Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.
 


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ, Код по НКПД: 9312 0008


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ

Клас по НКПД: 9 - професии, неизискващи специална квалификация
Код по НКПД: 9312 0008


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността:
1.Поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация. Извършва цялостна подготвителна дейност, необходима за ремонт и поддръжка на сградата.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:

2.Осигурява надеждна и безаварийна работа, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации, установки, машини и приспособления за които отговаря;
3.Следи за състоянието и за изправността на предоставената му техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване.
4.анализира причините за аварии, като разработва мероприятия за предотвратяването им;
5.Следи работата на устройствата и съоръженията, извършва технически прегледи и профилактика.
6.Постоянно следи за състоянието на сградите и помещенията на дружеството.
7.При възникнала необходимост за ремонт, както и при аварийна ситуация информира Управителят на хотела
8.Извършва строителни и довършителни работи по ремонта и поддръжката на сградния фонд и помещенията на хотела.
9.Участва в подготвителните работи и извършва необходимите строително-ремонтни работи по сградите и помещенията на дружеството, а при извършване на ново строителство изпълнява задачи съобразно професионалната си компетентност.
10.Присъства при извършване на предварително съгласувани строителни и ремонтни работи, засягащи поддържаните от него съоръжения.
11.Дава указания на работниците за провеждане на ремонтните работи, с оглед да се избегнат повреди по съответните съоръжения.
12.Прави заявки за необходимите материали и консумативи необходими за поддръжката на хотела.
13.Локализира и отстранява възникнали повреди в апаратурата
14.При получен сигнал посещава незабавно съответното място за откриване на причината за повредата и отстраняването й
15.Уведомява Управителят на хотела при невъзможност самостоятелно да отстрани възникнала повреда
16.Прави писмен доклад в случаи на констатирани неправомерни действия при експлоатацията от страна на персонала и при констатиране на нанесени повреди, щети и кражби
17.Предава на Управителя за съхранение техническата документация и монтажни схеми на обслужваните от него устройства и отразява извършени изменения в тях
18.Информира Управителя за местонахождението си и работата, която извършва в рамките на работното си време
19.Участва в инструктажа по техника на безопасността и инструктира работниците, обслужващи съоръженията и устройствата
20.При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на Управителят на хотела

С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с всички служители на хотела.

С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с доставчици и клиенти на хотела, както и със служители на други предприятия, институции и организации във връзка с изпълняваната работа .

Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от Управителят на хотела и салонният управител.
5. Отчита извършените задачи пред Управителите, устно и писмено всекидневно.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА

Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.

По безопасността на труда:
3. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.

По опазване здравето и работоспособността на другите:
4. Носи отговорност за спазване правилата за противопожарна безопасност, техническите правила и норми.
5. Не допуска до работа със специализирани машини лица без правоспособност.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.

За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършваната работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- техническата изправност на поверената му техника;
- точното извършване на възложените строително-монтажни работи;
- правилната експлоатация и доброто състояние на поверената му инсталация, техника и инструменти.

ІV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА

Специфични условия на труд:
1.Работа с машини и съоражения
Режим на труд и почивка:
2.Осем-часов работен ден при сменен режим на труд и почивка 30 минути за обяд/вечеря, който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3.Използва лични предпазни средства, униформено облекло и отличителен знак, съдържащ името му и името на хотела.
Битови придобивки и привилегии:
4.Периодични медицински прегледи.
5.Ползване на фирмена почивна база
6.Отстъпки/ваучери за храна


V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

1. Твърдо месечно възнаграждение.


VІ. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно или средно-специално.

Б) Трудов опит:
- минимум ..........................................г. трудов стаж на сходна позиция;
- минимум ....................................г. общ трудов стаж.

В) Специалните умения: правоспособност за работа с различни видове техника др. методите за планиране на ремонтните работи; да познава изискванията за дефектация, правилата за приемане и предаване на оборудването след ремонт;

Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.

2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): комуникативност, деликатност, сръчност, отговорност, честност, лоялност.

3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
- Нормативни актове за строителните правила;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовитенормативни актове по прилагането му
- Нормативни актове по безопасността на труда;
- Правилник за вътрешния трудов ред;
- Правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: ..................................................

Утвърдил: ..............................................

Дата: ........................

Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ...........................................