Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.
 


НКПД - КЛАС 3 - ТЕХНИЦИ И ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ

ПРИЕТА СЪС ЗАПОВЕД № 742 ОТ 27.12.2005 Г. НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НЕОБНАРОДВАНАИзменена със заповед на МТСП изх. № 01-1144 от 30.12.2008 г. и заповед изх. № РД 01-1082 от 30.12.2009 г.КЛАС 3 - ТЕХНИЦИ И ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ

Техниците и другите приложни специалисти изпълняват предимно задачи с технически и сроден характер, свързани с изследване и прилагане на концепции и практически методи в областта на физическите науки, включително инженерните науки и технологиите, медицинските, социалните и хуманитарните науки; обучават деца и ученици; обучават лица със специални образователни потребности и/или хронични заболявания; осигуряват изпълнението на различни видове технически услуги, свързани с търговията, финансите, администрацията и социалните дейности; изпълняват функции по защита на националната сигурност, опазване на обществения ред, борба с престъпността и опазване живота и здравето на гражданите и на личното и общественото имущество; осигуряват или участват в провеждането на художествени и спортни прояви и забавления; изпълняват религиозни ритуали, обреди и други подобни. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване контрола на други работещи. Длъжностите в този клас изискват знания и умения, отговарящи на изискванията минимум на трето образователно-квалификационно ниво. С оглед спецификата на изпълняваните задачи и задължения в този клас са класифицирани и отделни длъжности, за които се изисква четвърто или пето образователно и квалификационно ниво.


Този клас включва следните подкласове:


Подклас 31 - Техници и сродни на тях специалисти


Техниците и сродните на тях специалисти изпълняват технически задачи, свързани с изучаване и прилагане на концепции и практически методи в областта на инженерните, физическите и компютърните науки или изпълняват задачи по контрол и управление на технически съоръжения, самолетни полети, корабна навигация, както и по техническата безопасност на производствени и други процеси.

Задачите, изпълнявани от работещите в този подклас, обикновено включват: прилагане на концепции и практически методи в областта на физиката, компютрите и техниката; контрол и управление на оптически, електронни и сродни на тях съоръжения и системи, самолетни полети и корабна навигация; инспектиране приложението на стандартните мерки и процедури за безопасност на машини и съоръжения, производствени процеси и произвеждана продукция. Лицата от този подклас могат да получават разпореждания и да бъдат ръководени от висши държавни служители, ръководители или специалисти. В някои случаи изпълняваните от тях задачи включват и контрол по отношение на други работещи.

Професиите и длъжностите в този подклас са класифицирани в следните групи:


Група 311 - Техници


Техниците прилагат концепции, принципи и оперативни методи, знания и умения в областта на точните и инженерните науки, технологиите и икономическата ефективност на производствения процес.

Задачите включват: провеждане на техническа работа, свързана с химията, физиката, геологията, метеорологията или астрономията, както и с инженерството, техническото чертане и икономическата ефективност на производствения процес. Те могат да получават насоки от управителите или от аналитичните специалисти. Към задачите им може да бъде включен и контрол над други работници.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(3111) Единична група 3111 - Техници в областта на химическите и физическите науки


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3111-3001 Техник, астрономия 3111
3111-3002 Техник, геология 3111
3111-3003 Техник, проучване на полезни 3111
  изкопаеми  
3111-3004 Техник, геофизика 3111
3111-3005 Техник, метеорология 3111
3111-3006 Техник, океанология 3111
3111-3007 Техник, физика 3111
3111-3008 Техник, хидрогеология 3111
3111-3009 Техник, химия 3111


(3112) Единична група 3112 - Строителни техници


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3112-3001 Техник, водно строителство 3112
3112-3002 Техник, водоснабдяване и канализация 3112
3112-3003 Техник, геодезия, фотограметрия и 3112
  картография  
3112-3004 Техник, гражданско строителство / 3112
  конструктор /  
3112-3005 Техник, гражданско строителство / 3112
  хидравлик /  
3112-3006 Техник, земемерство, земеустройство 3113
3112-3007 Техник, инвеститорски контрол 3112
3112-3008 Техник, ръководител на група по 3112
  поддържане на железния път  
3112-3009 Техник, строителство и архитектура 3112
3112-3010 Техник, строителство на метрополитен 3112
3112-3011 Техник, транспортно строителство 3112
3112-3012 Дефектоскопист по железния път и 3112
  съоръженията  
3112-3013 Техник, поддържане на железния път в 3112
  подземен тунел на метрополитен  
3112-3014 Техник, поддържане на инженерни 3112
  съоръжения в подземен тунел на  
  метрополитен  


(3113) Единична група 3113 -Електротехници


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3113-3001 Техник, асансьорна техника 3114
3113-3002 Техник, експлоатация и ремонт на 3114
  електрокари за вътрешнозаводски  
  транспорт  
3113-3003 Техник, електрификация на селското 3114
  стопанство  
3113-3004 Техник, електрически машини и апарати 3114
3113-3005 Техник, електрически системи 3114
3113-3006 Техник, електрически централи и мрежи 3114
3113-3007 Техник, електродомакинска техника 3114
3113-3008 Техник, електрообзавеждане на 3114
  електропревозни средства за градския  
  транспорт  
3113-3009 Техник, електрообзавеждане на кораби 3114
3113-3010 Техник, електрообзавеждане на 3114
  промишлени предприятия  
3113-3011 Техник, електротехника на 3114
  автомобилния транспорт  
3113-3012 Оператор на газопреносна / 3114
  газоразпределителна мрежа  
3113-3013 Техник, технолог кабелно производство 3113
3113-3014 Техник, електрически подстанции и 3113
  мрежи в метрополитен  
3113-3015 Техник, кабелни линии и осветление в 3113
  метрополитен  
3113-3016 Техник-механик, електромеханични 3113
  устройства и автоматика в метрополитен  
3113-0017 Техник, електроснабдяване на 3113
  железопътен транспорт  


(3114) Единична група 3114 - Електронни и телекомуникационни техници


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3114-3001 Техник, конструиране и технология на 3114
  електронни елементи  
3114-3002 Техник, електровакуумна техника 3114
3114-3003 Техник, нискочестотна техника 3114
3114-3004 Техник, полупроводникова техника 3114
3114-3005 Техник, промишлена електроника 3114
3114-3006 Техник, радиотехника и телевизионна 3114
  техника  
3114-3007 Техник, релейна защита и автоматика 3114
3114-3008 Техник, самолетоводещи съоръжения 3114
3114-3009 Техник, спътникова техника 3114
3114-3010 Техник, съобщителна техника 3114
3114-3011 Техник, телекомуникации 3114
3114-3012 Техник, ядрена електроника 3114
3114-3013 Техник, ядрена електротехника 3114
3114-3014 Техник, радиовръзки в метрополитен 3114
3114-3015 Техник, автоматизация 3114
3114-3016 Техник-механик, АРС на подвижния 3114
  състав на метрополитен  


(3115) Единична група 3115 - Машинни техници


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3115-3001 Техник, аеронавтика 3115
3115-3002 Техник, биотехника 3115
3115-3003 Техник-механик 3115
3115-3004 Техник-механик , автомобили и кари 3115
3115-3005 Техник-механик, аеронавтика 3115
3115-3006 Техник-механик, газови турбини 3115
3115-3007 Техник-механик, двигатели 3115
3115-3008 Техник-механик, двигатели с вътрешно 3115
  горене  
3115-3009 Техник-механик, дизелови двигатели 3115
3115-3010 Техник-механик, плаващо техническо 3115
  средство  
3115-3011 Техник-механик, железопътна техника 3115
3115-3012 Техник-механик, инструменти 3115
3115-3013 Техник-механик, корабостроене 3115
3115-3014 Техник-механик, механизация на 3115
  горското стопанство  
3115-3015 Техник-механик, отоплителни, хладилни 3115
  и вентилационни инсталации  
3115-3016 Техник-механик, самодвижещи се 3115
  машини  
3115-3017 Техник-механик, самолетна техника 3115
3115-3018 Техник-механик, съобщителни и 3115
  свързочни съоръжения  
3115-3019 Техник-механик, ядрена 3115
  топлоенергетика  
3115-3020 Техник-механик, автоматизация 3115
3115-3021 Техник-механик,, автоматизация на 3115
  производството  
3115-3022 Техник-механик, апретурно, багрилно и 3115
  плетачно производство  
3115-3023 Техник-механик, други отрасли на 3115
  леката промишленост  
3115-3024 Техник-механик, железопътен транспорт 3115
3115-3025 Техник-механик, кожено-галантерийно 3115
  производство  
3115-3026 Техник-механик, мебелно производство 3115
3115-3027 Техник-механик, обувно производство 3115
3115-3028 Техник-механик, предачно 3115
  производство  
3115-3029 Техник-механик, тъкачно производство 3115
3115-3030 Техник-механик, химическа 3115
  промишленост  
3115-3031 Техник-механик, хранително-вкусова 3115
  промишленост  
3115-3032 Техник-механик, шивашко производство 3115
3115-3033 Техник-механик, експлоатация и ремонт 3115
  на самолети  
3115-3034 Техник-механик, експлоатация на 3115
  вътрешнозаводски железопътен  
  транспорт  
3115-3035 Техник-механик, експлоатация на 3115
  пристанищата и флота  
3115-3036 Техник-механик, измервателна техника 3115
3115-3037 Техник-механик, кинотехника 3115
3115-3038 Техник-механик, климатична, 3115
  вентилационна и хладилна техника  
3115-3039 Техник-механик, лозарска техника 3115
3115-3040 Техник-механик, механична технология 3115
  на дървесината  
3115-3041 Техник-механик, дискретни 3115
  производства  
3115-3042 Техник-механик, очистване на въздуха 3115
3115-3043 Техник-механик, очна оптика 3115
3115-3044 Техник-механик, експлоатация на 3115
  автомобилния транспорт  
3115-3045 Техник-механик, термични и 3115
  водноенергетични машини  
3115-3046 Техник-механик, технолог (студена 3115
  обработка)  
3115-3047 Техник-механик, технолог (топла 3115
  обработка)  
3115-3048 Техник-механик, технолог 3115
  (уредостроене)  
3115-3049 Техник-механик, хидро- и 3115
  пневмотехника  
3115-3050 Техник-механик, централизирано 3115
  топлоснабдяване  
3115-3051 Техник-механик, ревизор на вагони 3115
3115-3052 Техник-механик, роботостроене 3115
3115-3053 Техник-механик, монтаж на промишлени 3115
  съоръжения и машини  
3115-3054 Техник, механизация на селското 3115
  стопанство  
3115-3055 Монтьор-механик по специално  
  въоръжение и техника  
3115-3056 Приемчик на специално въоръжение и  
  техника  
3115-3057 Оператор по ремонт на въоръжение,  
  военни техники и имущества  
3115-3058 Оператор по обслужване на бойни  
  припаси и специални пиротехнически  
  средства  
3115-3059 Оператор по ремонт на бойни припаси и  
  специални пиротехнически средства  
3115-3060 Оператор по обслужване на специално  
  въоръжение и техника  


(3116) Единична група 3116 - Технолози - химици


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3116-3001 Технолог, биотехнологичен синтез 3116
3116-3002 Технолог, технология на полимерните 3116
  медицински изделия  
3116-3003 Технолог, технология на порцелановото 3116
  и фаянсовото производство  
3116-3004 Технолог, апретура, багрене и печатане 3116
3116-3005 Технолог, кожарско и кожухарско 3116
  производство  
3116-3006 Технолог, нефт 3116
3116-3007 Технолог, нефтохимичен синтез 3116
3116-3008 Технолог, особено чисти вещества 3116
3116-3009 Технолог, оценител 3116
3116-3010 Технолог, преработване на нефт и газ 3116
3116-3011 Технолог, продукти от природен газ и 3116
  тяхното разпространение  
3116-3012 Технолог, производство на минерални 3116
  торове, киселини, основи и соли  
3116-3013 Технолог, силикатни технологии 3116
3116-3014 Технолог, технология на каучука 3116
3116-3015 Технолог, технология на опазване и 3116
  почистване на водите и въздуха  
3116-3016 Технолог, технология на пластмасите 3116
3116-3017 Технолог, технология на свързващите 3116
  вещества  
3116-3018 Технолог, технология на строителната 3116
  керамика и огнеупорни материали  
3116-3019 Технолог, технология на стъкларското 3116
  производство  
3116-3020 Технолог, технология на 3116
  филмообразуващите полимерни  
  вещества и лепила  
3116-3021 Технолог, фин органичен синтез 3116
3116-3022 Технолог, химик 3116
3116-3023 Технолог, химични влакна 3116
3116-3024 Технолог, химични процеси 3116
3116-3025 Технолог, целулоза, хартия и картон 3116
3116-3026 Технолог, технология на полимерите 3116


(3117) Единична група 3117 - Минни и металургични техници


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3117-3001 Техник, експлоатация на нефтени и 3117
  газови находища  
3117-3002 Техник, механизация на добива и 3116
  обработка на скални материали  
3117-3003 Техник, дълбоко нефтено сондиране 3116
3117-3004 Техник, киселинност на нефтено и 3116
  газово находище  
3117-3005 Техник, металург 3116
3117-3006 Техник, металург /добиване на цветни 3116
  метали/  
3117-3007 Техник, металург /добиване на черни 3116
  метали/  
3117-3008 Техник, металург /заваряване на 3116
  металите/  
3117-3009 Техник, металург /извличане/ 3116
3117-3010 Техник, металург /леярство/ 3116
3117-3011 Техник, металург /металургия на цветни 3116
  метали/  
3117-3012 Техник, металург /металургия на черни 3116
  метали/  
3117-3013 Техник, металург /обработване на 3116
  цветни метали/  
3117-3014 Техник, металург /обработване на черни 3116
  метали/  
3117-3015 Техник, металург /радиоактивни 3116
  минерали/  
3117-3016 Техник, металург /термична обработка 3116
  на металите/  
3117-3017 Техник, металург /физик/ 3116
3117-3018 Техник, металург /обработка на 3116
  металите чрез пластична деформация/  
3117-3019 Техник, металург /технология на 3116
  машиностроенето - топла обработка/  
3117-3020 Техник, минен 3116
3117-3021 Техник, минен /въглища/ 3116
3117-3022 Техник, минен /диаманти и благородни 3116
  метали/  
3117-3023 Техник, минен /нефт и природен газ/ 3116
3117-3024 Техник, минен /руди/ 3116
3117-3025 Техник, минна геология 3116
3117-3026 Техник, минна електромеханика 3116
3117-3027 Техник, проучване и сондажна 3116
  електромеханика  
3117-3028 Техник, проучвателно ядково 3116
  сондиране  
3117-3029 Техник, циментация /нефтено и газово 3116
  находище/  
3117-3030 Технолог, обогатяване полезни 3116
  изкопаеми  
3117-3031 Технолог, добиване полезни изкопаеми 3116


(3118) Единична група 3118 - Чертожници


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3118-3001 Чертожник 3112
3118-3002 Чертожник, архитектура 3112
3118-3003 Чертожник, въздухоплаване 3112
3118-3004 Чертожник, геология 3112
3118-3005 Чертожник, гражданско строителство 3112
3118-3006 Чертожник, електричество 3112
3118-3007 Чертожник, електроника 3112
3118-3008 Чертожник, картография 3112
3118-3009 Чертожник, литография 3112
3118-3010 Чертожник, машини и инструменти 3112
3118-3011 Чертожник, механика 3112
3118-3012 Чертожник, мореплаване 3112
3118-3013 Чертожник, отоплителни и 3112
  вентилационни системи  
3118-3014 Чертожник, промишлено строителство 3112
3118-3015 Чертожник, техника 3112
3118-3016 Чертожник, топография 3112


(3119) Единична група 3119 - Други техници и технолози


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3119-3001 Завеждащ учебна работилница 3119
3119-3002 Конструктор, професионално обучение 3119
3119-3003 Техник, дърворезбарство 3119
3119-3004 Техник, количествени измервания 3119
3119-3005 Техник, мебелно производство 3119
3119-3006 Техник, медицинска техника 3119
3119-3007 Техник, подвижна пощенска страница 3119
3119-3008 Техник, продукция 3119
3119-3009 Техник, производствени резултати 3119
3119-3010 Техник, производствени структури 3119
3119-3011 Техник, производство на музикални 3119
  инструменти  
3119-3012 Техник, реставрация на стари мебели и 3119
  дограма  
3119-3013 Техник, системи /с изключение на 3119
  компютри/  
3119-3014 Техник, складово обзавеждане 3119
3119-3015 Техник, тапицерство и декораторство 3119
3119-3016 Техник, технолог на алкохолни и 3119
  безалкохолни напитки  
3119-3017 Техник, технолог на захарта и 3119
  захарните изделия  
3119-3018 Техник, технолог на месото и месните 3119
  продукти  
3119-3019 Техник, технолог на млякото и млечните 3119
  изделия  
3119-3020 Техник, технолог на растителните масла 3119
  и сапуните  
3119-3021 Техник, технолог на хляба и хлебните 3119
  изделия  
3119-3022 Техник, технолог, зърносъхранение, 3119
  зърнопреработване и фуражи  
3119-3023 Технолог на облекло 3119
3119-3024 Технолог, кожено - галантерийно 3119
  производство  
3119-3025 Технолог, манипулация тютюна 3119
3119-3026 Технолог, моделиране и конструиране 3119
  на облекло  
3119-3027 Технолог, моделиране и конструиране 3119
  на обувни изделия  
3119-3028 Технолог, моделиране, конструиране и 3119
  технология на кожено и кожухарско  
  облекло  
3119-3029 Технолог, обувно производство 3119
3119-3030 Технолог, производство тютюневите 3119
  изделия  
3119-3031 Технолог, професионално обучение 3119
3119-3032 Технолог, тютюневи хармани 3119
3119-3033 Технолог, художествено оформяне на 3119
  текстилни площни изделия  
3119-3034 Техник качествени измервания 3119
3119-3035 Техник, маркшайдер 3119
3119-3036 Полиграфист 3119
3119-3037 Технолог, производство на плодови и 3119
  зеленчукови консерви  
3119-6038 Технолог, производство на 3119
  електротехнически изделия  
3119-3039 Отговорник изпитателна станция 3119
3119-3040 Технолог, електролиза 3119
3119-3041 Специалист, поддръжка 3119
3119-3042 Технолог, екарисаж 3119
3119-3043 Технолог 3119Група 312 - Компютърни и сродни на тях техници


Компютърните и сродните на тях специалисти консултират потребителите на компютри и стандартни софтуерни продукти; контролират и оперират с компютри и периферно оборудване; извършват лимитирани програмни задачи, свързани с инсталирането и поддръжката на компютърен софтуер и хардуер.

Задачите обикновено включват: асистиране на потребителите на компютри и стандартни софтуерни системи при инсталирането и поддръжката; инсталиране на нови компютърни програми за определен хардуер и конфигурация на операционната система; инсталиране на нови периферни устройства; приспособяване на съществуващите програми с цел модернизиране и поддръжка; опериране и контролиране на компютри и периферно оборудване; организиране компютризацията на работните места; наблюдение развитието на компютърните операции; изпълнение на поддържащи операции; активизиране на индустриални роботи, програмирането им за специфични функции и контролиране на техните операции. Те могат да получават насоки от управителите или упълномощени от тях лица. Към задачите им може да бъде включен контрол над други работещи.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(3121) Единична група 3121 - Компютърни асистенти и техници


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3121-3001 Техник, електронна техника 3121
3121-3002 Техник, електронноизчислителна 3121
  техника  
3121-3003 Техник, компютърен 3121
3121-3004 Техник, компютърни системи 3121
3121-3005 Техник, микропроцесорна техника 3121
3121-3006 Уеб дизайнер 3121
3121-3007 Графичен дизайнер, информационни 3121
  технологии  
3121-3008 Програмист 3121


(3122) Единична група 3122 - Оператори на компютърни съоръжения


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3122-3001 Оператор, компютърен (периферни 3122
  съоръжения)  
3122-3002 Системен оператор 3122
3122-3003 Оператор/координатор, мрежа от 3122
  данни/база данни  
3122-3004 Администратор 3122
3122-3005 Технолог-оператор 3122
3122-3006 Настройчик/тестер, софтуер 3122


(3123) Единична група 3123 - Настройчици на промишлени роботи


Код длъжност Наименование Код НКП 96
3123-3001 Настройчик, робот 3123
3123-3002 Техник, робот 3123


Група 313 - Оператори на оптическа и електронна апаратура


Операторите на оптическа и електронна апаратура правят снимки, контролират киномашини, видеокамери и друго оборудване за записване и показване на образи и звук; контролират телекомуникационно и радиоразпръскващо оборудване и системи, както и техническо оборудване използвано за медицинско диагностициране или лечение.

Задачите включват: правене на снимки; контролиране на киномашини, видеокамери и друго оборудване за записване и показване на образи и звук; контролиране на техническото функциониране на радио и телевизионно излъчващо оборудване и телекомуникационни системи; контролиране на техническо оборудване, което се използва за диагностициране или третиране на болести и разстройства.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(3131) Единична група 3131- Оператори на фотографски, кино-, видео- и звукови апаратури


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3131-3001 Звукооператор, смесител на звукове 3131
3131-3002 Звукотехник 3131
3131-3003 Киномеханик 3131
3131-3004 Оператор, анимационен филм 3131
3131-3005 Оператор, пулт за художествено 3131
  осветление  
3131-3006 Оператор, аудиосъоръжения 3131
3131-3007 Оператор, дублиращи съоръжения 3131
3131-3008 Оператор, електронна техника 3131
3131-3009 Оператор, записващи устройства 3131
3131-3010 Оператор, камера 3131
3131-3011 Оператор, камера (кинематография) 3131
3131-3012 Оператор, камера (телевизия) 3131
3131-3013 Оператор, микрофон 3131
3131-3014 Оператор, студийно устройство 3131
3131-3015 Първи асистент на оператора 3131
3131-3016 Режисьор на пулт, аудиовизия 3131
3131-3017 Техник, операторска техника 3131
3131-3018 Техник, снимачна техника 3131
3131-3019 Техник, звукови ефекти 3131
3131-3020 Техник, звук-студио 3131
3131-3021 Техник, звук-тест 3131
3131-3022 Техник, копирна и проявителна техника 3131
  във филмова лаборатория  
3131-3023 Техник, цветни анализатори във 3131
  филмова лаборатория  
3131-3024 Тоноператор 3131
3131-3025 Тонтехник 3131
3131-3027 Фотограф 3133
3131-3027 Фоторепортер 3133
3131-3028 Оператор субтитри 3131
3131-3029 Видеомонтажист 3131


(3132) Единична група 3132 - Оператори на радио- и телекомуникационни съоръжения


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3132-3001 Оператор, морзов код /радист/, 3132
  радиотелеграфист  
3132-3002 Оператор, радиопредавателни 3132
  съоръжения  
3132-3003 Оператор, конструиране и технология на 3132
  съобщителна апаратура  
3132-3004 Оператор, радиосъоръжения /кораби/ 3132
3132-3005 Оператор, радиосъоръжения /летателни 3132
  средства/  
3132-3006 Оператор, радиосъоръжения /наземни/ 3132
3132-3007 Оператор, радиотехника и телевизия 3132
3132-3008 Оператор, стая с контролни съоръжения 3132
3132-3009 Оператор, строителство и експлоатация 3132
  на съобщителни системи  
3132-3010 Оператор, съоръжения за пренос 3132
3132-3011 Оператор, телеграфически съоръжения 3132
3132-3012 Оператор, телекомуникационни 3132
  съоръжения  
3132-3013 Радиоелектроник за Световната морска  
  система за бедствие и безопасност  
3132-3014 Радиооператор за Световната морска  
  система за бедствие и безопасност  
3132-3015 Потребител на криптографско средство  


(3133) Единична група 3133 - Оператори на медицинска апаратура


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3133-3001 Оператор, електроенцефалограф 3139
3133-3002 Оператор, електрокардиограф 3139
3133-3003 Оператор, медицински радиографни 3139
  съоръжения  
3133-3004 Оператор, рентгенова техника 3139
3133-3005 Оператор, скенер 3139
3133-3007 Оператор, ултразвукова техника 3139


(3139) Единична група 3139- Други оператори на оптически и електронни апаратури


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3139-3001 Оператор, център за обаждания 3139
3139-3002 Оператор, център за 3139
  телекомуникационни услуги  
3139-3003 Дактилоскопист  


Група 314 - Корабни и авиационни специалисти


Корабните и авиационни специалисти управляват кораби и самолети и изпълняват технически функции за гарантиране на безопасно и ефективно движение и операции.

Задачите им обикновено включват: контролиране операциите на механичното, електронното и електрическото оборудване на борда на самолети и кораби, управляване на самолети и кораби или насочване движението на самолети и кораби.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(3141) Единична група 3141- Корабни инженери, механици и техници


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3141-3001 Втори механик, кораб 3142
3141-3002 Главен механик, кораб 3142
3141-3003 Девиатор 3143
3141-3004 Електромеханик, кораб 3142
3141-3005 Корабен електроник 3142
3141-3006 Корабен електротехник 3142
3141-3007 Механик, плаващо техническо средство 3142
3141-3008 Трети механик, кораб 3142
3141-3009 Четвърти механик, кораб 3142
3141-6010 Диспечер, корабоплаване 3141
3143-6011 Инспектор картно бюро, корабоплаване 3143
3141-6012 Технолог, търговска експлоатация на 3141
  корабите  
3141-6013 Вахтен механик  


(3142) Единична група 3142- Корабни палубни офицери и пилоти


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3142-4001 Втори помощник - капитан 3141
3142-4002 Капитан, кораб 3141
3142-4003 Капитан, кораб /вътрешни водни 3141
  пътища/  
3142-4004 Капитан, плаващо техническо средство 3141
3142-4005 Капитан, пристанище 3141
3142-4006 Капитан, яхта 3142
3142-4007 Лоцман 3142
3142-4008 Пилот 3142
3142-4009 Помощник-капитан 3142
3142-4010 Сдатъчен капитан 3142
3142-4011 Старши помощник-капитан 3142
3142-4012 Старшина, кораб 3142
3142-4013 Старшина, шлеп / катер 3142
3142-4014 Трети помощник-капитан 3142
3142-4015 Щурман 3142
3142-4016 Вахтен помощник-капитан  
3142-4017 Капитан на влекач  
3142-4018 Офицер по сигурността  
3142-4019 Шкипер  
3142-4020 Корабоводител  
3142-4021 Водач на несамоходен кораб  
3142-4022 Водач на малък кораб в местно плаване  
3142-4023 Водач на малък кораб за спорт и  
  развлечение по вътрешни водни  
  пътища  
3142-4024 Командир на моторен катер  


(3143) Единична група 3143 - Самолетни пилоти и сродни на тях специалисти


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3144-7001 Авиодиспечер 3145
3144-3002 Авиодиспечер, въздушно обслужване 3145
3144-5003 Координатор, въздушно обслужване 3145
3144-5004 Ръководител полети 3145
3144-5005 Ръководител полети/смяна, инструктор 3145
3144-5006 Ръководител полети, отговорник по 3145
  безопасност  
3144-6007 Организатор на полетите 3144


(3144) Единична група 3144 - Контрольори по въздушния транспорт /диспечери/


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3144-7001 Авиодиспечер 3145
3144-3002 Авиодиспечер, въздушно обслужване 3145
3144-5003 Координатор, въздушно обслужване 3145
3144-5004 Ръководител полети 3145
3144-5005 Ръководител полети/смяна, инструктор 3145
3144-5006 Ръководител полети, отговорник по 3145
  безопасност  
3144-6007 Организатор на полетите 3144


(3145) Единична група 3145 - Техници по сигурността на въздушния транспорт и осигуряване на въздушното обслужване


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3145-3001 Авиомеханик 3146
3145-3002 Авиомоторист 3146
3145-3003 Авиотехник 3146
3145-3004 Техник, сигурност на въздушния 3146
  транспорт  


Група 315- Инспектори по безопасност и качество


Инспекторите по безопасността и качеството наблюдават, от името на правителствени или други институции, прилагането на правила и регулации свързани с: превенцията на пожари и други рискове; безопасността на труда, защитата на здравето и околната среда; безопасността на производствените процеси, стоките и услугите; стандартите за качество.

Задачите им обикновено включват: проучване и удостоверяване, че сградите и другите структури съответстват на одобрените строителни планове, закони и противопожарни регулации; консултиране и инспектиране на противопожарните системи; проучване на местата на пожарите за определяне на причините; инспектиране на индустриални и други предприятия за безопасност на труда; проверка на качеството на стоките; инспектиране спазването на правилата и регулациите за защита на околната среда; контрол по спазване на стандартите за качество. Към задълженията може да бъде включен контрол над други работещи.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(3151) Единична група 3151- Инспектори по противопожарна охрана


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3151-3001 Инспектор, противопожарна охрана 3151
3151-3002 Инспектор, противопожарна охрана на 3151
  сграда  
3151-3003 Инспектор, разследване на пожари 3151


(3152) Единична група 3152 - Инспектори по безопасността на труда и качеството


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3152-3001 Изпитател, дрехи 3154
3152-3002 Изпитател, тъкани 3154
3152-3003 Инспектор (асистент), качество 3154
3152-3004 Инспектор, качеството на 3154
  производствените процеси  
3152-3005 Инспектор, екология 3154
3152-3006 Инспектор, електробезопасност 3154
3152-3007 Инспектор, здраве и безопасност при 3154
  работа  
3152-3008 Инспектор, технически стандарти 3154
3152-3009 Инспектор, трудова медицина 3154
3152-3010 Анализатор, мониторинг 3152
3152-3011 Анализатор/Контрольор, качество 3152
3152-3012 Инспектор, технически надзор 3152
3152-3013 Инспектор, трудови злополуки 3152


(3159) Единична група 3159 - Други инспектори по безопасността и качеството и сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3159-3001 Вагонен инструктор 3154
3159-3002 Инспектор, безопасност на 3154
  автомобилния транспорт  
3159-3003 Инспектор, контрол на общоопасни 3154
  средства  
3159-3004 Инструктор, превозни бригади 3154
3159-3005 Контрольор, железния път и 3154
  съоръженията  
3159-3006 Началник, влак 3154
3159-3007 Ревизор, безопасността на движението 3154
3159-3008 Ръководител движение 3154
3159-4009 Консултант, превоз на опасни товари 3159
3159-5010 Ревизор вагони 3159
3159-6011 Метролог 3159
3159-3012 Техник/дефектоскопист/ по контрол без 3159
  разрушаване  
3159-3013 Техник(оператор) вибродиагностика 3159
3159-5014 Главен ревизор, безопасност на 3159
  движението в метрополитен  
3159-5015 Ръководител движение наземна 3159
  метростанция в метрополитен  
3159-5016 Ръководител движение подземна 3159
  метростанция в метрополитен  
3159-3017 Инспектор ведомствен технически 3159
  надзор  
3159-3018 Технолог в железопътен транспорт 3159
3159-3019 Участъков инспектор в железопътен 3159
  транспорт  
3159-3020 Инспектор по управление на 3159
  движението в железопътен транспорт  


Подклас 32 -Природонаучни техници и свързани със здравното обслужване специалисти


Природонаучните техници и свързаните със здравното обслужване специалисти изпълняват технически задачи, свързани с изучаването на практическото прилагане на концепции, теории, принципи и практически методи в областта на природните науки, включително селското стопанство, лесовъдството, хигиената, медицината, ветеринарната медицина, фармацията и свързаните с тях научни области; осигуряване на грижи за болни; акушерство и лечение със средствата на традиционната медицина или други нетрадиционни средства.

Задачите, изпълнявани от работещите в този подклас, включват: извършване на научноизследователска и техническа работа, отнасяща се до природните науки, включително селското стопанство, лесовъдството, хигиената, медицината, ветеринарната медицина, фармацията и свързаните с тях научни области, осигуряване на здравни грижи и помощ чрез средствата на традиционната медицина и други нетрадиционни методи и средства. Лицата от този подклас могат да получават разпореждания и да бъдат ръководени от природонаучни и здравни специалисти.


Професиите в този подклас са класифицирани в следните групи:


Група 321- Природонаучни техници и сродни на тях специалисти


Природонаучните техници и сродните на тях специалисти изпълняват технически задачи, свързани с проучване и практическо приложение на концепции, принципи и оперативни методи в областта на биологията, ботаниката, зоологията, бактериологията и биохимията, както и агрономия и лесовъдство.

Задачите им обикновено включват: предприемане и извършване на техническа работа, свързана или с проучване в сферата на науките или с прилагане на техните концепции, принципи и оперативни методи, особено в сфери като медицина, земеделие или фармацевтично производство.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(3211) Единична група 3211 - Природонаучни техници


Код длъжност Наименование Код НКП 96
3211-3001 Техник, анатомия 3211
3211-3002 Техник, бактериология 3211
3211-3003 Техник, биология 3211
3211-3004 Техник, биофизика 3211
3211-3005 Техник, биохимия 3211
3211-3006 Техник, ботаника 3211
3211-3007 Техник, генетика 3211
3211-3008 Техник, екология 3211
3211-3009 Техник, зоология 3211
3211-3010 Техник, клетки 3211
3211-3011 Техник, кръвни банки 3211
3211-3012 Техник, медицински 3211
3211-3013 Техник, патология 3211
3211-3014 Техник, препаратор 3211
3211-3015 Техник, тъкан 3211
3211-3016 Техник, фармакология 3211
3211-3017 Техник, физиология 3211
3211-3018 Техник, хематология 3211
3211-3019 Техник, хистология 3211


(3212) Единична група 3212 - Агротехници и горски техници


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3212-3001 Техник, агрономия 3212
3212-3002 Техник, агрохимия и растителна защита 3212
3212-3003 Техник, горско стопанство 3212
3212-3004 Техник, градинарство 3212
3212-3005 Техник, лесничейство 3212
3212-3006 Техник, изследване на посевите 3212
3212-3007 Техник, напояване 3212
3212-3008 Техник, овощарство 3212
3212-3009 Техник, почвознание 3212
3212-3010 Техник, технически култури 3212
3212-3011 Техник, аграрни култури 3212
3212-3012 Техник, земеделие 3212


(3213) Единична група 3213 - Съветници в селското и горското стопанство


Код длъжност Наименование Код НКП 96
3213-3001 Земеделски демонстратор 3213
3213-3002 Съветник, земеделие 3213
3213-3003 Съветник, лесовъдство 3213


Група 322- Приложни и асоциирани медицински специалисти


Приложните и асоциирани медицински специалисти изпълняват технически задачи, свързани с проучване и практическо прилагане на концепции, принципи и оперативни методи в сферата на медицината, ветеринарната медицина, стоматологията, фармацията, хигиената, промоция на здравето и сродни дисциплини.

Задачите обикновено включват: изпълнение на определен брой консултации и диагностициране, включително превантивна и лечебна медицина, стоматология или ветеринарна работа; консултация по действия за подобряване на хигиенни и санитарни условия; разработване и прилагане на хранителни методи и диети; преглед на очите и предписване на очила или контактни лещи; консултиране по превенцията и третирането на проблеми с костната и мускулната система; асистиране при раздаването и приготвянето на медикаменти и други фармацевтични продукти; прилагане на хомеопатично лечение или третиране на говора или други проблеми. Те могат да работят под ръководството на здравни специалисти (освен медсестри). В задълженията им може да бъде включен и контрол над други работещи.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(3221) Единична група 3221 - Медицински асистенти


Код длъжност Наименование Код НКП 96
3221-3001 Фелдшер 3221


(3222) Единична група 3222 - Здравни инспектори


Код длъжност Наименование Код НКП 96
3222-3001 Здравен инспектор 3222
3222-3002 Здравен медиатор  


(3223) Единична група 3223 - Диетолози и специалисти по хранене


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3223-3001 Диетолог 3223
3223-3002 Диетолог, терапевт 3223
3223-3003 Инструктор, диетично хранене 3223
3223-3004 Консултант, диетично хранене 3223
3223-3005 Консултант, хранене 3223


(3224) Единична група 3224 - Оптикометристи и оптициКод длъжност Наименование Код НКП 96
3224-3001 Техник, оптик 3254
3224-4002 Оптик, оптометрист 3254


(3225) Единична група 3225 - Асистенти на стоматолог


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3225-5001 Зъботехник 3226
3225-5002 Помощник - лекар по дентална 2229
  медицина  
3225-5003 Асистент на лекар по дентална 3225
  медицина  


(3226) Единична група 3226 - Физиотерапевти и сродни на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3226-5001 Ерготерапевт  
3226-5002 Електротерапевт 3251
3226-5003 Масажист 3252
3226-5004 Механик, изкуствени крайници 3253
3226-5005 Ортопедичен техник 3253
3226-5006 Рехабилитатор 3251
3226-5007 Терапевт, рехабилитатор 3251
3226-5008 Терапевт, физик 3251
3226-5009 Физиотерапевт 3251
3226-6010 Старши рехабилитатор 3226


(3227) Единична група 3227 - Ветеринарни асистенти


Код длъжност Наименование Код НКП 96
3227-5001 Ветеринарен ваксинатор 3227
3227-5002 Ветеринарен осеменител 3227
3227-5003 Ветеринарен фелдшер 3227


(3228) Единична група 3228 - Фармацевтични асистенти


Код длъжност Наименование Код НКП 96
3228-5001 Помощник фармацевт 3228


(3229) Единична група 3229 - Други медицински специалисти, некласифицирани другаде (без медицински сестри)


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3229-6001 Главен инспектор, финансов 3259
  контрольор  
3229-6002 Главен инспектор, лекар контрольор 3259
3229-6003 Главен инспектор, лекар по дентална 3259
  медицина контрольор  
3229-6004 Логопед 3259
3229-6005 Терапевт, ориентиране на слепи 3259
3229-6006 Терапевт, професионално съветване 3259
3229-7007 Хомеопат 3259


Група 323 - Медицински сестри и акушерки


Медицинските сестри и акушерките прилагат медицински концепции и принципи, свързани с раждането на бебета; медицинските грижи за болните, травмираните или увредените майки и техните новородени.

Задачите им обикновено включват: оказване съдействие на лекарите или медицинските сестри и акушерките в практическото прилагане на превантивни или лечебни мерки и работа със спешните случаи в тяхно отсъствие; предоставяне на медицински/сестрински услуги, грижи и консултация за болните, травмираните, увредените и други нуждаещи се от подобни грижи; израждане или съдействие при израждането на бебетата; инструктиране на майките относно грижите за бебетата. Към задачите може да се включи контрол над други работещи.

Професиите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(3231) Единична група 3231 - Медицински сестри и приравнени на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3231-6001 Главна медицинска сестра 3231
3231-5002 Медицинска сестра 3231
3231-5003 Медицинска сестра, домашни грижи 3231
3231-5004 Медицинска сестра, клинична 3231
3231-5005 Медицински лаборант 3231
3231-5006 Медицински секретар  
3231-5007 Рентгенов лаборант 3231
3231-6008 Старша медицинска сестра 3231
3231-6009 Старши медицински лаборант 3231
3231-6010 Старши рентгенов лаборант 3231


(3232) Единична група 3232 - Акушерки и приравнени на тях


Код длъжност Наименование Код НКП 96
3232-5001 Акушерка 3232
3232-6002 Главна акушерка 3232
3232-6003 Старша акушерка 3232


Група 324 - Практикуващи народни лечители и лечители с алтернативни методи на лечение


Практикуващи народни лечители и лечители с алтернативни методи на лечение консултират за запазване или подобряване на здравето и третират човешките физически или умствени заболявания чрез техники, за които се смята, че лекуват подпомагайки или стимулирайки природата или пък чрез силата на вярата и духа.

Задачите, които изпълняват, обикновено включват: консултиране на клиентите относно правилното поведение и диета за запазване или възвръщане на умственото и физическо здраве и сила; третиране на пациенти чрез прилагане на техники, които лекуват, подпомагайки или стимулирайки природата; опитват да лекуват заболяване чрез ментално въздействие или силата на вярата. Към задачите може да бъде включен и контрол над други работещи.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(3241) Единична група 3241 - Практикуващи народни лечители


Код длъжност Наименование Код НКП 96
3241-3001 Лечител 3259
3241-3002 Лечител чрез билки 3259
3241-3003 Природолечител 3259


(3242) Единична група 3242 - Лечители с алтернативни методи на лечение


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3242-6001 Биоенерго терапевт 3259
3242-6002 Лечител, неконвенционални методи на 3259
  лечение  


Подклас 33 - Учителски кадри в системата на народната просвета, приравнени на преподаватели


Средните преподавателски кадри обучават лица, обхванати в системата за предучилищно и начално образование, организират възпитателната и образователната дейност особено за децата в предучилищна възраст, както и обучението на деца и възрастни с физически и умствени увреждания или с езикови затруднения.

Задачите, изпълнявани от работещите в този подклас, обикновено включва: подготовка на програми и инструкции за обучение на лица в предучилищно и начално образование; планиране и организиране на дейностите по улесняване на езиковото и физическото развитие на децата и на тяхните умения; приспособяване на учебни планове и програми към нуждите на лица с физически и умствени увреждания или с езикови недостатъци; обучаване на лица чрез използуване на специални методи и техники - брайлова азбука, разчитане по движението на устните или чрез жестове и други; занимание с други обучаващи дейности. В някои случаи изпълняваните задачи включват и контрол по отношение на други работещи.
Професиите и длъжностите в този подклас са класифицирани в следните групи:


Група 331 - Учители в средни училища


Учителите в средните училища планират учебния процес и провеждат обучението в предметната област, която преподават. Те изграждат общи знания, умения, отношения и ценности във всяка ученическа възраст и чрез всеки учебен предмет; осъществяват диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес.

Задачите, които изпълняват, обикновено включват: планиране на образователната дейност; подбор и планиране на подходящите методи, средства, материали и образователен инструментариум за реализация на дадената образователна дейност; определяне целите на урока, структуриране и провеждане на учебния процес; съдействие за развитие и изява на личностния потенциал на ученика; контрол и оценка на прогреса, знанията и уменията на учениците; водене на установената училищна документация; опазване живота и здравето на учениците; осъществяване на връзки и взаимодействия с техните родители.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(3311) Единична група 3311 - Учители в средни общообразователни училища (гимназиален етап), профилирани гимназии и гимназии


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3311-5001 Учител, общообразователен учебен 3311
  предмет  
3311-5002 Учител, ресурсен 3311
3311-5003 Младши учител, общообразователен  
  учебен предмет  
3311-5004 Старши учител, общообразователен  
  учебен предмет  
3311-5005 Младши учител, спортна подготовка  
3311-5006 Учител, спортна подготовка  
3311-5007 Старши учител, спортна подготовка  
3311-5008 Младши учител, ресурсен  
3311-5009 Старши учител, ресурсен  


(3312) Единична група 3312 - Учители в професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи и центрове за професионално обучение


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3312-5001 Учител, общообразователен учебен 3312
  предмет  
3312-5002 Учител, практическо обучение 3312
3312-5003 Учител, ресурсен 3312
3312-5004 Учител, теоретично обучение 3312
3312-5005 Преподавател, център за 3312
  професионално обучение  
3312-5006 Младши учител, общообразователен  
  учебен предмет  
3312-5007 Старши учител, общообразователен  
  учебен предмет  
3312-5008 Младши учител, практическо обучение  
3312-5009 Старши учител, практическо обучение  
3312-5010 Младши учител, ресурсен  
3312-5011 Старши учител, ресурсен  
3312-5012 Младши учител, теоретично обучение  
3312-5013 Старши учител, теоретично обучение  


Група 332 - Учители в детски градини, в начални и основни училища


Учителите в детските градини планират и провеждат възпитателно-образователна дейност; учителите в началните училища планират образователната дейност и провеждат обучението в класа, в който преподават; учителите в основните училища планират учебния процес и провеждат обучението в предметната област, която преподават. Те изграждат знания, умения, отношения и ценности във всяка възраст, чрез всяка възпитателно-образователна дейност, чрез всеки учебен предмет; осъществяват диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на децата и учениците и на възпитателно-образователния или учебния процес.

Задачите, които изпълняват, обикновено включват: планиране на възпитателно-образователната или образователната дейност; подбор и планиране на подходящите методи, средства, материали и образователен инструментариум за реализация на дадената дейност; определяне конкретните възпитателно-образователни цели в детските градини; определяне целите на урока, структуриране и провеждане на учебния процес в началните и основните училища; съдействие за развитие и изява на личностния потенциал на детето и ученика; в детските градини - установяване на равнището на развитието на детето, установяване на готовността на детето за училище, а в началните и основните училища - контрол и оценка на прогреса, знанията и уменията на учениците; водене на установената документация; опазване живота и здравето на децата и учениците; осъществяване на връзки и взаимодействия с техните родители.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(3321) Единична група 3321 - Учители в детски градини


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3321-5001 Учител, детска група 3321
3321-5002 Учител, музика 3321
3321-5003 Учител, ресурсен 3321
3321-5004 Младши учител, детска група  
3321-5005 Старши учител, детска група  
3321-5006 Младши учител, музика  
3321-5007 Старши учител, музика  
3321-5008 Младши учител, ресурсен  
3321-5009 Старши учител, ресурсен  
3321-5010 Младши учител, логопед  
3321-5011 Учител, логопед  
3321-5012 Старши учител, логопед  


(3322) Учители в начални училища / начален етап на основни училища и средни общообразователни училища


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3322-5001 Учител, I - IV клас 3322
3322-5002 Учител, ресурсен 3322
3322-5003 Учител, чужд език I - IV клас 3322
3322-5004 Младши учител, І-ІV клас  
3322-5005 Старши учител, І-ІV клас  
3322-5006 Младши учител, ресурсен  
3322-5007 Старши учител, ресурсен  
3322-5008 Младши учител, чужд език І-ІV клас  
3322-5009 Старши учител, чужд език І-ІV клас  
3322-5010 Младши учител, логопед  
3322-5011 Учител, логопед  
3322-5012 Старши учител, логопед  


(3323) Единична група 3323 - Учители в основни училища, прогимназии или средни общообразователни училища (прогимназиален етап)


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3323-5001 Учител, общообразователен учебен  
  предмет  
3323-5002 Учител, ресурсен  
3323-5003 Младши учител, общообразователен  
  учебен предмет  
3323-5004 Старши учител, общообразователен  
  учебен предмет  
3323-5005 Младши учител, ресурсен  
3323-5006 Старши учител, ресурсен  


Група 333 - Учители в специални детски градини и училища


Учителите в специалните детски градини планират и провеждат възпитателно-образователна дейност с деца със сензорни увреждания, с умствена изостаналост, с комуникативни нарушения, с хронични заболявания, с физически увреждания. Учителите в специалните училища планират образователната дейност и провеждат обучението в класа, в който преподават за началния етап на средното образование и в предметната област, която преподават, в прогимназиалния и гимназиалния етап за ученици със сензорни увреждания (с увреден слух, с нарушено зрение), с умствена изостаналост, с комуникативни нарушения, с хронични заболявания, с физически увреждания, с девиантно поведение. Учителите изграждат знания, умения, отношения и ценности във всяка възраст, чрез всяка възпитателно-образователна дейност, чрез всеки учебен предмет; осъществяват диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на децата и учениците и на възпитателно-образователния или учебния процес.

Задачите, които изпълняват, обикновено включват: планиране на възпитателно-образователната или образователната дейност; подбор и планиране на подходящите методи, средства, материали и образователен инструментариум за реализация на дадената дейност; определяне на конкретните възпитателно-образователни цели в детските градини; определяне целите на урока, структуриране и провеждане на учебния процес в училищата; съдействие за развитие и изява на личностния потенциал на детето и ученика; в детските градини - установяване на равнището на развитието на детето, установяване на готовността на детето за училище, а в училищата - контрол и оценка на прогреса, знанията и уменията на учениците; водене на установената документация; опазване живота и здравето на децата и учениците; осъществяване на връзки и взаимодействия с техните родители. В специалните детски градини и училища се осъществяват консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна, лечебно-възстановителна, рехабилитационна и профилактична дейности, насочени към коригиране и компенсиране на съответните увреждания и нарушения и стимулиране на развитието на децата и учениците.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следната единична група:


(3330) Единична група 3330 - Учители в специални детски градини и училища


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3330-5001 Учител, логопед 3331
3330-5002 Учител, олифреногопедагог 3331
3330-5003 Учител, сурдопедагог на деца с 3331
  увреден слух  
3330-5004 Учител, тифлопедагог на деца със 3331
  зрителни затруднения  
3330-5005 Младши учител, логопед  
3330-5006 Старши учител, логопед  
3330-5007 Младши учител, олифреногопедагог  
3330-5008 Старши учител, олифреногопедагог  
3330-5009 Младши учител, сурдопедагог на деца  
  с увреден слух  
3330-5010 Старши учител, сурдопедагог на деца с  
  увреден слух  
3330-5011 Младши учител, тифлопедагог на деца  
  със зрителни затруднения  
3330-5012 Старши учител, тифлопедагог на деца  
  със зрителни затруднения  


Група 334 - Други приравнени на преподаватели


(3340) Единична група 3340 - Други приравнени на преподаватели


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3340-5001 Инструктор, безмоторно летене  
3340-5002 Инструктор, парашутизъм  
3340-5003 Инструктор, управление на платноход  
3340-5004 Инструктор, обучение на водачи на МПС  
3340-4005 Ръководител, извънкласни дейности 3341
  /изобразително изкуство/  
3340-4006 Ръководител, извънкласни дейности 3341
  /кино- и фотоизкуство/  
3340-4007 Ръководител, извънкласни дейности 3341
  /колективен спорт/  
3340-5008 Ръководител, извънкласни дейности 3341
  /лечебна физкултура/  
3340-5009 Ръководител, извънкласни дейности 3341
  /литературно творчество/  
3340-5010 Ръководител, извънкласни дейности 3341
  /музикално изкуство/  
3340-5011 Ръководител, извънкласни дейности 3341
  /приложно-технически учебни предмети/  
3340-5012 Ръководител, извънкласни дейности 3341
  /природо-математически учебни  
  предмети/  
3340-5013 Ръководител, извънкласни дейности 3341
  /селскостопански учебни предмети/  
3340-5014 Ръководител, извънкласни дейности 3341
  /танцово изкуство/  
3340-5015 Ръководител, извънкласни дейности 3341
  /театрално изкуство/  
3340-5016 Ръководител, извънкласни дейности 3341
  /туризъм/  
3340-5017 Ръководител, извънкласни дейности 3341
  /хуманитарни и обществени учебни  
  предмети/  
3340-3018 Помощник възпитател 3341
3340-3019 Помощник на учителя 3341
3340-2020 Майстор, учебно производство 3341
3340-5021 Преподавател 3340
3340-5022 Младши възпитател  
3340-5023 Възпитател  
3340-5024 Старши възпитател  


Подклас 34 - Други приравнени на специалисти


Специалистите от този подклас изпълняват технически задачи, свързани с практическото приложение на знанията в областта на финансите, продажбите, управлението на бизнеса и на счетоводните, правните, статистическите и други видове услуги; изпълняват задачи в сферата на държавното управление, свързани с митнически контрол, оказване на административни услуги, данъчна дейност, социално подпомагане, регистриране на работни места, лицензии и други; осъществява функции по защита на националната сигурност, борба с престъпността и опазване живота на гражданите, на личното и общественото имущество; изпълнява задачи в областта на социалните грижи, културата и изкуството, спорта и религията.

Задачите, изпълнявани от работещите в този подклас, обикновено включват: изпълнение на специални функции, свързани със защита на националната сигурност, сигурността на гражданите и опазване на личното и общественото имущество; организиране на пътувания; организиране на продажби на едро; изпълнение на задачи по оценяване и остойностяване на стоки и провеждане на търгове; осигуряване на бизнес-услуги; извършване на административни, счетоводни, правни, статистически и други услуги в предприятия и други организации; изпълнение на държавни задачи в различни сфери на дейност, като граничен и митнически контрол, пътувания, данъци и такси, лицензии, работни места, полиция; изпълняване на социални дейности, проектиране и създаване на вътрешна декорация; изпълнителска дейност в областта на изкуството, развлеченията и спорта; изпълнение на религиозни ритуали и обреди. Лицата от този подклас обикновено получават разпореждания и могат да бъдат ръководени от висши държавни служители, управители или аналитични специалисти. В някои случаи изпълняваните от тях задачи включват и контрол по отношение на други работещи.


Професиите и длъжностите в този подклас са класифицирани в следните групи:


Група 341- Специалисти по финанси и продажби и приравнени на специалисти


Специалистите по финанси и продажби купуват и продават ценни книжа, различни видове застраховки, недвижими имоти, пътнически и други услуги, работят с обмен на чужда валута, работят като представители на търговци на едро или купувачи от името на организации, или оценяват стойността на стоки, недвижими имоти и други имущества и ги продават на търг.

Задачите им обикновено включват: анализиране на пазарни тенденции на акции, чужда валута, стоки и недвижими имоти и купуване и продаване от името на клиенти или от свое собствено име; консултиране и продаване на застраховки; осигуряване правилното регистриране на трансферите на ценни книжа и собствеността на недвижими имоти; консултиране и организиране на пътувания с цел търговия; продажба на стоки на едро от името на производителя или вносителя, включително и техническите инсталации и оборудване; закупуване на стоки или услуги от името на организациите; оценяване стойността на стоките, недвижимите имоти или друго имущество; продажба на търг.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(3411) Единична група 3411 - Дилъри и брокери по ценни книжа и доходи


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3411-3001 Брокер 3411
3411-3002 Брокер, акции 3411
3411-3003 Брокер, обмен на чужда валута 3411
3411-3004 Брокер, стоки 3411
3411-3005 Брокер, ценни книжа 3411
3411-3006 Дилър 3411
3411-3007 Дилър, банка 3411
3411-3008 Дилър, борса 3411
3411-3009 Продавач, облигации 3411
3411-3010 Продавач, ценни книжа 3411
3411-3011 Инвестиционен консултант 3411
3411-6012 Старши банков служител, касов център 3411
3411-6013 Старши банков служител, финансов 3411
  контрол  
3411-6014 Банков служител, касов център 3411
3411-6015 Банков служител, обслужване на 3411
  клиенти  


(3412) Единична група 3412 - Застрахователни и осигурителни агенти


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3412-3001 Агент осигуряване 3412
3412-3002 Застрахователен агент 3412
3412-3003 Застрахователен брокер 3412
3412-3004 Регионален застрахователен 3412
  представител  
3412-3005 Регионален застрахователен 3412
  координатор  
3412-3006 Специалист застрахователна дейност 3412
3412-3007 Организатор аварии и застраховки 3412


(3413) Единична група 3413 - Агенти по имоти


Код длъжност Наименование Код НКП 96
3413-3001 Агент, недвижими имоти 3413
3413-3002 Брокер, недвижими имоти 3413


(3414) Единична група 3414- Консултанти и организатори в пътнически транспорт


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3414-3001 Консултант, пътнически транспорт 3414
3414-3002 Организатор, пътнически транспорт 3414
3414-5003 Специалист, туризъм 3414(3415) Единична група 3415 - Технически и търговски представители


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3415-3001 Консултант /промотьор/, продажби 3415
3415-3002 Търговски агент 3415
3415-3003 Търговски помощник 3415
3415-3004 Търговски представител 3415
3415-3005 Търговски пътник 3415
3415-3006 Дистрибутор 3415
3415-3007 Специалист продажби 3415
3415-3008 Рекламен агент  


(3416) Единична група 3416 - Търговски представители по закупуване на стоки


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3416-3001 Агент - купувач  
3416-3002 Агент, снабдяване  
3416-3003 Изкупчик (търговия на дребно)  
3416-3004 Изкупчик (търговия на едро)  
3416-3005 Специалист, доставки 3416
3416-6006 Организатор корабно снабдяване 3416


(3417) Единичена група 3417 - Оценители, ценовици и аукционери


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3417-3001 Аукционер, провеждане на търгове  
3417-3002 Инспектор, иск  
3417-3003 Инспектор, осигурителен иск  
3417-3004 Оценител  
3417-3005 Оценител, иск  
3417-3006 Оценител, осигуровка  
3417-3007 Оценител, щета  
3417-3008 Ценовик  


Група 342 - Посредници в бизнес-услугите и търговията


Посредниците в бизнес-услугите и търговията установяват контакти между купувачи и продавачи; купуват и продават стоки; извършват процедури по освобождаване на стоки от митница; удостоверяват, че застраховката и документите за екпорт и импорт са редовни; изпращат търсещи работа лица на обявени работни места за устройване на работа; набират работници за свободни работни места срещу комисионно заплащане от работодателя; набират и договарят работници за определени проекти; продават различни други бизнес услуги.

Задачите им обикновено включват: купуване и продаване на стоки; извършване на процедури по освобождаване на стоки от митница; удостоверяване и гарантиране редовността на застраховката и документите за екпорт и импорт; изпращане на търсещи работа лица на обявени работни места за устройване на работа или консултиране за професионално обучение; набиране и подбор на работници; установяване на бизнес контакти; продаване на бизнес-услуги като място за реклама в медиите, транспортни услуги, финансова и друга бизнес-информация; уреждане на договори за изпълнението на артисти, както и за публикуването на книги, производството на пиеси, записването и продажбата на музика. Те могат да получават насоки от ръководители или специалисти. Контрол над други работещи може да бъде включен в техните задачи.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(3421) Единична група 3421 - Търговски посредници


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3421-3001 Комисионер, кораби /пратки 3421
3421-3002 Комисионер, пътувания 3421
3421-3003 Комисионер, стоки 3421
3421-2004 Търговски посредник 3421


(3422) Единична група 3422 - Агенти по експедицията на товари


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3422-3001 Агент, експедицията на товари 3422
3422-3002 Агент, чистотата на товарите 3422
3422-3003 Корабен агент 3422
3422-3004 Спедитор 3422
3422-3005 Организатор карго внос/износ 3422
3422-3006 Организатор склад под митнически 3422
  контрол  
3422-3007 Митнически брокер 3422
3422-3008 Отговорник митнически брокери 3422
3422-3009 Отговорник митническа обработка 3422
3422-6010 Организатор каргорекламации 3422
3422-3011 Корабен брокер  


(3423) Единична група 3423 - Трудови посредници


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3423-3001 Посредник, информиране и наемане на 3423
  работа  
3423-3002 Професионален консултант 3423
3423-3003 Трудов посредник 3423


(3429) Единична група 3429 - Посредници в бизнес-услугите и търговията, некласифицирани другаде


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3429-3001 Агент, литературен 3429
3429-3002 Агент, музикални представления 3429
3429-3003 Агент, спорт 3429
3429-3004 Агент, театрален 3429
3429-3005 Представител, бизнес услуги 3429
3429-3006 Продавач, бизнес услуги 3429
3429-3007 Отговорник телефонни продажби 3429
3429-3008 Отговорник куриери 3429
3429-3009 Отговорник диспечери, куриерски 3429
  услуги  
3429-3010 Организатор, куриерска дейност 3429
3429-3011 Организатор, реклама 3429
3429-3012 Организатор, маркетинг 3429
3429-3013 Организатор, работа с клиенти 3429


Група 343 - Административни служители, приравнени на специалисти


Приложните административни специалисти поддържат комуникацията, документацията и вътрешните управленски координационни дейности на една организационна единица и организират потока от информация сред различните организационни единици.


Задачите им обикновено включват: поддържане на комуникацията, документацията и вътрешните управленски координационни дейности на една организационна единица за да подпомагат ръководителя и другия персонал; изготвяне на доклади и протоколи за извършените процедури; изучаване и обобщаване на правни документи; поддръжка на пълни данни за финансови транзакции; събиране, обработка и представяне на математически, статистически и актюерски данни. Те могат да получават насоки от Ръководители или специалисти. Контрол над други работещи може да бъде включен в техните задачи.

Професиите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(3431) Единична група 3431 - Административни секретари и приравнени на тях


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3431-3001 Административен секретар 3431
3431-3002 Координатор 3431
3431-3003 Асистент, кореспонденция 3431


(3432) Единична група 3432 - Служители в юридически и финансово-кредитни учреждения, приравнени на специалисти


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3432-3001 Помощник, застрахователното дело 3432
3432-3002 Помощник, брокер 3432


(3433) Единична група 3433 - Оперативни счетоводители


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3433-4001 Счетоводител, оперативен 3433


(3439) Единична група 3439 - Приложни административни специалисти, некласифицирани другаде


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3439-6001 Дипломатически куриер 3439
3439-6002 Изпълнителен секретар, консулска 3439
  служба  
3439-6003 Стажант - аташе, дипломатическо 3439
  представителство  
3439-6004 Стажант, министерство и друго 3439
  специализирано бюджетно звено  
3439-6005 Трети секретар, дипломатическо 3439
  представителство  
3439-2006 Специалист, маркетинг и реклама 3439
3439-3007 Технолог, приемане на поръчки 3439
3439-3008 Специалист, организиране,нормиране и 3439
  отчитане на труда  
3439-2009 Организатор, продажби и реклама 3439
3439-6010 Организатор, стопански дейности 3439
3439-6011 Организатор, ремонт и поддръжка 3439
3439-3012 Организатор, отдел вътрешен контрол 3439
3439-3013 Организатор, сделки с ценни книжа 3439
3439-5014 Сътрудник на интелектуалец/ръководно 3439
  лице с увреждания  
3439-6015 Организатор обучение 3439
3439-3016 Инспектор подготовка на кадри 3439
3439-3017 Организатор по труда 3439
3439-3018 Специалист, авторски права 3439
3439-6019 Координатор производство 3439
3439-6020 Специалист, труд и работна заплата 3439
3439-6021 Специалист, сигурност 3439
3439-6022 Специалист, комуникации 3439
3439-6023 Специалист, търговия 3439
3439-5024 Специалист, управление на човешките 3439
  ресурси  
3439-6025 Специалист, обучение и развитие 3439
3439-6026 Специалист, логистика 3439
3439-6027 Специалист, качество 3439
3439-6028 Специалист, контрол разходи 3439
3439-6029 Специалист, контрол приходи 3439
3439-6030 Специалист, технически контрол 3439
3439-6031 Специалист, кадастрален план 3439
3439-3032 Специалист 3439
3439-6033 Специалист, контрол на документи 3439
3439-6034 Координатор програмна дейност, радио 3439
  и телевизия  
3439-3035 Организатор 3439
3439-3036 Инспектор 3439
3439-3037 Консултант 3439
3439-3038 Квестор 3439
3439-3039 Контрольор, корабоплаване 3439
3439-3040 Специалист, управление при кризи и 3439
  отбранително мобилизационна  
  подготовка  
3439-3041 Администратор по клинични изпитвания  


Група 344 - Митничари, данъчни и други държавни служители, приравнени на специалисти


Митническите, данъчните и приравнените с тях държавни специалисти прилагат държавни правила и регулации, свързани с националните граници, данъци, социални помощи и предоставят или контролират кандидатурите за лицензи във връзка с пътуване, експорт и импорт на стоки, установяване на бизнес, строеж на сгради и други дейности, предмет на държавни регулации.

Задачите им обикновено включват: наблюдение на националните граници и проверка на лица и МПС, пътнически и транспортни документи и транспортирани стоки през границата с цел гарантиране прилагането на държавните правила и регулации; проучване на данъчните постъпления с цел определяне на дължимите данъци; проучване и вземане на решения относно кандидатурите за социални помощи; проучване и вземане на решения относно кандидатурите за лицензи, необходими за пътуване, импорт/експорт на стоки, строеж на сгради, започване на бизнес или предприемане на други дейности, предмет на държавни регулации; мониторинг на прилагането на регулациите относно цените, заплатите, мерките и теглилките. Могат да получават насоки от Висши държавни служители или Ръководители. Контрол над други работещи може да бъде включен в техните задачи.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(3441) Единична група 3441 - Митнически и гранични инспектори


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3441-3001 Граничен ветеринарен инспектор 3447
3441-3002 Инспектор, митнически документи 3447
3441-3003 Инспектор, паспортна проверка 3447
3441-3004 Митнически инспектор 3447
3441-5005 Старши митнически инспектор 3447


(3442) Единична група 3442 - Държавни служители по данъчен и финансов контрол


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3442-6001 Главен данъчен инспектор 2476
3442-6002 Главен финансов ревизор 2477
3442-6003 Данъчен инспектор 2476
3442-6004 Старши данъчен инспектор 2476
3442-6005 Старши финансов ревизор 2477
3442-3006 Финансов ревизор 2477


(3443) Единична група 3443 - Държавни служители по социално подпомагане


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3443-5001 Инспектор, пенсионен  
3443-5002 Сътрудник, пенсии  
3443-5003 Сътрудник, социална помощ  
3443-5004 Сътрудник, социалноосигурителен иск  
3443-5005 Специалист, социално осигуряване 3443
3443-5006 Контрольор, пенсии 3443
3443-3007 Инспектор, пенсионен архив 3443
3443-5008 Инспектор, социално-осигурителни 3443
  рискове  


(3449) Единична група 3449 - Други приравнени на специалисти, некласифицирани другаде


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3449-3001 Инспектор, общественото хранене  
3449-3002 Инспектор, търговия  
3449-3003 Инспектор, тегло и мярка  
3449-3004 Инспектор, услуги  
3449-3005 Инспектор, цени  
3449-3006 Инспектор,гражданска защита  


Група 345 - Полицейски инспектори и детективи


Полицейските инспектори и детективите проучват извършените престъпления и търсят информация за лицата и институциите, които могат да се използват в предотвратяването на престъпления.

Задачите им обикновено включват: проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с извършените престъпления, с цел да се идентифицират виновниците; събиране на информация за лица и институции, с цел да се предотврати престъпление; извършване на арести, ако са упълномощени; свидетелстване в съда. Към задълженията може да бъде включен контрол на други работещи.


Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следната единична група:


(3450) Единична група 3450 - Полицейски инспектори и детективи


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3450-3001 Автоконтрольор 3451
3450-3002 Агент, справки в полиция 3451
3450-3003 Детектив 3451
3450-3004 Детектив, склад /магазин 3451
3450-3005 Детектив, хотел 3451
3450-3006 Инспектор, полиция 3451
3450-3007 Полицейски командир 3451
3450-3008 Разузнавач 3451
3450-3009 Районен инспектор 3451
3450-3010 Старши инспектор, полиция 3451
3450-3011 Старши инспектор, противопожарна 3451
  охрана  
3450-3012 Старши полицейски командир 3451
3450-3013 Старши разузнавач 3451
3450-3014 Частен детектив 3451


Група 346 - Социални работници, приравнени на специалисти


Приложните специалисти по социални дейности предоставят консултация на клиенти по социални и други сродни въпроси, за да им помогнат да намерят и използват ресурси за преодоляване на трудности и постигане на определени цели.

Задачите им обикновено включват: подпомагане на индивиди и семейства с персонални и социални проблеми; предотвратяване развитието на престъпност или постигане на рехабилитация чрез организиране и контролиране на социалните дейности на индивиди; подпомагане на физически и умствено увредените хора да получат адекватно третиране и подобряване на тяхната способност да функционират в обществото.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следната единична група:


(3460) Единична група 3460 - Социални работници, приравнени на специалисти


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3460-3001 Домашен майстор 3461
3460-3002 Стажант - сътрудник, социални дейности 3461
3460-3003 Сътрудник, социален случай 3461
3460-3004 Сътрудник, социален случай (деца) 3461
3460-3005 Сътрудник, социален случай (парично 3461
  подпомагане)  
3460-3006 Сътрудник, социален случай ( 3461
  подпомагане в натура)  
3460-3007 Сътрудник, социален случай (семейство 3461
  )  
3460-3008 Сътрудник, социални дейности 3461
3460-3009 Сътрудник, социални дейности (лица с 3461
  аморално поведение)  
3460-3010 Сътрудник, социални дейности (лица с 3461
  умствени и психически увреждания)  
3460-3011 Сътрудник, социални дейности (лица с 3461
  физически недъзи)  
3460-3012 Сътрудник, социални дейности (лица, 3461
  извършили престъпления)  
3460-3013 Сътрудник, социални дейности (община 3461
  )  
3460-3014 Сътрудник, социални дейности ( 3461
  предприятие)  
3460-3015 Сътрудник, социални дейности ( 3461
  семейно планиране)  
3460-3016 Сътрудник, социално подпомагане и 3461
  ориентиране (затвор)  
3460-3017 Преводач, жестомимичен превод  


Група 347 - Артисти, изпълнители и спортисти, приравнени на специалисти


Специалистите в тази група изработват дизайн на продукти или декорират интериор; представят информация чрез медиите; забавляват публика със зрелищни или забавни изпълнения на сцена, на улицата или в цирка; участват в спортни състезания и в някои случаи тренират или ръководят тези, които изпълняват такива дейности.

Задачите им обикновено включват: дизайн на продукти; декорация на интериор; представяне на информация чрез медиите; забавляване на публика чрез изпълнения на сцена или на улиците; изпълнение на забавни игри, фокуси или трудни и зрелищни акробатики; участие в спортни състезания. Контрол над други работещи може да бъде включен към задачите им.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следните единични групи:


(3471) Единична група 3471 - Декоратори и търговски дизайнери


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3471-3001 Аранжор, витрини/ музеи и галерии 3471
3471-3002 Декоратор 3471
3471-3003 Декоратор, витрини 3471
3471-3004 Декоратор, изложби/ музеи и галерии 3471
3471-3005 Декоратор, интериор 3471
3471-3006 Дизайнер 3471
3471-3007 Дизайнер - график 3471
3471-3008 Илюстратор, книги 3471
3471-3009 Илюстратор, обяви 3471
3471-3010 Помощник - реставратор  


(3472) Единична група 3472 - Радио, телевизионни и други говорители


Код длъжност Наименование Код НКП 96
3472-3001 Говорител, новини 3474
3472-3002 Говорител, радио 3474
3472-3003 Говорител, телевизия 3474
3472-3004 Дисководещ 3474
3472-3005 Конферансие 3474
3472-4006 Уредник, програма 3474


(3473) Единична група 3473 - Музиканти, певци и танцьори


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3473-3001 Музикант 2455
3473-3002 Певец 2455
3473-3003 Ръководител, музикална група 2455
3473-3004 Танцьор 3476
3473-3005 Фолклорист 3473


(3474) Единична група 3474 - Клоуни, илюзионисти, акробати и други, приравнени на специалисти


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3474-0001 Акробат 3476
3474-0002 Артист, въжеиграч 3476
3474-0003 Артист, силови изпълнения 3476
3474-0004 Артист, стриптийз 3476
3474-0005 Артист, трапец 3476
3474-0006 Артист, ученик в цирка 3476
3474-0007 Артист, цирков 3476
3474-0008 Дресьор, диви животни 3476
3474-0009 Еквилибрист 3476
3474-0010 Жонгльор 3476
3474-0011 Изпълнител с марионетки 3476
3474-0012 Илюзионист 3476
3474-0013 Имитатор 3476
3474-0014 Клоун 3476
3474-0015 Комик, цирк 3476
3474-0016 Маг 3476
3474-0017 Хипнотизатор 3476
3474-3018 Артистичен секретар 3474
3474-3019 Актьор 3474


(3475) Единична група 3475 - Състезатели, спортен персонал и други, приравнени на специалисти


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3475-3001 Арбитър, спортен 3477
3475-3002 Жокей 3477
3475-4003 Инструктор, спортен 3477
3475-4004 Помощник - треньор 3477
3475-3005 Професионален спортист 3477
3475-6006 Старши треньор 3477
3475-7007 Старши треньор, национален отбор 3477
3475-4008 Треньор 3477
3475-3009 Каскадьор  


(3476) Единична група 3476 - Приравнени на специалисти в аудиовизията


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3476-3001 Втори асистент, директор на продукция 3475
3476-3002 Втори асистент, оператор 3475
3476-3003 Втори асистент, режисьор 3475
3476-3004 Втори асистент, режисьор по монтажа 3475
3476-3005 Монтажист, негативи 3475
3476-3006 Определител, копирни светлини 3475
3476-3007 Осветител 3475
3476-3008 Първи асистент, директор на продукция 3475
3476-3009 Първи асистент, звукорежисьор 3475
3476-3010 Първи асистент, режисьор по монтажа 3475
3476-3011 Първи асистент, художник на костюми 3475
3476-3012 Сенситометрист 3475
3476-3013 Скриптер 3475
3476-3014 Специалист, звукови ефекти 3475
3476-3015 Художник, изпълнител на кукли 3475
3476-3016 Художник, изпълнител на макети 3475
3476-3017 Художник, контур 3475
3476-3018 Художник, надписи 3475
3476-3019 Специалист, телефон на зрителя 3476
3476-3020 Монтажист, кино, видео, телевизия 3476


(3477) Единична група 3477- Приравнени на специалисти в развлекателни и хазартни игри


Код Наименование Код НКП 96
длъжност    
3477-3001 Главен инспектор, игра в казино 3477
3477-3002 Инспектор, игра в казино 3477


Група 348 - Религиозни служители, приравнени на специалисти


Религиозните служители участват в практикуването на религиозна дейност; посвещават своя живот на молитва или медитация; молят се и разпространяват ученията на своята религия.

Задачите им обикновено включват: участие в практикуването на религиозна дейност; посвещаване живота си на молитва или медитация, или молитви и разпространяване ученията на религията, която изповядват. Контрол над други работещи може да бъде включен в задълженията им.

Професиите и длъжностите в тази група са класифицирани в следната единична група:

(3480) Единична група 3480- Религиозни служители, приравнени на специалисти


Код длъжност Наименование Код НКП 96
3480-0001 Евангелист 3481
3480-0002 Енорийски работник 3481
3480-0003 Религиозен работник 3481