Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.
 


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМАКИН, Код по НКПД: 43213022


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ДОМАКИН

Клас по НКПД: персонал зает с услуги на населението, Код по НКПД: 43213022

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: средно.
2. Необходими познания, свързани с:
а) реда и изискванията за получаване, заприходяване и отпускане на стоки и материали;
б) нормативните изисквания за първична счетоводна отчетност;
в) номенклатурата и асортимента на доставените стоки и материали, системите и формите за тяхното отчитане и съхранение.
3. Компютърна грамотност: Работа с компютър и програмни продукти за организацията и управлението на складовата дейност.
4. Професионален опит: Една година стаж в дейности по съхраняване и отпускане на материали и суровини.
5. Лични качества: Организаторски способности, инициативност, комуникативност, оперативност.

II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Осъществява цялостната дейност по съхраняването и отпускането на стоки и материали по вид и количества и оформя съпровождащата документация.
2. Контролира качеството на доставените стоково-материални ценности, предоставени му за съхранение и разходване.
3. Води отчетност за съхраняваните и отпуснати стоково-материални ценности.
4. Ежемесечно отчита разхода на стоки и материали, които са заявени от нуждаещите се лица от предприятието.
5. Прави предложение за бракуване на негодни суровини и материали, загубили качествата си от престояване в склада или от климатичните условия.
6. Следи за недопускане на свръхнормативни запаси от стоково-материални ценности и алармира при опасност да се получи това.
7. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
8. Прави предложения за реализиране имуществена отговорност на виновните лица, причинили вреда на предприятието при изпълнение отчетническите им задължения.

III. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Носи отговорност за спазването на установения ред за съхраняване и отпускане на стоково-материални ценности.
2. Отговаря за спазване на нормативите за безопасни и здравословни условия на труд в складовете за доставка.
3. Носи отговорност за допуснати загуби поради пропуски в организацията по съхранение, отпускане и отчитане на стоково-материалните ценности, в това число и за констатирани липси.

ІV. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на началника отдел „Снабдяване“ или заместник-директора по производствените въпроси.
2. Осъществява организационни връзки и взаимоотношения със счетоводния отдел, ръководителите на производствените звена в предприятието и всички работници и служители от предприятието.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.
2. Длъжностната характеристика е утвърдена на ____.____. 2____ г.