Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.
 


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩ РАБОТНИК, Код по НКПД: 96220001


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЩ РАБОТНИК

Клас по НКПД: нискоквалифицирани работници
Код по НКПД: 96220001


I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

1. Образование – средно общо или основно.
2. Професионален опит – над една година трудов стаж по специалността.
3. Лични качества – добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност.

II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Извършва работи по товарене и разтоварване на стоки, машини и материали, както и пренасянето им от и до работни помещения и превозни средства.
2. Помага при извършване на ремонтни работи като доставя на специалистите необходимите за ремонта материали ( строителни материали, заготовки, платна, винкелно желязо, крепежни материали и инструменти и т.н. ) и подготвя площадката за извършване на ремонтната дейност.
3. Почиства складове, дворни площи и работни помещения от отпадъчни материали и брака, като ги отнася на предварително определените за това места
4. Изпълнява и други задачи, свързани с длъжността, конкретно възложени му от ръководството на предприятието.


III. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА.

1. Отговаря за своевременно и качествено изпълнение на възложената му работа.
2. Носи отговорност при нанесени вреди при осъществяване на дейността по пренасяне, товарене и почистване.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е подчинена на техническия ръководител и бригадира.
2. При изпълнение на задълженията си изпълнява връзки и взаомоотношения с водачите на моторни превозни средства, началниците на производствените звена и складовите работници и служители.
V.НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

Трябава да знае:
1.Правилата за товарене, разтоварване, пренасяне;
2. Нормативните изисквания за безопастност на труда.


VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

1. Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.