341
7341-2006 Метранпаж 7341
7341-2007 Монотипер 7341
7341-2008 Монтажник 7341
7341-2009 Наборчик 7341
7341-2010 Оператор, машина за отливки 7341
7341-2011 Оператор, пулт на печатарско 7341
  оборудване  
7341-2012 Оператор, текстообработваща машина 7341
7341-2013 Печатар 7341
7341-2014 Производител, плака с изпъкнал шрифт 7341
7341-2015 Работник, корекционна преса 7341
7341-2016 Работник, печатарска машина 7341
7341-2017 Работник, печатарска преса 7341
7341-2018 Работник, техническо редактиране 7341
7341-2019 Словослагател 7341
7341-2020 Събирач 7341
7341-2021 Технически ревизор, одобряващ за 7341
  печат  
7341-2022 Типографер (книгопечатар, оформител) 7341
7341-2023 Фотонаборчик 7341


(7342) Единична група 7342 - Стереотипери и електротипери


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7342-2001 Електротипер 7342
7342-1002 Леяр, отливки-електротипер 7342
7342-1003 Леяр, отливки-стереотипер 7342
7342-2004 Моделиер, печатни форми за ситов 7342
  печат  
7342-2005 Стереотипер 7342
7342-2006 Формовчик, електротипер 7342
7342-2007 Формовчик, стереотипер 7342


(7343) Единична група 7343 - Печатари - гравьори и офортисти


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7343-2001 Бояджия, печатни плаки за 7343
  фотогравюри  
7343-2002 Гилюшьор 7343
7343-2003 Гравьор - печатар 7343
7343-2004 Дооформител, печатни плаки за 7343
  фотогравюри  
7343-2005 Ецер 7343
7343-2006 Изпитател, изпробвач на фотогравюри 7343
7343-2007 Копировач 7343
7343-2008 Копист 7343
7343-2009 Коригировач, фотогравюри 7343
7343-2010 Монтьор, фотогравюри 7343
7343-2011 Оператор - фотогравюри 7343
7343-2012 Офортист - печатар 7343
7343-2013 Печатар, мантограф 7343
7343-2014 Производител, фотогравюри върху 7343
  печатна плака  
7343-2015 Производител, циклостилни шаблони 7343
  върху печатна плака  
7343-2016 Размножител, ксерокс и офсетна 7343
  печатарска машина  
7343-2017 Репродукционен фотограф за 7343
  фотоформи  
7343-2018 Ретушьор 7343
7343-2019 Сосретушьор 7343
7343-2020 Фотогравьор 7343
7343-2021 Фотограф, фотогравюри 7343
7343-2022 Фоторетушьор 7343
7343-2023 Фотоцинкограф 7343
7343-2024 Фрезист-монтажист, клишета 7343
7343-2025 Хромолитограф 7343
7343-2026 Щанцьор по изработка на шанцформи 7343


(7344) Единична група 7344 - Лаборанти и други подобни работници по обработка на светлочувствителни материали


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7344-2001 Копист, филмови материали 7344
7344-2002 Лаборант, обработващ 7344
  светлочувствителни материали  
7344-2003 Печатар на проекции /изображения/ 7344
7344-2004 Печатар, филми 7344
7344-2005 Печатар, фотографии 7344
7344-2006 Проявител, рентгенови филми 7344
7344-2007 Проявител, фотографски плаки 7344
7344-2008 Проявител, цветни негативи/позитиви 7344
7344-2009 Проявител, цветни филми/снимки 7344
7344-2010 Проявител, черно-бели 7344
  негативи/позитиви  
7344-2011 Проявител, черно-бели филми/снимки 7344
7344-2012 Проявител, копировач 7344
7344-2013 Работник, тъмни помещения по 7344
  проявяване на филми и копиране на  
  снимки  
7344-2014 Увеличител, снимки 7344


(7345) Единична група 7345 - Книговезци и други подобни работници


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7345-2001 Диктовач-коригировач, Брайлова 7345
  азбука  
7345-2002 Експедитор, работник по обработка на 7345
  книжни блокове  
7345-2003 Картонажист, овлажняване на книжни 7345
  материали  
7345-2004 Картооформител 7345
7345-2005 Книговезец 7345
7345-2006 Книговезец-подвързвач (Брайлова 7345
  азбука)  
7345-2007 Подвързвач, книги - шивач 7345
7345-2008 Работник, изработване на релефни 7345
  изображения  
7345-2009 Работник, крайно оформление 7345
  (докомплектовчик)  
7345-2010 Работник, набиране на коли 7345
7345-2011 Работник, обработка върху мраморна 7345
  хартия  
7345-2012 Работник, позлатяване на полетата 7345


(7346) Единична група 7346 - Печатари , работещи с копринен екран, дървени, гумени и други форми и текстил


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7346-2001 Изготвител, модели/ шаблони за 7346
  отпечатване чрез копринен екран  
7346-2002 Печатар, блок машина (блок - принтер) 7346
7346-2003 Печатар, марки 7346
7346-2004 Печатар, текстил (щампьор) 7346
7346-2005 Работник, изготвяне на шаблони 7346
7346-2006 Работник, щамповане на релефни 7346
  изображения  
7346-2007 Работник-печатар, копринен екран 7346
7346-2008 Работник-печатар, нанасящ по шаблон 7346
  върху копринен екран  
7346-2009 Резач, шаблони за отпечатване чрез 7346
  копринен екран  
7346-2010 Хелиографист, изработване на шаблони 7346


Подклас 74 - Други производствени работници и занаятчии


Производствените работници и занаятчиите от тази група обработват сурови материали от селското стопанство и риболова и ги превръщат в храна и други продукти; произвеждат и ремонтират стоки от дърво, текстил, кожа или други материали.

Работата се изпълнява на ръка или с помощта на ръчни или други инструменти, които се използват, за да намалят физическите усилия, времето за изпълнението на специфични работи, както и за да подобрят качеството на продукцията. Работата изисква познаване на организацията на труда, използуваните материали и инструменти, и естеството на предназначението на крайния продукт.

Задачите, изпълнявани от работниците в този подклас, обикновено включват: обработване на месо, риба, зърно, плодове, зеленчуци, тютюн и други подобни продукти в храни и тютюневи изделия; дегустиране на хранителни продукти и напитки; обработване на естествени влакна и кожи; произвеждане и ремонтиране на мебели и други изделия от дърво, първично обработване на кожи от едри животни и подготвяне на необработени и сурови кожи за по-нататъшно ползване; произвеждане и ремонтиране на текстил и текстилни изделия, облекла, шапки, обувки и други подобни. В някои случаи към изпълняваните функции се включват и задачи по осъществяването на контрол на други работещи.


Професиите в този подклас се класифицират в следните групи:


Група 741 - Работници по производство на храни и сродни на тях


Производствените работници и занаятчиите от тази група обработват сурови материали от селското стопанство и риболова и ги превръщат в храна и други продукти; произвеждат и ремонтират стоки от дърво, текстил, кожа или други материали.

Работата се изпълнява на ръка или с помощта на ръчни или други инструменти, които се използват, за да намалят физическите усилия, времето за изпълнението на специфични работи, както и за да подобрят качеството на продукцията. Работата изисква познаване на организацията на труда, използуваните материали и инструменти, и естеството на предназначението на крайния продукт.

Задачите, изпълнявани от работниците в този подклас, обикновено включват: обработване на месо, риба, зърно, плодове, зеленчуци, тютюн и други подобни продукти в храни и тютюневи изделия; дегустиране на хранителни продукти и напитки; обработване на естествени влакна и кожи; произвеждане и ремонтиране на мебели и други изделия от дърво, първично обработване на кожи от едри животни и подготвяне на необработени и сурови кожи за по-нататъшно ползване; произвеждане и ремонтиране на текстил и текстилни изделия, облекла, шапки, обувки и други подобни. В някои случаи към изпълняваните функции се включват и задачи по осъществяването на контрол на други работещи.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(7411) Единична група 7411 - Работници по преработка на месо, риба и други подобни хранителни продукти


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7411-2001 Категоризатор, животни 7411
7411-2002 Колач, животни 7411
7411-2003 Мелач, суровини и полуфабрикати 7411
7411-2004 Опушвач 7411
7411-1005 Работник - консерватор 7411
7411-1006 Работник - солар 7411
7411-1007 Работник в цех за опушване 7411
7411-1008 Работник, кланица 7411
7411-1009 Работник, мариноване 7411
7411-1010 Работник, обезкостяване 7411
7411-1011 Работник, обработка на вътрешности 7411
7411-1012 Работник, одиране на кожи 7411
7411-1013 Работник, очистване на вътрешности 7411
7411-1014 Работник, почистване на 7411
  месо/риба/птици  
7411-1015 Работник, правене на колбаси 7411
7411-1016 Работник, производство и съхранение 7411
  на кръвен серум  
7411-1017 Работник, формоване на хранителни 7411
  продукти  
7411-1018 Работник, разпоредител на междинни 7411
  продукти  
7411-1019 Разфасовач 7411
7411-2020 Сернировач 7411
7411-1021 Стифьор 7411
7411-1022 Сулфитьоор 7411
7411-1023 Транжьор 7411
7411-1024 Футеровчик 7411
7411-1025 Четинар 7411


(7412) Единична група 7412 - Работници по производство на хлебни, сладкарски и тестени изделия


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7412-2001 Глазировач 7412
7412-2002 Гланцировач 7412
7412-2003 Майстор, производство на хлебни 7412
  изделия  
7412-2004 Майстор, производство на сладкарски 7412
  изделия  
7412-2005 Майстор, производство на тестени 7412
  изделия  
7412-2006 Майстор, производство на захарни 7412
  изделия  
7412-2007 Майстор, производство на мая 7412
7412-2008 Майстор-сладкар 7412
7412-2009 Месач 7412
7412-2010 Пекар 7412
7412-1011 Производител, ръчно на хляб(хлебар) 7412
7412-1012 Работник - валцьор, захарни изделия 7412
7412-1013 Работник, какаопреса 7412
7412-1014 Работник, пещ за печене 7412
7412-1015 Работник, преса за еструдиране на 7412
  юфка  
7412-1016 Работник, разливане на захарни 7412
  изделия  
7412-1017 Работник, разрязване на захарни 7412
  изделия  
7412-1018 Работник, ръчно производство на 7412
  сладкарски изделия  
7412-1019 Работник, формоване на шоколад 7412
7412-2020 Сиропчия 7412
7412-1021 Работник, сладкарско производство 7412


(7413) Единична група 7413 - Работници по производство на млечни продукти


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7413-2001 Пробовземач, мляко 7413
7413-2002 Производител, масло 7413
7413-2003 Производител, млечни продукти 7413
7413-2004 Работник, приемане на мляко 7413


(7414) Единична група 7414 - Работници по производство на плодови, зеленчукови и други консерви


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7414-2001 Екстрактьор 7414
7414-2002 Майстор, плодови/зеленчукови сокове 7414
7414-1003 Работник, дозиране в консервното 7414
  производство  
7414-1004 Работник, консервиране на 7414
  плодови/зеленчуков сокове  
7414-1005 Работник, консервиране на 7414
  плодове/зеленчуци  
7414-1006 Работник, мариноване на 7414
  плодове/зеленчуци  
7414-1007 Ферментатор 7414


(7415) Единична група 7415 - Дегустатори на храни и напитки


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7415-2001 Дегустатор и окачествител на храни и 7414
  напитки  


(7416) Единична група 7416 - Работници по преработка на тютюн и производство на тютюневи изделия


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7416-2001 Майстор, пресован тютюн 6112
7416-2002 Майстор, пури 6112
7416-2003 Майстор, цигари 6112
7416-2004 Оценител, тютюн 6112
7416-1005 Работник, определяне на смеските на 6112
  тютюн  
7416-1006 Работник, определяне на сортовете 6112
7416-1007 Работник, очистване на тютюн 6112
7416-1008 Работник, почистване на тютюневи 6112
  листа от жилки и дръжки  
7416-1009 Работник, пресоване на пури 6112
7416-1010 Работник, раздробяване на тютюн 6112
7416-1011 Работник, разстилане на тютюн 6112
7416-1012 Работник, рязане на тютюневи листа 6112
7416-1013 Работник, свиване на пури 6112
7416-1014 Работник, сортиране на тютюн 6112
7416-1015 Работник, сушене на тютюн 6112
7416-1016 Работник, събиране на листа от тютюн 6112
7416-1017 Работник, ферментация на тютюн 6112
7416-1018 Работник, формоване на пури 6112
7416-1019 Работник, кондиционер на тютюневи 6112
  листа  
7416-1020 Работник, смесител на тютюн 6112
7416-1021 Разносвач, изсушен тютюн 6112
7416-1022 Сортировач, предварителна сортировка 6112
7416-1023 Сортировач, финна сортировка 6112


Група 742 - Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях


В тази група са обхванати работници, които: сушат и съхраняват дърво и дървени материали; изработват и ремонтират дървени мебели, конструкции, образци и модели, използвайки инструменти и дървообработващи машини; настройват или настройват и управляват дървообработващи машини; изработват плетени мебели и подобни артикули; декорират и ремонтират дървени части от стоки.

Задачите им обикновено включват: сушене и съхраняване на дърво; изработване, декориране и ремонтиране на дървени мебели; изработване, декориране и ремонтиране на части или цели дървени превозни средства, дървени модели и образци, различни артикули като лули, дървени ски, обувки, или спортни стоки; настройване или настройване и управление на дървообработващи машини за прецизно рязане, оформяне и дялане; изработване на плетени мебели, кошници и подобни артикули, метли и четки. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(7421) Единична група 7421 - Работници по обработка на дърво


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7421-1001 Бояджия, изделия от дърво 7421
7421-1002 Грундировач-байцвач на дърво 7421
7421-1003 Дърворезбар 7421
7421-1004 Парафиньор 7421
7421-1005 Пирографист 7421
7421-1006 Пропарчик 7421
7421-1007 Работник, разстилане на дърва 7421
7421-1008 Работник, изсушаване на дърво 7421
7421-1009 Работник, обработка на дърво 7421
7421-1010 Работник, импрегнатор на дърво 7421
7421-1011 Сортировач на дърво 7421
7421-1012 Шелист 7421


(7422) Единична група 7422 - Работници, мебелисти и други подобни работници


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7422-1001 Дърводелец, мебелист 7422
7422-2002 Комплектовач, мебелен обков 7422
7422-2003 Крояч, дървени модели 7422
7422-2004 Майстор, инкрустации 7422
7422-2005 Майстор, медни покрития 7422
7422-2006 Майстор, полиране 7422
7422-2007 Майстор-гравьор, дърво (дърворезбар) 7422
7422-2008 Моделиер, нови модели изделия, 7422
  калибри и шаблони от дърво  
7422-1009 Навивач, фурнир 7422
7422-1010 Подготвител, фурнирни платна 7422
7422-1011 Полировчик, дървени мебели 7422
7422-1012 Производител, бъчви (бъчвар) 7422
7422-1013 Производител, изделия от дърво 7422
7422-1014 Производител, мебели 7422
7422-1015 Работник, огъване на дървени 7422
  плоскости  
7422-1016 Работник, повърхностна обработка на 7422
  дърво  
7422-1017 Работник, подготовка на мебелни плочи 7422
7422-1018 Работник, производство на 7422
  декоративни елементи от дърво  
7422-1019 Работник, производство на каруци, 7422
  двуколки  
7422-1020 Фурнирослепвач 7422


(7423) Единична група 7423 - Настройчици и оператори-настройчици на дървообработващи машини


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7423-2001 Найстройчик-оператор, 7423
  дървообработваща машина  
7423-2002 Настойчик-оператор, дървонаредна 7423
  машина  
7423-2003 Настройчик-оператор, машина за 7423
  напречно струговане  
7423-2004 Настройчик-оператор, машина за 7423
  рендосване  
7423-2005 Настройчик-оператор, струг за 7423
  обработка на дърво  
7423-2006 Разкройвач, верижен транспортьор 7423
7423-2007 Стругар, дърво 7423


(7424) Единична група 7424 - Плетачи на кошничарски изделия, производители на четки и други подобни работници


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7424-1001 Плетач, изделия от 7424
  ракита/ратан/слама/въже  
7424-1002 Производител, калъпи за обувки от 7424
  лико  
7424-1003 Производител, метли 7424
7424-1004 Производител, плетени мебели 7424
7424-1005 Производител, сувенири 7424
7424-1006 Производител, четки 7424


Група 743 - Работници по производство на текстил, облекло и сродни на тях


Тази група обхваща работници, които: подготвят естествени текстилни влакна, конци и прежди; изработват тъкани чрез тъкане, плетене и други способи; изработват и поправят облекла и други текстилни и кожени артикули; тапицират мебели.

Задачите им обикновено включват: подготвяне на естествени текстилни влакна, предене, усукване и навиване на прежди и конци; изработване на тъкани чрез тъкане, плетене и други техники; изработване на облекла по поръчка; участие в производството на облекла; изработване, поправка на артикули, направени от кожа; рязане на текстил и подобни материали ръчно или на машина; тапициране на мебели и изработване на дюшеци. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(7431) Единична група 7431 - Подготвители на нишки, влакна


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7431-1001 Апретурист, влакна /текстил 7431
7431-1002 Вдевач 7431
7431-1003 Въжар 7431
7431-1004 Гладач, лента 7431
7431-1005 Завивач, влакна /текстил 7431
7431-1006 Предач 7431
7431-1007 Пренавивач 7431
7431-1008 Работник десенатор, влакна /текстил 7431
7431-1009 Работник, избелване на влакна /текстил 7431
7431-1010 Работник, кардиране 7431
7431-1011 Работник, очистване на влакна /текстил 7431
7431-1012 Работник, първична преработка на 7431
  ликови стъбла  
7431-1013 Работник, първична преработка на 7431
  памук  
7431-1014 Работник, развлачване на влакна 7431
  /текстил  
7431-1015 Работник, съставяне на смесите при 7431
  боядисване на влакна /текстил  
7431-1016 Работник, сортировач 7431
7431-1017 Смесител на влакна 7431


(7432) Единична група 7432 - Тъкачи, предачи и сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7432-2001 Зареждач 7434
7432-2002 Плетач на една кука 7434
7432-2003 Работник, плетач 7434
7432-2004 Работник, бобинарка и шпулмашина 7434
7432-2005 Работник, винтонарезен стан 7434
7432-2006 Работник, плетачна машина 7434
7432-2007 Работник, тъкачен стан 7434
7432-2008 Работник, тъфтинг - машина за тъкане 7434
  на килими  
7432-2009 Работник, възстановяване на влакна 7434
7432-2010 Работник, изработване на гоблени 7434
7432-2011 Работник, ръчно изшиване на дефекти 7434
  на тъкането (дообработка на тъкани)  
7432-2012 Работник, десенатор на тъкани 7434
7432-2013 Работник, предач на влакна и прежда 7434
7432-2014 Свилар 7434
7432-2015 Секционен майстор 7434
7432-2016 Скробвач 7434
7432-2017 Сновач 7434
7432-2018 Тъкач 7434


(7433) Единична група 7433 - Шивачи /моделиери/ на мъжко и дамско облекло и шапкари


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7433-2001 Изпълнител, модели 7442
7433-3002 Майстор, калъпи за шапки 7442
7433-3003 Моделиер-конструктор, облекла 7442
7433-2004 Производител, шапки 7442
7433-2005 Производител, бельо 7442
7433-2006 Производител, перуки 7442
7433-1007 Работник, спомагателни шивашки 7442
  дейност  
7433-1008 Шапкар 7442
7433-1009 Шивач, мъжко/дамско облекло 7442


(7434) Единична група 7434 - Кожухари и сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7434-2001 Кожухар 7447
7434-2002 Работник, украсяване на кожи 7447
7434-2003 Сортировач, обработени кожи 7447


(7435) Единична група 7435 - Кроячи и моделиери на текстил, кожа и други сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7435-2001 Копировач, жакардови модели 7441
7435-2002 Крояч, текстил 7441
7435-2003 Крояч, кожа 7441
7435-2004 Крояч, платна 7441
7435-2005 Моделиер, драперии или тапицерии 7441
7435-2006 Моделиер, кожени изделия 7441
7435-2007 Моделиер, корабни платна или палатки 7441
7435-2008 Моделиер, матраци 7441
7435-2009 Моделиер, чадъри 7441
7435-2010 Оценител, облекла 7441


(7436) Единична група 7436 - Други шивачи, бродировачи и сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7436-1001 Бродировач 7444
7436-1002 Изпълнител, ръчна бродерия 7444
7436-1003 Производител, играчки/кукли и 7446
  пресовани играчки  
7436-1004 Производител, изкуствени цветя  
7436-1005 Производител, килими 7435
7436-1006 Производител, меки играчки 7446
7436-1007 Производител, платна/тенти/навеси 7449
7436-1008 Производител, чадъри 7449
7436-1009 Работник, поправка на чадъри 7449
7436-1010 Шивач, драперии /пердета 7442
7436-1011 Шивач, кожа 7447
7436-1012 Шивач, обувки 7454
7436-1013 Шивач, шапки 7443
7436-1014 Шивач 7436


(7437) Единична група 7437 - Тапицери и други сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7437-1001 Изготвител, даражни гарнитури 7445
7437-1002 Изготвител, тапицерска вложка 7445
7437-1003 Производител, ватени дрехи 7446
7437-1004 Производител, матраци/ дюшеци 7446
7437-1005 Производител, мека мебел 7422
7437-1006 Тапицер 7445


Група 744 - Работници по обработка на кожи и производство на обувки и сродни на тях


Тези работници обработват и подготвят кожите за по-нататъшна употреба; изработват и поправят обувки и други артикули от естествена или изкуствена кожа с изключение на облекла, шапки и ръкавици; произвеждат различни други артикули от кожа и подобни материали.

Задачите им обикновено включват: обработване и подготвяне на кожите за производство на облекла и други продукти ръчно или използвайки прости инструменти; изработване и поправяне на обувки и други артикули от кожа и подобни материали, с изключение на облекла, шапки и ръкавици. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:(7441) Единична група 7441 - Работници по обработка на кожи /дъбене, щавене и др./


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7441-1001 Апретурист, кожи 7451
7441-1002 Бояджия, кожи 7451
7441-1003 Кожар 7451
7441-1004 Кожар, манипулант 7451
7441-1005 Кожар, стригач 7451
7441-1006 Кожар-полировач на кожи 7451
7441-1007 Майстор-кожар 7451
7441-1008 Окачествител, кожи 7451
7441-1009 Работник, опъване на кожи 7451
7441-1010 Работник, осоляване на кожи 7451
7441-1011 Работник, оцветяване на кожи 7451
7441-1012 Работник, почистващ кожи 7451
7441-1013 Сортировач, кожи 7451


(7442) Единична група 7442 - Производители на обувки и други сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7442-1001 Апретурист, обувки 7454
7442-1002 Конфекционер, обувки (ръчно) 7454
7442-1003 Крояч, обувни изделия 7454
7442-1004 Лакировач, обувни изделия 7454
7442-1005 Майстор, обувки 7454
7442-1006 Монтьор, обувки 7454
7442-1007 Обущар 7454
7442-1008 Подготвител, горница на обувки 7454
7442-1009 Подготвител, подметки и ходила 7454
7442-1010 Полировач, обувки 7454
7442-1011 Производител, изделия от кожа 7454
7442-1012 Производител, обувки(ръчно) 7454
7442-1013 Производител, сарашки изделия 7454
7442-1014 Производител, спортни 7454
  принадлежности  
7442-1015 Работник, преса за подметки и ходила 7454
7442-1016 Работник, боядисване на обувни 7454
  изделия  
7442-1017 Работник, изрязване на капели на 7454
  обувки  
7442-1018 Работник, разтягане на обувки на 7454
  калъпи  
7442-1019 Работник, свързване на горната 7454
  (лицева) част на обувки  
7442-1020 Работник, огъвач на обувки (горна част) 7454
7442-1021 Сарач 7454
7442-1022 Сортировач, обувки 7454
7442-1023 Тефлонизатор 7454
7442-1024 Финишист, каучуково-обувни изделия 7454
7442-1025 Цепач 7454


Група 745 - Производствени работници и занаятчии, некласифицирани другаде


Тази група обхваща производствените работници и занаятчии, които не са класифицирани другаде.


(7451) Единична група 7451 - Производствени лаборанти и сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7451-2001 Анализатор, лаборатория 3156
7451-2002 Влагоизмерител 3156
7451-2003 Измервач, феритни и магнитни изделия  
7451-2004 Изчислител, грешки и отчетник  
7451-2005 Лаборант 3156
7451-2006 Пробовземач 3156
7451-2007 Рентгенометрист 3156
7451-2008 Хидроизмерител 3156
7451-2009 Хидрометеорологичен 3156
  /агрометеорологичен/ наблюдател  
7451-2010 Хидронаблюдател 3156
7451-2011 Дефектоскопист, лаборатория 7451
7451-2012 Дозиметрист, лаборатория 7451
7451-2013 Работник, радиационен контрол и 7451
  дезактивация  
7451-2014 Хронометражист 7451(7459) Единична група 7459 - Други некласифицирани производствени работници и занаятчии


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
7459-2001 Окачествител 7459
7459-2002 Окачествител-опаковач, монети и 7459
  медали  
7459-2003 Работници по поддръжка и ремонт на 7459
  железопътните съоръжения в тунел на  
  метрополитен  
7459-2004 Работници по поддръжка и ремонт на 7459
  инженерните съоръжения в тунел на  
  метрополитен  
7459-2005 Ключар 7459
7459-2006 Работник по ремонт на въоръжението