Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.
 


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩ РАБОТНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО, Код по НКПД: 96220001


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА


ОБЩ РАБОТНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО

Клас по НКПД: професии, неизискващи специална клалификация
Код по НКПД: 96220001


I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.
1.Образование – начално
2.Професионален опит – минимум една година общ трудов стаж .
3.Лични качества – добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност.

II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Дейността на общия работник се състои в извършване на рутинни дейности ръчно или с помощта на най-прости инструменти и механизми със значително физическо усилие.
2. Изпълнява ръчни операции по зареждане с материали, смазване и почистване на съоръженията, пренасяне на инвентар от едно място на друго.
3. Участва във всички товаро-разтоварни, монтажни и демонтажни работи на територията на обекта, а също така и извън него при изпълнение на поръчки.
4. Да спазва нормите, правилата и изискванията за безопасна работа, по които е обучен и инструктиран.
5. Да използва коректно машините, съоръженията и средствата за индивидуална и колективна защита.
6. Да уведомява съответните длъжностни лица за всеки случай на повреди, аварии и други, които създават опасност за неговото или на други хора здраве, а така също и за възникналите трудови злополуки.
7. Да оказва съдействие за реализирането на всички мерки, свързани с осигуряване на безопасността и опазване на здравето на хората.
8. Да изпълнява възложените му задачи, да спазва трудовата дисциплина, да идва редовно на работа, да не употребява алкохол по време на работа, да уплътнява работното си време.

III. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА
1.Всеки работник има право:
1.1. Да откаже изпълнението на възложената работа, за която не е инструктиран или няма изискваща се правоспособност и квалификация.
1.2. Да откаже и да преустанови изпълнението на възложена задача, работа или дейност при възникване на сериозна опасност за живота и здравето му, като за целта уведоми незабавно прекия си ръководител.

IV. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря при повреди на пренасяните стоки и материали, както и на инструментите и съоръженията, с които работи.

V. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е подчинена на техническия ръководител.
2. При необходимост може да бъде пренасочван за: боядисване на съоръженията;за озеленяване;почистване на сгради, машини и съоръжения.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.
1.Документи, които работникът трябва да познава: Кодекс на труда; Правилник на вътрешния трудов ред; Правила за ЗЗБУТ; други вътрешни актове.
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

Изготвил:.....................

Утвърдил:............................

Работник:.......................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
Подпис:…………..

Дата:…………….….