Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.
 


НКПД - КЛАС 4 - АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ

ПРИЕТА СЪС ЗАПОВЕД № 742 ОТ 27.12.2005 Г. НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НЕОБНАРОДВАНАИзменена със заповед на МТСП изх. № 01-1144 от 30.12.2008 г. и заповед изх. № РД 01-1082 от 30.12.2009 г.КЛАС 4 - АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Административният персонал записва, организира, натрупва, изчислява и коригира информация, изпълнява канцеларски задължения във връзка с попълване и съхраняване на документи, парично-обменни операции, подготовка и уреждане на пътувания, молби за предоставяне на информация, оформяне на назначения и други. Преобладаващата част от професиите в тази основна група изискват знания и умения, отговарящи на изискваните за второ образователно и квалификационно ниво.

Административният персонал обикновено изпълнява задачи по: стенографиране, машинопис и работа с текстообработващи и други канцеларски машини; въвеждане на данни в компютри; изпълнение на секретарски задължения; записване и пресмятане на числени данни; съхранение на записи и документи, свързани със стоки, продукция и транспорт; съхранение на записи и документи, свързани с превоз на пътници и самолетни полети; изпълнение на канцеларски задължения в библиотеки; картотекиране на документи; изпълнение на задължения във връзка с пощенски услуги; подготовка и проверка на материали за печат; писане в услуга на неграмотни хора; изпълнение на парично-обменни операции; подготовка и уреждане на пътувания; предлагане на информация, търсена от клиенти; работа на телефонни комутаторни табла или централи. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Този клас включва следните подкласове:

Подклас 41 - Офис администрация


Офис администрацията регистрира, организира, натрупва и възстановява информация, отнасяща се за стопанска или друг вид дейност и извършва изчислителна работа с финансови, статистически и други данни. Задачите, изпълнявани от работещите в този подклас, обикновено включват: стенографиране и машинопис; работа с текстообработващи и други подобни канцеларски машини; изпълняване на секретарски дейности; регистриране и изчисляване на счетоводни, статистически, финансови и други цифрови данни; съхранение на първични документи за производството, стоковите запаси и реализацията на продукцията; съхранение на транспортни документи за превоз на пътници и товари; изпълняване на канцеларски дейности в библиотеки; изпълняване на дейности свързани с пощенски услуги; подготвяне и проверяване на материали за печат; писане от името на неграмотни лица; изпълняване на широк кръг от общи канцеларски дейности. В някои случаи изпълняваните задачи включват и контрол на други работещи.


Група 411 - Секретари и оператори на организационна техника


Секретарите и операторите на организационна техника записват устна или писмена информация на хартия или машина, работят със счетоводни или калкулиращи машини, обработват кореспонденция и документи, изпълняват други секретарски задължения.

Задачите им обикновено включват: записване на диктувана и друга информация; писане на хартия или използване на текстообработващи машини; въвеждане на различни данни в електронно оборудване; опериране на счетоводни или калкулиращи машини; обработка на кореспонденция и документи; изпълнение на различни секретарски задачи. Контрол над други работещи може да бъде включен към изпълняваните задачи.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(4111) Единична група 4111- Стенографи и машинописци


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
4111-2001 Машинописец 4112
4111-2002 Машинописец, стенографска машина 4111
4111-3003 Стенограф 4111


(4112) Единична група 4112- Оператори на текстообработващи машини и сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
4112-2001 Оператор, ксерокс/друга 4113
  размножителна техника  
4112-2002 Оператор, телеграф 4113
4112-2003 Оператор, телекс 4113
4112-2004 Оператор, телепринтер 4113
4112-2005 Оператор, телетайпен апарат 4113
4112-2006 Оператор, телефакс 4113


(4113) Единична група 4113- Оператори по въвеждане на данни


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
4113-2001 Оператор, въвеждане на данни 4113
4113-2002 Оператор, въвеждане на данни в 4113
  компютър  
4113-2003 Оператор, въвеждане на данни с 4113
  електронна поща  
4113-3005 Банков служител, въвеждане на данни 4113


(4114) Единична група 4114 - Оператори на машини за обработка на информация


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
4114-2001 Оператор, изчислителна машина 4114
4114-1002 Оператор, компютър 4114
4114-2003 Оператор, машина за прехвърляне на 4114
  данни  
4114-2004 Оператор, счетоводна машина 4114
4114-2005 Оператор, фактурираща машина 4114(4115) Единична група 4115- Секретари


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
4115-2001 Секретар 4115
4115-2002 Секретар, машинописец 4115
4115-2003 Секретар, стенограф 4115
4115-2004 Секретар, стенография и машинопис 4115
4115-2005 Секретар, стилист 4115
4115-2006 Секретар, съдебен 4115
4115-2007 Технически секретар 4115


Група 412 - Персонал, водещ сметки и платежни документи


Персоналът, водещ сметки и платежни документи получава, събира и обработва счетоводна, статистическа, финансова и друга подобна информация и отговаря за плащания в брой.

Задачите обикновено включват: подпомагане при счетоводството и изчисленията; калкулиране цената на единица продукция; калкулиране на заплатите и в някои случаи подготовка и плащане на заплатите; носене на отговорност за плащанията в брой; получаване, събиране и изчисляване на статистическа или актюерска информация; изпълняване на административни задачи, свързани с финансовите преводи на банка или подобни институции. Към задачите може да бъде включен контрол над други работещи.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(4121) Единична група 4121- Персонал, водещ счетоводни сметки и документи


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
4121-2001 Калкулант 4121
4121-2002 Касиер, домакин 4121
4121-2003 Касиер, счетоводство 4121
4121-2004 Отчетник, счетоводство 4121
4121-2005 Отчетник, начисляване на трудови 4121
  възнаграждения  
4121-2006 Отчетник, водещ документи за оценки 4121
4121-2007 Отчетник, водещ платежни ведомости 4121
4121-2008 Отчетник, водещ ревизионни 4121
  документи  
4121-2009 Фактурист 4121
4121-2010 Търговски сътрудник 4121


(4122) Единична група 4122- Персонал, водещ статистически и финансови документи


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
4122-2001 Отчетник, гаранции по кредити 4122
4122-2002 Отчетник, данъци 4122
4122-2003 Отчетник, инвестиции 4122
4122-2004 Отчетник, ипотеки 4122
4122-2005 Отчетник, комисионни 4122
4122-2006 Отчетник, кредити 4122
4122-2007 Отчетник, облигации 4122
4122-2008 Отчетник, оценки на рискове и 4122
  застраховки  
4122-2009 Отчетник, статистически документи 4122
4122-2010 Отчетник, уреждане на застрахователни 4122
  полици  
4122-2011 Отчетник, финанси 4122
4122-2012 Отчетник, ценни книжа 4122


Група 413 - Персонал, водещ стокови и транспортни документи


Този персонал води документацията на произведените, закупените, складираните или транспортираните стоки и необходимите материали за определени дати за производство; записват оперативните данни и координират времето на пътнически и товарен транспорт.

Задачите обикновено включват: записване на произведени, складирани, поръчани и транспортирани стоки; записване на получени, складирани или изискани производствени материали; изчисляване на количествата производствени материали, необходими за определени дати; подпомагане и проверка на оперативните схеми за производство; записване на оперативни данни и координиране времето на пътнически и товарен транспорт. Контрол над други работници може да бъде включен към изпълняваните задачи.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(4131) Единична група 4131- Персонал, водещ документи за стоки


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
4131-2001 Вагоноописвач 4131
4131-2002 Експедитор, стоки и товари 4131
4131-2003 Етикеровач 4131
4131-2004 Железопътен посредник 4131
4131-2005 Завеждащ морска регистрация 4131
4131-2006 Измерител, горивни и строителни 4131
  материали  
4131-2007 Кантарджия 4131
4131-2008 Контрольор, запаси 4131
4131-2009 Магазинер 4131
4131-2010 Нотам 4131
4131-2011 Оператор, определяне на маршрута на 4131
  товарите  
4131-2012 Организатор, експедиция, 4131
  товaро-разтоварна и спедиторска  
  дейност  
4131-2013 Отчетник, изготвяне на наряди в гараж 4131
4131-2014 Отчетник, насочване на товари 4131
4131-2015 Получател, товари 4131
4131-2016 Помощник - управител на склад 4131
4131-2017 Ръководител, търговска експлоатация 4131
4131-2018 Склададжия 4131
4131-2019 Снабдител, доставчик 4131
4131-2020 Спедиционен посредник 4131
4131-2021 Стифадор 4131
4131-2022 Стоковед 4131
4131-2023 Талиман 4131
4131-2024 Тарифьор 4131
4131-2025 Управител, склад 4131


(4132) Единична група 4132- Персонал водещ документи за производствени материали


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
4132-2001 Организатор, производствено 4132
  планиране и координация  
4132-2002 Отчетник, инвентаризация на материали 4132
  /инвентарчик/  
4132-2003 Отчетник, планиране на материали 4132


(4133) Единична група 4133- Транспортен персонал


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
4133-2001 Диспечер, транспортни средства 4133
4133-2002 Диспечер, газопреносна / 4133
  газоразпределителна мрежа  
4133-2003 Диспечер, нефтопроводи 4133
4133-3004 Инспектор, железопътна транспортна 4133
  служба  
4133-3005 Инспектор, транспортна служба 4133
4133-3006 Контрольор, автомобилен транспорт 4133
4133-3007 Контрольор, служба за въздушни 4133
  превози и услуги  
4133-3008 Контрольор, влакове 4133
4133-3009 Контрольор, самолети 4133
4133-3010 Началник машинотракторен парк 4133
4133-3011 Началник парк, железници 4133
4133-5012 Влаков диспечер 4133
4133-5013 Началник парк в метрополитен 4133
4133-3014 Оператор, наземно обслужване  
4133-3015 Контрольор, товаро-разтоварна дейност  


(4142) Единична група 4142- Пощенски персонал


Код Наименование Код НКП
длъжност   96
4142-3001 Експедитор, поща 4141
4142-3002 Контрольор, поща 4141
4142-3003 Контрольор, пощенска служба 4141
4142-3004 Контрольор, пощенски склад 4141
4142-3005 Пощенски раздавач (пощальон) 4141
4142-3006 Превозвач, поща 4141
4142-3007 Сортировач, поща 4141


(4143) Единична група 4143- Персонал по кодиране на документи


Код Наименование Код НКП
длъжност   96
4143-2001 Описвач, тотализатор 4144
4143-2002 Проверител, тотализатор 4144
4143-2003 Проверител, марки и ценни книжа 4144
4143-2004 Шифровчик 4144
4143-2005 Деловодител 4143


Група 414 - Персонал в офиси, библиотеки, пощенски служби и сродни на тях

Персоналът в офиси, библиотеки, пощенски служби и други сродни на тях съхраняват и картотекират документи, подготвят данни за обработка, проверяват материали за печатане и пишат от името на неграмотни хора,поддържат комуникацията, документацията и вътрешните управленски координационни дейности на една организационна единица и организират потока от информация сред различните организационни единици. Задачите им обикновено включват: записване на информация за вземането и връщането на книги; класифициране и картотекиране на различни документи и други; сортиране, записване и доставка на поща от пощенската станция, както и от или в рамките на дадено предприятие; кодиране; корекция; изпълнение на различни административни задължения; писане от името на неграмотни хора. Контрол над други работници може да бъде включен.(4141) Единична група 4141- Персонал в библиотеки и архиви


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
4141-3001 Завеждащ архивохранилище 4142
  /книгохранилище/  
4141-3002 Картотекар 4142
4141-3003 Нототекар 4142
4141-3004 Работник, библиотека 4142
4141-3005 Филмотекар 4142
4141-3006 Фондохранител в музей /художествена 4142
  галерия  
4141-3007 Фонотекар 4142
4141-3008 Фототекар 4142
4141-3009 Видеотекар 4141
4141-3010 Архивар 4141
4141-5011 Библиотекар-специалист 4141


(4142) Единична група 4142- Пощенски персонал


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
4142-3001 Експедитор, поща 4141
4142-3002 Контрольор, поща 4141
4142-3003 Контрольор, пощенска служба 4141
4142-3004 Контрольор, пощенски склад 4141
4142-3005 Пощенски раздавач (пощальон) 4141
4142-3006 Превозвач, поща 4141
4142-3007 Сортировач, поща 4141


(4143) Единична група 4143- Персонал по кодиране на документи


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
4143-2001 Описвач, тотализатор 4144
4143-2002 Проверител, тотализатор 4144
4143-2003 Проверител, марки и ценни книжа 4144
4143-2004 Шифровчик 4144
4143-2005 Деловодител 4143


(4144) Единична група 4144- Писари и сродни на тяхКод длъжност Наименование Код НКП 96
4144-2001 Калиграф 4143
4144-2002 Книговодител 4143
4144-2003 Контурист 4143
4144-2004 Нотограф 4143


Група 419 - Друга офис администрация


Другият персонал в офиси изпълнява най-различни общи административни задължения, свързани най-вече с поддържане на различни офис данни.

Задачите им включват: поддържане на адресни листи; пощенски листи; данни за персонала или други за офиса; изпълняват задължения като правене на копия, картотека или ксерографиране. Контрол над други работници може да бъде включен в изпълняваните задачи.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(4191) Единична група 4191 - Друг персонал в офиси


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
4191-2001 Архивист (офис) 4191
4191-2002 Говорител, радиоуредба 4191
4191-2003 Завеждащ, административна служба 4191
4191-2004 Завеждащ, личен състав 4191
4191-2005 Завеждащ, нотариална служба 4191
4191-2006 Завеждащ, техническа служба 4191
4191-2007 Издирвач на адреси 4191
4191-2008 Паспортист 4191
4191-2009 Планопазител 4191
4191-2010 Призовкар 4191
4191-2011 Съдебен документатор 4191
4191-2012 Технически изпълнител (офис) 4191
4191-2013 Технически организатор (офис) 4191
4191-2014 Технически сътрудник (офис) 4191
4191-3015 Организатор, обработка на 4191
  производствена информация  
4191-3016 Отговорник, спомагателни дейности 4191
4191-3017 Организатор офис 4191
4191-3018 Завеждащ регистратура за 4191
  класифицирана информация  
4191-3019 Адвокатски сътрудник 4191
4191-3020 Завеждащ регистратура за  
  некласифицирана информация  
4191-3021 Завеждащ регистратура за  
  криптографски средства и материали  


(4192) Единична група 4192 - Спомагателен персонал в държавната администрация


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
4192-3001 Главен митнически специалист 4192
4192-3002 Главен специалист 4192
4192-3003 Митнически сътрудник 4192
4192-3004 Младши митнически специалист 4192
4192-3005 Младши специалист 4192
4192-3006 Старши митнически специалист 4192
4192-3007 Старши специалист 4192
4192-3008 Технически сътрудник 4192
4192-3009 Старши счетоводител 4192
4192-3010 Младши счетоводител 4192
4192-3011 Митнически дознател 4192
4192-3012 Социален работник 4192
4192-0013 Изпълнител 4192


Подклас 42 - Персонал, обслужващ клиенти


Административният персонал, обслужващ клиенти има работа непосредствено с клиенти във връзка с парични обменно-разплащателни операции; уреждане на пътувания; предоставяне на искана информация; уреждане на служебни срещи; обслужване на телефонни номератори или комутаторни табла.

Задачите, изпълнявани от работещите в този подклас обикновено включват: извършване на парични обменно-разплащателни операции в банки, пощенски служби, пунктове за залагания, игрални домове и заведения; плащания при покупка на стоки, извършване на услуги и оставяне на залози; извършване на дейности, свързани с уреждане на пътувания; предоставяне на информация, искана от клиенти и уреждане на делови срещи; обслужване на телефонни номератори. В някои случаи изпълняваните задачи могат да включват и контрол по отношение на други работещи.


Професиите в тази подклас са класифицирани в следните групи:


Група 421 - Касиери и сродни на тях


Касиерите и сродните с тях извършват парични и обменно разплащателни операции в магазини и други, включително тези свързани със залагания, хазарт, събиране на дългове.

Задачите им включват: получаване на плащания от клиенти за закупени стоки и услуги; работа с клиенти на банка или поща във връзка с парични операции или пощенски услуги; приемане и изплащане на залози при даден резултат от спортно събитие; провеждане на хазартни игри; заемане на пари срещу депозирани вещи или други залози; събиране на дългове и други плащания. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(4211) Единична група 4211 - Касиери и инкасатори


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
4211-1001 Инкасатор, събирач на данъци и такси 4211
4211-1002 Касиер 4211
4211-1003 Ковчежник 4211
4211-1004 Маркировач, ресторант 4211
4211-1005 Приемчик, тотализатор 4211
4211-3006 Инкасатор, банка 4211


(4212) Единична група 4212 - Касиери и друг персонал на гишета


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
4212-1001 Касиер, гише в съобщенията 4212
4212-1002 Касиер, обменно гише 4212
4212-1003 Сараф 4212
4212-1004 Служител, гише в пощенска станция 4212
4212-3006 Банков служител, касиер 4212
4212-3007 Банков служител, главен касиер 4214
4212-3008 Старши банков служител, главен касиер 4212
4212-3009 Банков служител, пазител ценности 4212


(4213) Единична група 4213 - Събирачи на облози и крупиета


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
4213-3001 Контрольор, казино 4215
4213-3002 Крупие 4215
4213-1003 Събирач, жетони 4215
4213-1004 Събирач, облози 4215
4213-1005 Букмейкър 4215
4213-3006 Управител, бинго зала 4215
4213-3007 Управител, зала игрални автомати 4215
4213-3008 Управител, маса в бинго зала 4215


(4214) Единична група 4214 - Комисионери и лихвари


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
4214-2001 Комисионер, заложна къща 4214
4214-2002 Лихвар 4214


(4215) Единична група 4215 - Инкасатори на дългове и сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
4215-2001 Изпълнител на бюджета 4216
4215-2002 Инкасатор, дългови задължения 4217
4215-2003 Инкасатор, наеми 4217
4215-2004 Инкасатор, плащания 4217
4215-2005 Събирач, дарения 4219


Група 422 - Персонал, информиращ клиенти


Този персонал работи директно с клиентите във връзка с уреждане на пътувания; предоставяне на различни видове информация; уреждане на делови срещи; регистриране на приемни часове в здравни заведения; регистриране на входящи или поръчани телефонни разговори.

Задачите им включват: подготовка на маршрут и уреждане на пътни и хотелски резервации за клиенти; приемане на клиенти или пациенти, предоставяне на актуална информация и уреждане на делови срещи; регистриране на приемни часове в здравни заведения; опериране с телефонна централа. Контрол над други работници може да бъде включен в задачите.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(4221) Единична група 4221 - Персонал в пътнически агенции и сродни на тяхКод Наименование Код НКП 96
длъжност    
4221-2001 Служител, издаване на пътнически 4221
  билети  
4221-2002 Служител, информация за пътувания 4221
4221-2003 Служител, пътническа агенция /бюро 4221
4221-2004 Служител, резервации 4221
4221-2005 Служител, гише за регистрация на  
  пътници и багажи  


(4222) Единична група 4222 - Персонал, приемащ и даващ информация


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
4222-3001 Администратор, хотел 4222
4222-3002 Информатор/ културна организация/ 4222
  културен институт  
4222-2003 Информатор, приемна 4222
4222-2004 Информатор, приемна на зъболекар 4222
4222-2005 Информатор, приемна на лекар 4222
4222-2006 Служител, рецепция в хотел 4222
4222-2007 Рецепционист 4222
4222-3009 Информатор, пътническо обслужване  


(4223) Единична група 4223 - Оператори на разпределителни телефонни табла


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
4223-2001 Оператор, разпределително телефонно 4223
  табло  
4223-2002 Телефонист 4223